Орієнтовна тематика курсових робіт

БЕСПАЛЬКО ГАННА МИХАЙЛІВНА
 1. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
 2. Робота дошкільного закладу у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.
 3. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 4. Взаємозв’язок психічної атмосфери в родині на рівень загального розвитку дошкільника.
 5. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 6. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
 7. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
 8. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
 9. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
 10. Вплив складу сім’ї на формування психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.
 11. Вплив кольору на емоційний стан дитини дошкільного віку.
 12. Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу.
 13. Особливості валеологічного виховання дітей дошкільного віку.
 14. Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних навчальних закладів
 15. Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчого мистецтва.
 16. Центри народних промислів України.
 17. Вплив цілеспрямованого навчання на активізацію творчості дошкільників в образотворчій діяльності
 18. Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій у хужлєній діяльності дітей старшого дошкільного віку
 19. Писанка як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку
 20. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях з сюжетного малювання
 21. Образотворча діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку дитини
 22. Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами витинанки
 23. Вплив цілеспрямованого навчання на активізацію творчості дошкільників в образотворчій діяльності
 24. Динаміка формування образотворчих умінь у дітей дошкільного віку
 25. Роль художнього оформлення дитячого садка в естетичному вихованні дошкільників
КВАСЕЦЬКА ЯРИНА АНДРІЇВНА
 1. Вплив екологічного середовища на становлення дитини перших 3-х років.
 2. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку засобами природи.
 3. Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.
 4. Творчі ігри як фактор екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 5. Освітньо-виховна роль ознайомлення з природним довкіллям в дошкільному закладі відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
 6. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомленя з природним довкілля.
 7. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
 8. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання дітей дошкільників.
 9. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку.
 10. Значення фенологічних екскурсій в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.
 11. Значення фенологічних спостережень в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.
 12. Організація сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку.
 13. Особливості організації театралізованої діяльності дошкільників.
 14. Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку.
 15. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
 16. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості.
 17. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.
 18. Формування екологічної культури дітей дошкільного віку.
 19. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.
 20. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу.
 21. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку
 22. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку
 23. Розвиток мовлення дітей на різних етапах дошкільного дитинства.
 24. Виховання звукової культури мовлення у ранньому та дошкільному віці.
 25. Особливості засвоєння слова в дошкільному віці.
 26. Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної лігводидактики.
 27. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.
 28. Психологічні та дидактичні умови успішного навчання дітей монологічному мовленню.
 29. Особливості навчання дітей розповіді за картинами в дошкільному навчальному закладі.
 30. Особливості використання командного методу в навчання розповідання дітей дошкільного віку.
 31. Активізація розумової та мовленнєвої діяльності у процесі розглядання картин.
 32. Особливості організаційної роботи з книгою в позанавчальній діяльності.
 33. Специфіка занять з художнього читання та розповідання у різних вікових групах.
 34. Підготовка руки дитини до письма.
 35. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільних закладах
 36. Вплив театралізованої діяльності на розвиток мовлення дітей дошкільного віку
 37. Особливості драматизації та інсценування художніх творів дітьми дошкільного віку.
 38. Розвиток мовлення дітей у процесі образотворчої діяльності.
 39. Організація та керівництво музично-мовленнєвою діяльністю дітей в дошкільному навчальному закладі.
 40. Спільна робота сім’ї та дошкільного навчального закладі з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей.
КОЛТУНОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
 1. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів у дітей дошкільного віку
 2. Психологічна готовність до писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 3. Особливості статево-рольових уявлень дітей дошкільного віку
 4. Гендерні особливості тривожності часто хворіючи дітей та можливості її корекції
 5. Особливості взаємозв’язку між Я-концепцією батьків та їх сприйняттям дитини
 6. Особливості профілактики агресивності дітей дошкільного віку
 7. Особливості прояву самооцінки у дітей старшого дошкільного віку
 8. Статевовікові особливості прояву агресивності у дошкільників
 9. Психологічні особливості тривожних станів у дітей дошкільного віку
 10. Психологія гри дошкільника
 11. Особливості батьківського ставлення до тривожності дошкільнят
 12. Дитячий психоаналіз Анни Фрейд
 13. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність педагогів діаспори
 14. Сім’я і її вплив на формування емоційної сфери дошкільників
 15. Діагностика і корекція почуття страху у дітей старшого дошкільного віку
 16. Психологічні детермінанти страхів та шляхи їх подолання у дошкільників
 17. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу
 18. Психологічні основи профілактики синдрому «професійного вигорання» вихователя
 19. Детермінанти професійних деформацій вихователя ДНЗ
 20. Творчість як чинник професійної реалізації та розвитку кар’єривихователя
 21. Гіперактивність у становленні емоційно-почуттєвої сфери дошкільника
 22. Особливості розвитку емпатійності у дитячому віці
 23. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності дошкільного педагога
 24. Вплив засобів масової комунікації на процес соціалізації особистості дошкільника
 25. Психологічні особливості формування Я-образу у дошкільників
 26. Корекція мовлення дітей раннього віку засобами усної народної творчості
 27. Особливості самооцінки дітей старшого дошкільного віку
 28. Професійні деформації у роботі вихователя дошкільного навчального закладу
 29. Вплив сімейної культури на формування емоційного ставлення до себе у дітей старшого дошкільного віку
 30. Психологічні особливості формування «Я»-образу дошкільників
КУЗНЄЦОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
 1. Будівельно-конструктивні ігри як різновид творчих ігор
 2. Вправи спортивного характеру та методика їх проведення у дошкільному навчальному заклад
 3. Грати в музику та гратися музикою або навчання за методикою                Т. Тютюннікової.
 4. Дитячі комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу
 5. Етнопедагогіка сучасної дошкільної освіти України
 6. Іграшка та її місце в житті дитини дошкільного віку
 7. Ігри за темами літературних творів як різновид творчих ігор
 8. Інформаційно-комунікаційна технологія: дистанційна освіта і дистанційне навчання та самонавчання
 9. Комп’ютерні технології у навчально-виховному процесі ДНЗ
 10. Логіки світу (І. Стеценко).
 11. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям за Т. Ткаченко.
 12. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (К. Крутій).
 13. Методика навчання дітей читанню за Л. Шелестова.
 14. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л. Шульга).
 15. Музикотерапевтична технологія «Піснезнайко».
 16. Навчально-методичне забезпечення дошкільної освіти
 17. Нові пошуки в системі фізичного виховання.
 18. Педагогічна технологія: історія та сучасність
 19. Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти
 20. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку дитини.
 21. Сloud Сomputing: «хмарна» технологія та її ресурсо-орієнтовані можливості у діяльності вихователя дошкільних навчальних закладів
 22. Спортивні ігри та методика їх проведення у дошкільному навчальному закладі
 23. Сюжетно-рольова гра як різновид творчих ігор
 24. Фізичне виховання в сім’ї (досвід сім’ї Бориса Нікітіна).
 25. Фізичне виховання дітей раннього віку.
 26. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільного навчального закладу

МИКИТЕЙЧУК ХРИСТИНА ІВАНІВНА

 1. Педагогічні погляди М.Монтессорі та реалізація її ідей у сучасному дошкільному вихованні.
 2. Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині С.Ф.Русової.
 3. Педагогічна система Ф.Фребеля.
 4. В. О. Сухомлинський про методи виховання і систему вимог.
 5. Гра як метод виховання в педагогічній системі А.С. Макаренка.
 6. Розвиток педагогічної теорії і практики у працях Дж. Локка, Й. Песталоцці, А. Дістервега.
 7. Сутність і принципи Вальдорфської педагогіки.
 8. Дошкільна освіта закордоном (країна на вибір).
 9. Дидактична гра як засіб розвитку навчально-пізнавальної активності дошкільників.
 10. Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання особистості.
 11. Місце народної педагогіки в естетичному вихованні дітей дошкільного віку.
 12. Необхідність економічної освіти дітей старшого дошкільного віку.
 13. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми.
 14. Роль сім’ї у підготовці дітей до навчання в школі.
 15. Наступність і перспективність у роботі дитячого садка і початкової школи.
 16. Ідеї «Школи під блакитним небом» В. О. Сухомлинського у сучасній підготовці дітей до школи.
 17. Теорія і практика виховання та навчання 6-річних дітей Ш.О. Амонашвілі.
 18.           Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти
 19. Шляхи формування індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми.
 20.      Застосування Інтернет і мультимедійних технологій у виховному процесі закладів дошкільної освіти.
 21. Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у закладах дошкільної освіти
 22. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО.

ОЛІЙНИК МАРІЯ ІВАНІВНА

Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
2. Подолання тривожності дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
3. Психологічні особливості дітей із неблагополучних сімей.
4. Особливості розвитку вольових якостей у старших дошкільників.
5. Використання методів активної взаємодії у психологічні підготовці майбутніх вихователів ЗДО.
6. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток самооцінки дитини дошкільного віку.
7. Вплив дорослих та однолітків на розвиток особистості дошкільника.
8. Психологічні особливості розвитку інтелекту дитини дошкільного віку.
9. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника.
10. Психолого-педагогічні умови розвитку пам’яті дошкільника.
11. Психологічні основи розвитку спілкування та взаємодії між дітьми.
12. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку
13. Сім’я як фактор психологічної готовності дитини до навчання у школі
14. Розвиток емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку
15. Вплив психологічної готовності дитини до школи на успішність адаптації до навчання
16. Модель функціональної компетентності сучасного керівника закладу дошкільної освіти.
17. Особистісно орієнтована модель виховання – основа перебудови педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти.
18. Акмеологічні засади розвитку професіоналізму керівника дошкільної ланки освіти.
19. Психологічні основи збереження емоційної стійкості педагогів в умовах дошкільної освіти (інклюзивної освіти).
20. Ділова гра як інтерактивний метод навчання педагогів закладу дошкільної освіти.

ПАЛАГНЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

 1. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі.
 2. Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності.
 3. Комп’ютерні ігри та їх вплив на виховання сучасного дошкільника.
 4. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.
 5. Психолого-педагогічні аспекти сімейного виховання дітей дошкільного віку.
 6. Сімейні взаємовідносини як чинник формування страхів у дітей дошкільного віку.
 7. Спілкування як умова і один з головних чинників психічного та особистісного розвитку дитини.
 8. Психолого-педагогічний супровід сором’язливих дітей старшого дошкільного віку.
 9. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку.
 10. Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.
 11. Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку.
 12. Прояви і причини тривожності дітей дошкільного віку.
 13. Педагогічні аспекти патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
 14. Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку.
 15. Виховання дітей у процесі навчання на заняттях.
 16. Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку в процесі спілкування.
 17. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
 18. Вольові дії дітей старшого дошкільного віку та можливості їх оптимізації в умовах навчально-ігрової діяльності.
 19. Особливості поведінки дітей середнього дошкільного віку в стресових ситуаціях.
 20. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
 21. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
 22. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
 23. Теоретичні аспекти використання методів арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку.
 24. Патріотичне виховання дошкільників за творами В.О.Сухомлинського.
 25. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
 26. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
 27. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
 28. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
 29. Подолання емоційного неблагополуччя у дітей старшого дошкільного віку.
 30. Вплив кольору на емоційний стан дитини (на енергетичний потенціал, здоров’я) дошкільного віку.
 31. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
 32. Розвиток логічного мислення у дитини старшого дошкільного віку.
 33. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 34. Розуміння дитиною емоційних переживань іншої людини.
 35. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.
 36. Формування толерантних відносин між дошкільниками засобами соціально-психологічного тренінгу.
 37. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.
 38. Сучасні форми і методи педагогічного просвітництва батьків.
 39. Психолого-педагогічні засади підготовки вихователів до роботи з обдарованими дітьми.
 40. Сім’я та школа – основні осередки гармонійного розвитку дитини.
 41. Формування лідерських якостей майбутніх вихователів у умовах професійної підготовки.
 42. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення.
 43. Професійна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку.
 44. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в умовах педагогічного університету.
ПЕРЕПЕЛЮК ІННА РОМАНІВНА
 1. Використання казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку.
 2. Інтегровані заняття як форма організації екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 3. Спільна робота закладу дошкільної освіти та сім’ї з екологічного виховання дітей.
 4. Нетрадиційні форми роботи закладу дошкільної освіти з батьками.
 5. Роль закладу дошкільної освіти у підвищенні педагогічної культури родини.
 6. Психолого-педагогічні основи взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї.
 7. Історичні аспекти формування педагогічної культури батьків.
 8. Екологічний тренінг як метод вивчення з дітьми взаємозв’язків у природі.
 9. Елементарні досліди як метод екологічної освіти старших дошкільників..
 10. Наступність закладу дошкільної освіти та школи в екологічному вихованні.
 11. Екологізація навчально-виховного середовища у закладі дошкільної освіти.
 12. «Метод проектів» у екологічному вихованні старших дошкільників.
 13. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності. 
 14. Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
 15. Психолого-педагогічні умови вдосконалення мовлення дитини раннього віку
 16. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку.
 17. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт терапії.
 18. Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. 
 19. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
 20. Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з вадами мовлення.
РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК ІРИНА РОМАНІВНА
 1. Дослідження дитячої субкультури в українському народознавстві (за матеріалами спостережень Марка Грушевського)
 2. М.Ф. Грушевський – перший збирач і дослідник української народної іграшки
 3. Українська народна казка у роботі з дітьмидошкільноговіку
 4. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок
 5. Загальні основи української етнопедагогіки
 6. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки
 7. Усна народна творість як одне із джерел розвитку виразності дитячого мовлення
 8. Українська національна іграшка в дитячому садку
 9. Лялька-мотанка – невід’ємна «постать» в історії іграшкового мистецтва
 10. Заповіді традиційної сімейної педагогіки
 11. Особливості ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із соціальною дійсністю
 12. Проблема дитячої творчості: її природа,особливості виникнення та розвитку
 13. Поняття про здібності як індивідуально-психологічні явища та складові творчої діяльності
 14. Формування екологічної свідомості та екологічної культури у дітей дошкільного віку
 15. Розвиток пам’яті дітей середнього / старшого дошкільного віку
 16. Розвиток уваги дітей середнього /старшого дошкільного віку
 17. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання грамоти
 18. Складові готовності дитини до шкільного життя
 19. Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі
 20. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти