ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ОЛІЙНИК МАРІЯ ІВАНІВНА

person_photo

Посада: завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчений ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси: «Тенденції підготовки фахівців дошкільної освіти в європейському полікультурному просторі.»

Курси, які забезпечує викладач:
– Загальна психологія;
– Методика викладання дитячої психології;
– Основи академічної мобільності викладача;
– Соціальна психологія дитинства

Освіта

Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація

1989

Чернівецьке педагогічне училище

«Виховання в дошкільних установах».

«Вихователь в дошкільних установах»

1994

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

«Педагогіка і психологія (дошкільна)»

«Викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь».

1997 Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника «Психологія. Практична психологія в галузі освіти»

«Практичний психолог».

Захищені дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Рік захисту

Спеціальність

Номер диплому та дата видачі

Тема дисертації

1999

13.00.01. Теорія та історія педагогіки ДК № 004362від 13 жовтня 1999 р.

Соціально-педагогічна реабілітація дітей в спеціальних дошкільних закладах освіти засобами творчої гри

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора  наук

2016

13.00.01. Загальна педагогіка та історія педагогіки

ДД № 005487
від 12 травня 2016 р.

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи

Додаткова інформація Дата народження 10.10.1969 р.
Працює на кафедрі з 2007 р.
e-mail: m.oliynyk@chnu.edu.uа

Наукові профілі:

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ln26bi4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9745-003X
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-9572-2016

Інформація про роботу в спеціалізованих вчених радах:

Спеціалізована вчена рада К 20.051.01 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

2017

Університет Яна Кохановського в м. Кельце

Сертифікат від 24 квітня 2017 р.

Редагування монографій, посібників, наукових журналів

1. International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) (Register No. 00315; ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252; ISSN (online): 2393 – 0373)
2. Науковий  журнал «Освітній простір України»  (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»).

Наукові публікації

Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

 1. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта – необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету // Актуальні проблеми педагогічної освіти : соціокультурний вимір : колективна монографія / [М.І.Олійник, Н.І.Мачинська, А.Ю.Войтович і ін.], за ред. Мачинської Н.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.
 2. Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія / М. І. Олійник. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – 400 с.
 3. Oliynyk M. І. Topical issues of pre-school teachers training for work with children in ethnocultural environment of Bucovyna / O. Clipa, M. Oliynyk, M. Stawiak-Ososinska // The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine. – London – Jasi : Lumen Media Publishing. – 2014. – 192 s.
 4. Олійник М. І. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н. В. Лисенко, М. І. Олійник, Д. І. Струннікова [та ін.]; за ред. проф. Н. В. Лисенко– 3-тє видання, перер. та доповн. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 472 с.
 5. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В. І. Кононенко, Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура, М. І. Олійник [та ін.] ; за ред. проф. Н. Лисенко. – К.; Івано-Франківськ, 2011. – 256 с.
 6. Олійник М. І. Історія дошкілля Буковини : навчально-методичний посібник / М. Олійник, Я. Квасецька. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 76 с.
 7. Дошкільнятко-Здоров’ятко (модель методичної роботи в дошкільному навчальному закладі): методичний посібник / За редакцією М.І. Олійник – Чернівці : Книги ХХІ, 2012. – 120 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Олійник М. І. Підготовка фахівців дошкільної освіти в сучасних умовах / М. Олійник // Gdanska wyzszaszkola humanistyczna Edukacia Przedskolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawcow nowego wieku; pod red. Eugeniusz Bielicki Mieczyslaw Ciosek. – Torun, 2012. – S. 346-356.
 2. Oliynyk M. Przygotowanie specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego do działalności innowacyjnej / M. Oliynyk / Oświata w aspekcie administracyjnym, finansowym i pedagogicznym. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczei «SPATIUM», 2012. – S.179-186.
 3. Oliynyk M. Colaborarea internaţională a instituţiilor superiare de învăţământ, în contextual formării cadrelor didactice din învăţământul preşcolar / М. Oliynyk // Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2013. – P. 55-60.
 4. Олийник М. И. Некоторые аспекты международного сотрудничества высших учебных заведений в контексте подготовки специалистов дошкольного образования / М. Олийник // Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology, II (10), Issue: 20. – Budapest, 2014. –  P. 79-84.
 5. Oliynyk M. Peculiarities of teacher’s post-professional reflection / M. Oliynyk // Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe. – Kielce: Agencja Reklamowa TOP, 2014. – S. 145-150.
 6. Oliynyk M. Business Game as Method of Academic Mobility Formation of Future Specialists in the Field of Preschool Education / М. Oliynyk // Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków : Zakład Poligraficzny UPNakład, 2014. – S.83-93.
 7. Олійник М. І. Понятійно-термінологічна характеристика сутності проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти / М. Олійник // Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań; pod red. M. Krawczyk-Blicharskiej, J. Miko-Giedyk i S. Kowalskiego. – Kielce, 2015. – S. 225-236.
 8. Oliуnyk M. Competence approach in professional pedagogic education of future children educators : Conceptual and terminological discourse / М. Oliynyk // Educaţia în societatea contemporană : aplicaţii / Coord. Otilia Clipa, Gabriel Gramariuc. – Iași : Editura LUMEN, 2015. – P. 331-340.
 9. Олійник М. І. Народна гра як засіб корекції емоційно-почуттєвої сфери дітей із дистантних сімей / М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського національного університету : Педагогіка. Вип. XXVIII-XXIX. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 90-94.
 10. Олійник М. І. Освітні та виховні засоби формування етнічної ідентичності особистості в полікультурному середовищі / М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XXXV. – Івано-Франківськ, 2010. – С.11-15.
 11. Олійник М. І. Теоретичні засади організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі / М. І. Олійник, X. І. Микитейчук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XL. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 129-132.
 12. Олійник М. І. Особливості професійної підготовки вихователів ДНЗ у системі післядипломної освіти / М. І. Олійник // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : збірник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. –Вип. 34. – Ч.1. – С. 229-234.
 13. Олійник М. І. Особливості формування професійно-пізнавальних інтересів у майбутніх вихователів дошкільних установ / М.І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 569. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – С. 127-135.
 14. Олійник М. І. Теоретичні основи моделювання процесів професійної підготовки вихователів ДНЗ у контексті нових підходів до освіти / М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Вип. XXXVII. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 108-113.
 15. Олійник М. І. Взаємозв’язок професійного вигорання та мотивації у діяльності вихователя / М. І. Олійник, Т. А. Колтунович // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XXXXIII – XXXXIV. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 93-99.
 16. Олійник М. І. До питання про інтерактивні технології навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти / О. В. Двіжона, М. І. Олійник // Вища освіта України. – № 3 (додаток) – 2012 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.1. – С. 384-391.
 17. Олійник М. І. Актуальні аспекти реформи дошкільної освіти в Румунії (2000-2008 рр.) та її вплив на підготовку вихователів дитячих установ / М. І. Олійник // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 5. – С. 213-219.
 18. Олійник М. І. Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії / М. І. Олійник // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 262-265.
 19. Олійник М. І. Застосування інноваційних технологій при підготовці майбутніх вихователів / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – С. 144-152.
 20. Олійник М. І. Психолого-педагогічні аспекти формування проблемно-орієнтованої копінг-поведінки професійно мобільного педагога / О. А. Брухальська, М. І. Олійник // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 27. Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С.60-69.
 21. Олійник М. І. Формування лояльності як фактора підвищення конкурентоздатності вищого навчального закладу / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Вища освіта України. – № 3 (додаток). – 2012 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.2. – С.250-257.
 22. Олійник М. І. Сутнісна характеристика готовності майбутнього фахівця дошкільної освіти до професійної мобільності / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 19 (29) – C.34-40.
 23. Олійник М. І. Умови формування професійно-педагогічної мобільності у майбутніх фахівців дошкільної освіти / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. – № 1 (38). – 2013. – С. 115-120.
 24. Олійник М. І. Історико-педагогічний аналіз етапів становлення системи підготовки педагогічних кадрів в країнах Східної Європи (Республіці Польщі і Румунії) / М. І. Олійник // Проблемы современного педагогического образования. Сер.  Педагогика и психология. Сб. статей. – Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 5. – 288 с. – С.127-139.
 25. Олійник М. І. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні та країнах Східної Європи / М. Олійник // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 5. – С.19-26.
 26. Олійник М. І. Підготовка майбутніх вихователів до професійно-педагогічної діяльності в полiкультурному освітньому середовищі / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 764. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 110-118.
 27. Олійник М. І. Порівняльний аналіз моделей неперервної освіти східноєвропейських країн / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С.141-148.

Матеріали Всеукраїнських наукових конференцій

 1. Олійник М. І. Зміст та особливості професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів: історіографія питання / М. І. Олійник // Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2011. – С.247-252.

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Олійник М. І. Особистісно-професійна криза як психолого-акмеологічна проблема / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Розвиток наукових досліджень 2012 : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р. – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. – Т. 3. – С.14-17.
 2. Олійник М. І. Актуальні аспекти підготовки майбутніх вихователів до інклюзивної освіти в сучасних ДНЗ / М. І. Олійник // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14 листопада 201М2 р.) – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – С. 70-73.
 3. Олійник М. І. Міжнародна співпраця освітніх галузей в контексті підготовки фахівців дошкільної освіти: постановка проблеми / М. І. Олійник // Наукові дослідження-теорія та експеримент – 2013 : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 29-31 травня 2013 р. – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т. 7. – С.10-14.

Статті в інших виданнях, зокрема в електронних

 1. Oliynyk M. The peculiarities of conceptual approaches to the pedagogues’ preparation problems of preschool education in Poland [Електронний ресурс] / М. Oliynyk // The International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Volume 2. – Issue 4. – 2015. – P. 49-61. – Режим доступу: www.ijsei.wgz.ro
 2. Oliynyk M. Occupational Training and Family Relationships of Students in conditions of Personal Crisis [Електронний ресурс] / Oliynyk Maria, Palahnyuk O.V // International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Volume 2. – Issue3. – 2015. – S.125-134. – Режим доступу: www.ijsei.wgz.ro

Оновлено: 03.02.2019
© Олійник Марія Іванівна