Виховна робота

Виховна робота на кафедрі педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти є важливим компонентом навчально-виховного процесу і спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, природо-відповідного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення.
Виховна робота кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича планується відповідно до планів роботи університету https://www.chnu.edu.ua/kultura/humanitarna-diialnist/viddil-z-vykhovnoi-roboty-ta-humanitarnoi-osvity/ та факультету педагогіки, психології та соціальної роботи
http://webchnunew.kl.com.ua/плани-виховної-роботи/, а також спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта України ХХІ століття», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Концепції виховання дітей та молоді у Національній системі освіти з урахуванням вимог сучасності на базі Болонської системи. Основою виховного процесу є принципи єдності національного і загальнолюдського гуманізму, демократизму, індивідуального підходу, єдності навчання і
виховання, природовідповідності, науковості та інше.
Метою виховної роботи є:
– формування національної інтелігенції; сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації;
– виховання її духовної еліти поряд із підготовкою висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців; формування цiлiсної, всебічно та гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю;
– виховання громадянина української держави, її патріота, гуманіста, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цінності;
– людину з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної та особистісної культури.
Основні напрямки виховної роботи кафедри:
– духовне та моральне виховання студента;
– національне виховання;
– патрiотичне виховання;
– правове виховання;
– трудове виховання;
– професiйне виховання;
– естетичне виховання;
– виховання культури поведінки та спілкування;
– виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності;
– екологiчне виховання;
– фiзичне виховання.
Виховання студентської молоді нашої кафедри базується на таких принципах:
– гуманізму і толерантності;
– урахування iндивiдуальних нахилів i здібностей студентів;
– партнерства;
– єдності навчання, виховання та науково-дослідної роботи;
– цiлiсності та системності;
– пріоритету загальнолюдських цінностей;
– творчого характеру та сучасності.