Журат Юлія Василівна

person_photo (2)

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: Педагогічні умови формування професійної суб’єктності у майбутніх вчителів початкових класів.

Курси, які забезпечує викладач:
– Психологія дитяча;
– Педагогічна майстерність;
– Основи педагогічної майстерності вихователя ДНЗ;
– Психологія конфліктів;
– Психолого-педагогічні основи конфліктології.

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
1997-2002 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Мова та література (французька)» «філолог, викладач французької мови та літератури, вчитель англійської мови»
2006-2008 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 7.0401 “Психолог” «Психолог»
2009-2011 Аспірантура на кафедрі зв’язків з громадськістю,психології та педагогіки Національного університету«Києво-Могилянська академія» 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти  
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2012 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти ДК № 009563
від 26 вересня 2012
Педагогічні умови формування професійної суб’єктності у майбутніх вчителів початкових класів»
Додаткова інформація Дата народження 02.02.1980 р.
Працює на кафедрі з 2012 р.
e-mail: y.zhurat@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar  https://scholar.google.com.ua/citations?user=2VJFFD4AAAAJ&hl=uk
ORCID  http://orcid.org/0000-0003-3535-9817
Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/D-8509-2016
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2018 Сучавський університет Штефана чел Маре, Румунія Сертифікат №2695/FSE  від 30.10.2018 р.

Наукові праці

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Журат Ю. В. Особливості формування професійної суб’єктності студентів ВНЗ Психолого-педагогічний практикум : методичний посібник / Ю. В. Журат. — К. : Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. — Частина 1. — С.51-57.
 2. Журат Ю. В. Методичні вказівки самостійної роботи студентів з «Дитячої психології» / Ю. В. Журат. – Чернівці: 2016. – 40 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Журат Ю. В. Розвиток пізнавального інтересу майбутніх фахівців дошкільної освіти на початковому етапі навчання/ Ю. Журат// Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2017. – С.48-58. – Режим доступу: https://pedscience.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2017/03/01_48-58.pdf
 2. Журат Ю. В., Перепелюк І.Р.  Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В.Сухомлинського./ Ю. Журат, І. Перепелюк// // Педагогічні науки – Кропивницький – КОД- 2018 – С.193-200.
 3. Журат Ю. В. Теоретичні та методичні умови формування професійної суб’єктності майбутнього педагога-вихователя у вищому педагогічному навчальному закладі / Ю. Журат // Вісник Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2016. – Вип. 30. – С. 68-75.
 4. Журат Ю. В. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя / А. Я. Боднар, Ю. В. Журат// Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 149: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-42.
 5. Журат Ю. В. Дослідження проблеми суб’єкта і суб’єктності та його вплив на формування поняття «професійна суб’єктність вчителя» / А. Я. Боднар, Ю. В. Журат// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [науковий збірник]. – К., 2013. – № 2 (66) . – С.6-13.
 6. Jurat I. V. Condiţiile psihopedagogice de formare a subiectivităţii studentului, în procesul de învăţare, în cadrul învăţământului superior / I. V. Jurat // Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei : Editura Didactică şi Pedagogică. – 2013. – ISBN 978-973-30-3516-9. – P.232-235.
 7. Журат Ю. В. Майбутній педагог початкових класів як суб’єкт специфічної педагогічної діяльності ⁄ Ю. В. Журат// Педагогічні науки : Вісник Житомирського державного університету. — Житомир, 2011. — Вип. 59. — С. 126–131.
 8. Журат Ю.В. Експериментальний аспект становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя ⁄ Ю. В. Журат//Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХVІІІ, серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – С. 260-267.
 9. Журат Ю. В. Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування ⁄  Ю. В. Журат // Педагогічний дискурс: зб. наукових праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 109-115.
 10. Журат Ю. В. Формування пізнавального інтересу у майбутніх фахівців у процесі професійного навчання / Ю. В. Журат// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІХ (42): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2012. – С.240-250.
 11. Журат Ю. Роль народної іграшки у розвитку дітей дошкільного віку / Ю. Журат // Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2012. – С. 64-70.

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

12. Журат Ю. В. Причини виникнення конфліктів дітей дошкільного віку з батьками / Ю. Журат // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика –2016 : матеріали XV міжнародно-практичної конференції НаУКМА, 26 лютого 2016 р. – Київ, 2016. – С. 36-38.
13. Журат Ю. В. Пізнавальна активність дошкільників / Ю. Журат// Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали науково практичної конференції 12-13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 30-33.

Публікації зі студентами

 1. Костинян Н. Агресивність дитини дошкільного віку як наслідок стилю сімейного виховання / Н. Костинян, Ю.В.Журат // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету(20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2016. – С. 111-112
 2. Самедінова А. Особливості навчання та виховання дітей дошкільного віку з різними типами темпераменту / А.Самедінова, Ю.В.Журат // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету(20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2016. – С. 181-182.
 3. Мотуз О. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу дітей дошкільного віку в процесі вивчення іноземної мови / О. Мотуз, Ю.В.Журат // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету(20-22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2016. – С. 151-152.