Палагнюк Ольга Василівна

person_photo (7)Посада: асистент

Вчене звання: –

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: «Особистісна життєтворчість як наукова проблема»; «соціальна відповідальність як ознака особистісної зрілості, суспільно і професійно значуща якість особистості»; «Соціально-психологічні і морально-етичні (релігійні) аспекти родинного життя»; «Соціально-психологічні особливості розбудови громадянського суспільства»; «Проблема індивідуалізації особистості в контексті суспільних перетворень»; «Шляхи подолання проблеми соціального утриманства серед молоді».

Курси, які забезпечує викладач:
– Психодіагностика та корекція;
– Практикум з педагогіки та психології;
– Олігофренопедагогіка;
– Психолого-педагогічний тренінг;
– Психологічне консультування;
– Психологія загальна;
– Основи академічної мобільності викладача ВНЗ.

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
1999-2004 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка «Дефектологія. Олігофренопедагогіка і Психологія. Практична психологія» «Корекційний педагог, практичний психолог в закладах освіти»
2004-2005 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка «Управління навчальним закладом» «Керівник навчального закладу і установ освіти»
2003-2008 Люблінський католицький університет Івана-Павла ІІ, відділ теології  (м. Люблін, Республіка Польща) «Науки про сім’ю» Магістр теології
2012 Національний університет «Львівська політехніка» «Соціальна педагогіка»Диплом магістра на основі свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту (після складання іспитів). – нострифікація. Магістр соціальної педагогіки
2007-2012 Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, аспірантура Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи Соціальна психологія, психологія соціальної роботи
Додаткова інформація Дата народження 26. 07. 1982 р.
Працює на кафедрі з 2013 р.
e-mail: olhahalychanka@ukr.neto.palahnyuk@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=lGXeossAAAAJ&hl=uk
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1152-2133
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/R-9154-2016
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2013 р. (м. Краків, Республіка Польща)
2018 р. Львівський національний університет імені Івана Франка Сертифікат №2585-В від 12 червня 2018 р.


Наукові публікації

Посібники, підручники, монографії

 1. Палагнюк О. В. Релігійність як характеристика інтимно-особистісної сфери життя студентської молоді: соціально-психологічний аналіз / Patologiespołeczne w śrhwawchym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, pracasocjalna (konteksty ukraińsko-polskie). – Rzeszów. – 2013. – S. 98-106.

Публікації у фахових виданнях

 1. Палагнюк О. В. Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості.// Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І.Г.Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – С.125-139.
 2. Палагнюк О. В. Соціальне утриманство як життєва стратегія студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 26-34.
  Палагнюк О. В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2011.
 3. Палагнюк О. В. Формування соціальної відповідальності в особистості: аналіз в умовах українського суспільства / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – С. 38-46.
 4. Палагнюк О. В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 5-13.
 5. Палагнюк О. В. Особливості формування соціальної відповідальності студентської молоді в контексті суспільних трансформацій / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 1. – С. 67-75.
 6. Палагнюк О. В. Соціальне утриманство як життєва стратегія студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 26-34.
 7. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні особливості рівнів сформованості християнських релігійних настановлень студентської молоді // Проблеми сучасної психології:Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 18. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012.  – С.  602-614.

Публікації у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності особистості: теоретико-методичні аспекти / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, – III(22), –  Issue: 45, – 2015. С. 96-103. (INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; ICV 2016: 73.35
 2. Олійник М.І.  Професійна підготовка студентської молоді в контексті переживання особистісної кризи / М.І.Олійник, О.В.Палагнюк / International Journal of Social and Educational Innovation  (IJSEIro). – Сучава. – Румунія. – 2015.

Публікації в електронних виданнях, що входять до наукометричних баз  (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

1. Oliynyk M., Palahnyuk O.V. Occupational Training and Family Relationships of Students in conditions of Personal Crisis [Електронний ресурс] / Oliynyk Maria, Palahnyuk O.V // International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). – Volume 2. – Issue3. – 2015. – S.125-134. – Режим доступу: www.ijsei.wgz.ro  (Global Impact Factor 2015, 0,334)

Матеріали Всеукраїнських конференцій

 1. Палагнюк О. В. Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічні закономірності самовизначення особи в сучасному світі», 3 листопада 2016 року. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ. – 2016.
 2. Палагнюк О. В.Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічні закономірності самовизначення особи в сучасному світі», 3 листопада 2016 року. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ. – 2016.

Матеріали Міжнародних конференцій

 1. Палагнюк О. В. Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього педагога в контексті концепції Нової української школи // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 травня 2018 р.) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 76-78.
 2. Палагнюк О. В. Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього педагога // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 203-208.
 3. Палагнюк О. В. Психосоціальні чинники формування соціальної відповідальності особистості в умовах суспільної кризи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євро інтеграційних процесів», 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 117-121.
 4. Палагнюк О.В. Социальная ответственность личности: теоретический анализ в контексте целостного подхода в психологи / Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций: материалы VII Международной научно-практической конференции – Тамбов. – 2012. – С. 57-62.
 5. Палагнюк О. В. Социальная ответственность личности: теоретический анализ в контексте целостного подхода в психологи / Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций: материалы VII Международной научно-практической конференции – Тамбов. – 2012. – С. 57-62.
 6. Психосоціальні чинники формування соціальної відповідальності особистості в умовах суспільної кризи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євро інтеграційних процесів», 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 117-121.

Публікації зі студентами

 1. Вірстюк Ю. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами зображувальної діяльності / Вірстюк Юліана, Палагнюк О. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 49-51.
 2. Романюк І. Обдарованість особистості як психолого-педагогічна проблема / Романюк Ірина, Палагнюк О. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 275-277.
 3. Воробець Г. Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі / Воробець Ганна, Палагнюк О. В. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 55-57.
 4. Черешнюк Ю. Тривожність як фактор формування страху у дітей дошкільного віку: теоретичний аспект / Юля Черешнюк, О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 321-329.
 5. Долгова Н. Середовище спілкування дітей дошкільного віку як чинник становлення емоційного благополуччя та формування їх соціометричного статусу / Надія Долгова, О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 95-97.
 6. Воробець Г. Психологічні особливості формування Я-образу у дітей дошкільного віку: теоретико-емпіричні аспекти / Ганна Воробець, О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 55-57.
 7. Тома М. Вплив взаємовідносин між батьками на формування особистості дитини / Тома М., О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2014 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2014.

Інші публікації

 1. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності особистості: теоретико-методичні аспекти [Електронний ресурс] / Палагнюк О. В.// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Будапешт, 2015. / Режим доступу: http://www.academia.edu
 2. Палагнюк О. В. Перспективи дослідження впливу християнських релігійних установок на формування соціальної відповідальності особистості // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. – Т. 1.  – С. 68-69.
 3. Палагнюк О. В. Психологічні засади формування соціальної відповідальності у особистості / Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – №1 (11). – 2010. – С. 100-103.
 4. Палагнюк О.В. Психологічні засади формування соціальної відповідальності у особистості / Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – №1 (11). – 2010. – с. 100-103.

Оновлено: 06.02.2019
© Палагнюк Ольга Василівна