Орієнтовна тематика магістерських робіт

БЕСПАЛЬКО ГАННА МИХАЙЛІВНА
 1. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
 2. Педагогічні умови використання дидактичної гри у сенсорному вихованні дітей дошкільного віку
 3. Інноваційні педагогічні технології супроводження навчання дітей старшого дошкільного віку з малювання
 4. Нетрадиційні прийоми малювання як засіб активізації творчого самовираження старших дошкільників
 5. Розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку засобами петриківського розпису
 6. Педагогічні умови естетичного виховання дітей дошкільного віку
 7. Розвиток пізнавальної активності старших дошкільників в процесі ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом
 8. Інтегровані заняття як форма організації валеологічного виховання дітей дошкільного віку
 9. Спільна робота дитячого садка та сім’ї з валеологічного виховання дітей
 10. Характеристика інтересу до зображувальної діяльності дошкільників різних вікових груп
 11. Декоративне малювання в дитячому садку за мотивами українських народних промислів
ЖУРАТ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
 1. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми.
 2. Психологічні засади запобігання проявам агресивності у професійній діяльності вихователів.
 3. Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання.
 4. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі.
 5. Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку.
 6. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці.
 7. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками.
 8. Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки.
 9. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних умовах.
 10. Підготовка майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів до управлінської діяльності у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
 11. Формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності.
 12. Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної освіти.
 13. Формування ділових якостей студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки.
 14. Формування риторичної культури майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів.
 15. Розвиток ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу.
КВАСЕЦЬКА ЯРИНА АНДРІЇВНА
 1. Екологічне виховання дошкільників у світлі досвіду народної педагогіки.
 2. Куток природи як основна матеріальна база ознайомлення дошкільників з природою.
 3. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва.
 4. Народна педагогіка про виховання дошкільників засобами природи.
 5. Спільна робота дошкільного закладу та сім’ї з екологічного виховання старших дошкільників.
 6. Формування екологічної культури особистості через її духовний розвиток.
 7. Пізнавальний потенціал екологічних знань в умовах комплексного використання різних видів діяльності дітей у природі.
 8. Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв’язки у природі.
 9. Праця в природі як основний практичний метод ознайомлення дошкільників з природою.
 10. Спостереження як основний метод у процесі ознайомлення дошкільників з природою.
 11. Гра як засіб фіксації знань дошкільників про природу.
 12. Природа як фактор фізичного виховання дошкільників
 13. Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі використання методу моделювання.
 14. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
 15. Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
 16. Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання за пейзажними картинами.
 17. Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
 18. Особливості використання командного методу в навчанні старших дошкільників розповідання.
 19. Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.
 20. Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.
 21. Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
 22. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
 23. Особливості оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі.
 24. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
КОЛТУНОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
 1. Психолого-педагогічні особливості розвитку соціальної впевненості у дітей старшого дошкільного віку.
 2. Мовні індикатори особистісної тривожності дітей старшого дошкільного віку.
 3. Психолого-педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку.
 4. Психолого-педагогічні умови реалізації педагогічної творчості у дошкільному навчальному закладі
 5. Координація діяльності дошкільного навчального закладу та школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання у школі
 6. Модель функціональної компетентності сучасного керівника дошкільного навчального закладу
 7. Психолого-педагогічні чинники засвоєння дошкільниками етичних норм
 8. Особливості дитячого сприймання сімейних взаємостосунків
 9. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх вихователів
 10. Особливості взаємозв’язку неправдивої поденки дошкільника та його ставлення до себе
 11. Формування образу «Я» у дітей дошкільного віку з заниженою самооцінкою
 12. Особливості взаємозв’язку між пат тернами студентської поведінки та вигоранням вихователя
 13. Позитивне самоставленння як чинник стійкості до професійного вигорання вихователів
 14. Батьківське ставлення як чинник формування емоційної сфери дитини
 15. Психолого-педагогічна допомога дитині в кризовій ситуації
 16. Особливості психокорекції страхів у дітей
 17. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини
 18. Психологічна профілактика агресивності у дітей дошкільного віку
 19. Особливості психологічних детермінант агресивних проявів у вихователів
 20. Розвиток емоційного інтелекту в дітей старшого дошкільного віку
 21. Методи корекції соціально-емоційної сфери дитини
 22. Психологічні бар’єри в професійній діяльності вихователя
 23. Вплив етико-психологічних та професійних якостей викладача на становлення особистості студента.
 24. Використання тренінгів та ігор у фаховій підготовці студентів спеціальності «Дошкільне виховання».
 25. Психолого-педагогічні умови формування у студентів педагогічної майстерності.
 26. Професійне самовизначення студентів протягом навчання у ВНЗ.
 27. Психолого-педагогічна модель сучасного вихователя ДНЗ.
 28. Особливості ціннісної системи вихователів в умовах хронічної психоемоційної напруги.
КУЗНЄЦОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
 1. Альтернативна педагогіка С. Френе
 2. Вальдорфська педагогіка Р. Штейнера
 3. Виховне значення будівельних ігор.
 4. Дошкільна освіта у різних державах Європи
 5. Зміст ступеневої системи вищої професійної освіти
 6. Інновації у змісті, структурі, формах і методах управління закладом освіти для дітей дошкільного віку
 7. Інноваційні пошуки прогресивних радянських педагогів у галузі дошкільної освіти
 8. Інноваційні пошуки українських учених з навчання  та виховання дітей дошкільного віку
 9. Інноваційної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
 10. Методика навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач
 11. Методика навчання дошкільників Г. Домана
 12. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з множинами та операціями над ними
 13. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів.
 14. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами
 15. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами
 16. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.
 17. Методика формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину
 18. Методика формування уявлення про число та навчання лічбі
 19. Методика формування уявлень про форму та геометричну фігуру.
 20. Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля»
 21. Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні
 22. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладів України
 23. Особливості формування у дітей уявлень про вимірювання величини.
 24. Особливості формування уявлень про час. Виховання чуття часу у дітей дошкільного віку.
 25. Педагогічна концепція К. Орфа
 26. Педагогічні ідеї М. Монтессорі в системі дошкільної освіти
 27. Педагогічні умови використання сучасних технологій навчання вищої школи
 28. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у роботі з дітьми дошкільного віку
 29. Педагогічні умови розвитку креативності студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі фахової підготовки
 30. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до інтерактивного навчання і виховання дошкільників
 31. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі.
 32. Пріоритетні напрямки підготовки працівників дошкільного профілю в умовах ступенів
 33. Програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти України.
 34. Професійна готовність вихователя до інноваційної діяльності.
 35. Професійно-педагогічна підготовка вихователя дошкільного навчального закладу
 36. Роль вихователя у творчій грі.
 37. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні
 38. Становлення та розвиток системи дошкільного виховання
 39. Сутність та зміст професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу
 40. Сучасні напрями досліджень зарубіжних учених у галузі дошкільної освіти
 41. Сучасні особливості забезпечення академічної мобільності в Україні
 42. Технологія раннього й інтенсивного навчання М. Зайцева
 43. Технологія розвивальних ігор Б. Нікітіна
 44. Технологія розв’язування винахідницьких завдань Г. Альтшуллера
 45. Українські інновації в змісті навчання й виховання дітей дошкільного віку
 46. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики
 47. Фундатори інноваційної зарубіжної теорії та практики в дошкільній освіті
 48. Фундатори української інноваційного руху в галузі дошкільної освіти
 49. Інформаційні технології у професійній діяльності фахівця освіти
 50. Інноваційні технології в освітній діяльності
ПАЛАГНЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
 1. Розвиток розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі створення ними казок та фантастичних історій.
 2. Діагностика та корекція емоційно-особистісних розладів дошкільників як показник готовності до школи.
 3. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
 4. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
 5. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 6. Вплив сім’ї на формування особистості дитини дошкільного віку.
 7. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій.
 8. Підвищення професійної компетентності вихователів щодо формування уявлень дошкільників про родинні стосунки.
 9. Емоційні порушення у дошкільників та способи їх корекції.
 10. Агресивність дітей середнього дошкільного віку та корекційна робота з ними.
 11. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців дошкільної галузі у вищих навчальних закладах Польщі в умовах інтеграційних процесів.
 12. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців дошкільної галузі в університетах Німеччини.
 13. Можливості використання досвіду розвитку системи забезпечення якості університетської освіти Австрії в умовах системи вищої освіти України.
 14. Теоретичні основи організації особистісного розвитку дітей дошкільного віку у системі дошкільного виховання Литви.
 15. Формування соціальної відповідальності у керівників навчальних закладів засобами інтерактивних технологій.
 16. Проблеми обдарованої особистості в практиці сучасної дошкільної освіти.
 17. Основні шляхи реформування університетської освіти Австрії в контексті формування Європейського простору вищої освіти.

ПЕРЕПЕЛЮК ІННА РОМАНІВНА

 1. Особливості взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї у країнах східної Європи
 2. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки.
 3. Використання інноваційних технологій у формуванні навичок здорового способу життя і екологічної свідомості дошкільників.
 4. Просвітницька робота з батьками щодо охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.
 5. Сучасні форми і методи педагогічного просвітництва батьків
 6. Ідеї М. Мантессорі про індивідуальне та вільне виховання дітей дошкільного віку та використання їх в сучасній теорії та практиці ЗДО.
 7. Погляди С.Ф. Русової на дитячу діяльність та втілення її положень в сучасній теорії та практиці ЗДО.
 8. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 9. Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям..
 10. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії. 
 11. Формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
 12. Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в процесі ігрової діяльності. 
 13. Особливості формування словникового запасу у дітей дошкільного віку з ринолалією. 
 14. Реалізація наступності дошкільного виховання та початкової освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей.
 15. Роль малих жанрів українського фольклору в мовленнєвому розвитку дошкільників.

СИЧОВА МИРОСЛАВА ІВАНІВНА

 1. Розвиток логічного мислення у дітей з дизартрією.
 2. Інноваційні технології корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку.
 3. Розвиток навичок комунікації та взаємодії у дітей з різними порушеннями мови.
 4. Формування виразності мови у дітей з порушенням інтелекту.
 5. Формування зв’язаного монологічного мовлення у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.
 6. Вплив емоційного стану на мовні порушення у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку (ЗПР).
 7. Збагачення словникового запасу дітей з затримкою психічного розвитку.
 8. Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення у сліпих та слабозрячих дітей.
 9. Основні напрями лексичної роботи для дітей з церебральним паралічем.
 10. Розвиток системи логопедичної допомоги в Україні.
 11. Роль слуху та зору для розвитку мовлення.
 12. Сучасні підходи до класифікації мовних порушень у дітей.
 13. Етапи логопедичної роботи при дислалії.
 14. Диференціальна діагностика дислалії та інших мовленнєвих порушень.
 15. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з відкритою формою ранолалії.