Орієнтовна тематика курсових і магістерських робіт

Тематика курсових робіт

БЕСПАЛЬКО ГАННА МИХАЙЛІВНА
  1. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
  2. Робота дошкільного закладу у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.
  3. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
  4. Взаємозв’язок психічної атмосфери в родині на рівень загального розвитку дошкільника.
  5. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
  6. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
  7. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
  8. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
  9. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
  10. Вплив складу сім’ї на формування психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.
  11. Вплив кольору на емоційний стан дитини дошкільного віку.
  12. Соціальна адаптація дітей в умовах дошкільного закладу.
  13. Особливості валеологічного виховання дітей дошкільного віку.
  14. Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи дошкільних навчальних закладів
  15. Розвиток творчих здібностей дошкільників на заняттях образотворчого мистецтва.
  16. Центри народних промислів України.
  17. Вплив цілеспрямованого навчання на активізацію творчості дошкільників в образотворчій діяльності
  18. Формування пізнавального інтересу до народних звичаїв і традицій у хужлєній діяльності дітей старшого дошкільного віку
  19. Писанка як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку
  20. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях з сюжетного малювання
  21. Образотворча діяльність як засіб художньо-естетичного розвитку дитини
  22. Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами витинанки
  23. Вплив цілеспрямованого навчання на активізацію творчості дошкільників в образотворчій діяльності
  24. Динаміка формування образотворчих умінь у дітей дошкільного віку
  25. Роль художнього оформлення дитячого садка в естетичному вихованні дошкільників
КВАСЕЦЬКА ЯРИНА АНДРІЇВНА
  1. Вплив екологічного середовища на становлення дитини перших 3-х років.
  2. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку засобами природи.
  3. Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.
  4. Творчі ігри як фактор екологічного виховання дітей дошкільного віку.
  5. Освітньо-виховна роль ознайомлення з природним довкіллям в дошкільному закладі відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.
  6. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомленя з природним довкілля.
  7. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
  8. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання дітей дошкільників.
  9. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку.
  10. Значення фенологічних екскурсій в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.
  11. Значення фенологічних спостережень в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.
  12. Організація сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку.
  13. Особливості організації театралізованої діяльності дошкільників.
  14. Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку.
  15. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
  16. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості.
  17. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.
  18. Формування екологічної культури дітей дошкільного віку.
  19. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.
  20. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу.
  21. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку
  22. Навчально-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку
  23. Розвиток мовлення дітей на різних етапах дошкільного дитинства.
  24. Виховання звукової культури мовлення у ранньому та дошкільному віці.
  25. Особливості засвоєння слова в дошкільному віці.
  26. Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної лігводидактики.
  27. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.
  28. Психологічні та дидактичні умови успішного навчання дітей монологічному мовленню.
  29. Особливості навчання дітей розповіді за картинами в дошкільному навчальному закладі.
  30. Особливості використання командного методу в навчання розповідання дітей дошкільного віку.
  31. Активізація розумової та мовленнєвої діяльності у процесі розглядання картин.
  32. Особливості організаційної роботи з книгою в позанавчальній діяльності.
  33. Специфіка занять з художнього читання та розповідання у різних вікових групах.
  34. Підготовка руки дитини до письма.
  35. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільних закладах
  36. Вплив театралізованої діяльності на розвиток мовлення дітей дошкільного віку
  37. Особливості драматизації та інсценування художніх творів дітьми дошкільного віку.
  38. Розвиток мовлення дітей у процесі образотворчої діяльності.
  39. Організація та керівництво музично-мовленнєвою діяльністю дітей в дошкільному навчальному закладі.
  40. Спільна робота сім’ї та дошкільного навчального закладі з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей.
КОЛТУНОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
  1. Психологічні особливості розвитку захисних механізмів у дітей дошкільного віку
  2. Психологічна готовність до писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
  3. Особливості статево-рольових уявлень дітей дошкільного віку
  4. Гендерні особливості тривожності часто хворіючи дітей та можливості її корекції
  5. Особливості взаємозв’язку між Я-концепцією батьків та їх сприйняттям дитини
  6. Особливості профілактики агресивності дітей дошкільного віку
  7. Особливості прояву самооцінки у дітей старшого дошкільного віку
  8. Статевовікові особливості прояву агресивності у дошкільників
  9. Психологічні особливості тривожних станів у дітей дошкільного віку
  10. Психологія гри дошкільника
  11. Особливості батьківського ставлення до тривожності дошкільнят
  12. Дитячий психоаналіз Анни Фрейд
  13. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність педагогів діаспори
  14. Сім’я і її вплив на формування емоційної сфери дошкільників
  15. Діагностика і корекція почуття страху у дітей старшого дошкільного віку
  16. Психологічні детермінанти страхів та шляхи їх подолання у дошкільників
  17. Маніпуляція в рекламі для дітей: засоби і механізми впливу
  18. Психологічні основи профілактики синдрому «професійного вигорання» вихователя
  19. Детермінанти професійних деформацій вихователя ДНЗ
  20. Творчість як чинник професійної реалізації та розвитку кар’єривихователя
  21. Гіперактивність у становленні емоційно-почуттєвої сфери дошкільника
  22. Особливості розвитку емпатійності у дитячому віці
  23. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності дошкільного педагога
  24. Вплив засобів масової комунікації на процес соціалізації особистості дошкільника
  25. Психологічні особливості формування Я-образу у дошкільників
  26. Корекція мовлення дітей раннього віку засобами усної народної творчості
  27. Особливості самооцінки дітей старшого дошкільного віку
  28. Професійні деформації у роботі вихователя дошкільного навчального закладу
  29. Вплив сімейної культури на формування емоційного ставлення до себе у дітей старшого дошкільного віку
  30. Психологічні особливості формування «Я»-образу дошкільників
КУЗНЄЦОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
  1. Будівельно-конструктивні ігри як різновид творчих ігор
  2. Вправи спортивного характеру та методика їх проведення у дошкільному навчальному заклад
  3. Грати в музику та гратися музикою або навчання за методикою                Т. Тютюннікової.
  4. Дитячі комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу
  5. Етнопедагогіка сучасної дошкільної освіти України
  6. Іграшка та її місце в житті дитини дошкільного віку
  7. Ігри за темами літературних творів як різновид творчих ігор
  8. Інформаційно-комунікаційна технологія: дистанційна освіта і дистанційне навчання та самонавчання
  9. Комп’ютерні технології у навчально-виховному процесі ДНЗ
  10. Логіки світу (І. Стеценко).
  11. Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям за Т. Ткаченко.
  12. Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (К. Крутій).
  13. Методика навчання дітей читанню за Л. Шелестова.
  14. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Л. Шульга).
  15. Музикотерапевтична технологія «Піснезнайко».
  16. Навчально-методичне забезпечення дошкільної освіти
  17. Нові пошуки в системі фізичного виховання.
  18. Педагогічна технологія: історія та сучасність
  19. Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти
  20. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку дитини.
  21. Сloud Сomputing: «хмарна» технологія та її ресурсо-орієнтовані можливості у діяльності вихователя дошкільних навчальних закладів
  22. Спортивні ігри та методика їх проведення у дошкільному навчальному закладі
  23. Сюжетно-рольова гра як різновид творчих ігор
  24. Фізичне виховання в сім’ї (досвід сім’ї Бориса Нікітіна).
  25. Фізичне виховання дітей раннього віку.
  26. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільного навчального закладу

МИКИТЕЙЧУК ХРИСТИНА ІВАНІВНА

  1. Педагогічні погляди М.Монтессорі та реалізація її ідей у сучасному дошкільному вихованні.
  2. Морально-духовне виховання дітей дошкільного віку у педагогічній спадщині С.Ф.Русової.
  3. Педагогічна система Ф.Фребеля.
  4. В. О. Сухомлинський про методи виховання і систему вимог.
  5. Гра як метод виховання в педагогічній системі А.С. Макаренка.
  6. Розвиток педагогічної теорії і практики у працях Дж. Локка, Й. Песталоцці, А. Дістервега.
  7. Сутність і принципи Вальдорфської педагогіки.
  8. Дошкільна освіта закордоном (країна на вибір).
  9. Дидактична гра як засіб розвитку навчально-пізнавальної активності дошкільників.
  10. Педагогічні умови ефективного використання заохочення і покарання як методів виховання особистості.
  11. Місце народної педагогіки в естетичному вихованні дітей дошкільного віку.
  12. Необхідність економічної освіти дітей старшого дошкільного віку.
  13. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми.
  14. Роль сім’ї у підготовці дітей до навчання в школі.
  15. Наступність і перспективність у роботі дитячого садка і початкової школи.
  16. Ідеї «Школи під блакитним небом» В. О. Сухомлинського у сучасній підготовці дітей до школи.
  17. Теорія і практика виховання та навчання 6-річних дітей Ш.О. Амонашвілі.
  18.           Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти
  19. Шляхи формування індивідуальних програм розвитку для дітей з особливими освітніми.
  20. Застосування Інтернет і мультимедійних технологій у виховному процесі закладів дошкільної освіти.
  21. Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у закладах дошкільної освіти
  22. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО.

ОЛІЙНИК МАРІЯ ІВАНІВНА

1. Емоційний розвиток та корекція його порушень у дітей дошкільного віку.
2. Подолання тривожності дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
3. Психологічні особливості дітей із неблагополучних сімей.
4. Особливості розвитку вольових якостей у старших дошкільників.
5. Використання методів активної взаємодії у психологічні підготовці майбутніх вихователів ЗДО.
6. Вплив стилю сімейного виховання на розвиток самооцінки дитини дошкільного віку.
7. Вплив дорослих та однолітків на розвиток особистості дошкільника.
8. Психологічні особливості розвитку інтелекту дитини дошкільного віку.
9. Психолого-педагогічні умови розвитку уваги дошкільника.
10. Психолого-педагогічні умови розвитку пам’яті дошкільника.
11. Психологічні основи розвитку спілкування та взаємодії між дітьми.
12. Особливості психічного розвитку дітей раннього віку
13. Сім’я як фактор психологічної готовності дитини до навчання у школі
14. Розвиток емоційної сфери дітей середнього дошкільного віку
15. Вплив психологічної готовності дитини до школи на успішність адаптації до навчання
16. Модель функціональної компетентності сучасного керівника закладу дошкільної освіти.
17. Особистісно орієнтована модель виховання – основа перебудови педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти.
18. Акмеологічні засади розвитку професіоналізму керівника дошкільної ланки освіти.
19. Психологічні основи збереження емоційної стійкості педагогів в умовах дошкільної освіти (інклюзивної освіти).
20. Ділова гра як інтерактивний метод навчання педагогів закладу дошкільної освіти.

ПАЛАГНЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

  1. Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному соціокультурному середовищі.
  2. Формування соціально-моральної поведінки дітей дошкільного віку як складової життєвої компетентності.
  3. Комп’ютерні ігри та їх вплив на виховання сучасного дошкільника.
  4. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованості дітей дошкільного віку.
  5. Психолого-педагогічні аспекти сімейного виховання дітей дошкільного віку.
  6. Сімейні взаємовідносини як чинник формування страхів у дітей дошкільного віку.
  7. Спілкування як умова і один з головних чинників психічного та особистісного розвитку дитини.
  8. Психолого-педагогічний супровід сором’язливих дітей старшого дошкільного віку.
  9. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку.
  10. Виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку.
  11. Особливості розвитку емоційно-почуттєвої сфери дітей дошкільного віку.
  12. Прояви і причини тривожності дітей дошкільного віку.
  13. Педагогічні аспекти патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
  14. Психолого-педагогічні особливості навчання дітей раннього віку.
  15. Виховання дітей у процесі навчання на заняттях.
  16. Вікові особливості формування моральної поведінки дітей дошкільного віку в процесі спілкування.
  17. Вплив характеру дитячо-батьківських відносин в родині на міжособистісні стосунки старших дошкільників.
  18. Вольові дії дітей старшого дошкільного віку та можливості їх оптимізації в умовах навчально-ігрової діяльності.
  19. Особливості поведінки дітей середнього дошкільного віку в стресових ситуаціях.
  20. Психологічні особливості взаємин дошкільників зі старшими та молодшими дітьми в родині.
  21. Вплив реклами (телебачення) на становлення особистості дитини в дошкільному віці.
  22. Вплив сучасних мультфільмів на психіку дитини дошкільного віку.
  23. Теоретичні аспекти використання методів арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку.
  24. Патріотичне виховання дошкільників за творами В.О.Сухомлинського.
  25. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
  26. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
  27. Батьківсько-дитячі стосунки як чинник соціалізації особистості дитини дошкільного віку.
  28. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку.
  29. Подолання емоційного неблагополуччя у дітей старшого дошкільного віку.
  30. Вплив кольору на емоційний стан дитини (на енергетичний потенціал, здоров’я) дошкільного віку.
  31. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
  32. Розвиток логічного мислення у дитини старшого дошкільного віку.
  33. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
  34. Розуміння дитиною емоційних переживань іншої людини.
  35. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.
  36. Формування толерантних відносин між дошкільниками засобами соціально-психологічного тренінгу.
  37. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі.
  38. Сучасні форми і методи педагогічного просвітництва батьків.
  39. Психолого-педагогічні засади підготовки вихователів до роботи з обдарованими дітьми.
  40. Сім’я та школа – основні осередки гармонійного розвитку дитини.
  41. Формування лідерських якостей майбутніх вихователів у умовах професійної підготовки.
  42. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення.
  43. Професійна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку.
  44. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в умовах педагогічного університету.
ПЕРЕПЕЛЮК ІННА РОМАНІВНА
  1. Використання казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку.
  2. Інтегровані заняття як форма організації екологічного виховання дітей дошкільного віку.
  3. Спільна робота закладу дошкільної освіти та сім’ї з екологічного виховання дітей.
  4. Нетрадиційні форми роботи закладу дошкільної освіти з батьками.
  5. Роль закладу дошкільної освіти у підвищенні педагогічної культури родини.
  6. Психолого-педагогічні основи взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї.
  7. Історичні аспекти формування педагогічної культури батьків.
  8. Екологічний тренінг як метод вивчення з дітьми взаємозв’язків у природі.
  9. Елементарні досліди як метод екологічної освіти старших дошкільників..
  10. Наступність закладу дошкільної освіти та школи в екологічному вихованні.
  11. Екологізація навчально-виховного середовища у закладі дошкільної освіти.
  12. «Метод проектів» у екологічному вихованні старших дошкільників.
  13. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
  14. Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку
  15. Психолого-педагогічні умови вдосконалення мовлення дитини раннього віку
  16. Використання монтессорівських сенсорних вправ для розвитку і корекції мовлення у дітей дошкільного віку.
  17. Корекція мовленнєвих порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт терапії.
  18. Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
  19. Особливості використання казкотерапії у процесі психолого-педагогічної роботи з дітьми дошкільного віку із заїканням.
  20. Методика розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з вадами мовлення.
РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК ІРИНА РОМАНІВНА
  1. Дослідження дитячої субкультури в українському народознавстві (за матеріалами спостережень Марка Грушевського)
  2. М.Ф. Грушевський – перший збирач і дослідник української народної іграшки
  3. Українська народна казка у роботі з дітьмидошкільноговіку
  4. Сюжетно-композиційна будова чарівних казок
  5. Загальні основи української етнопедагогіки
  6. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки
  7. Усна народна творість як одне із джерел розвитку виразності дитячого мовлення
  8. Українська національна іграшка в дитячому садку
  9. Лялька-мотанка – невід’ємна «постать» в історії іграшкового мистецтва
  10. Заповіді традиційної сімейної педагогіки
  11. Особливості ознайомлення дітей старшого дошкільного віку із соціальною дійсністю
  12. Проблема дитячої творчості: її природа,особливості виникнення та розвитку
  13. Поняття про здібності як індивідуально-психологічні явища та складові творчої діяльності
  14. Формування екологічної свідомості та екологічної культури у дітей дошкільного віку
  15. Розвиток пам’яті дітей середнього / старшого дошкільного віку
  16. Розвиток уваги дітей середнього /старшого дошкільного віку
  17. Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання грамоти
  18. Складові готовності дитини до шкільного життя
  19. Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі
  20. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

Тематика магістерських робіт

БЕСПАЛЬКО ГАННА МИХАЙЛІВНА
  1. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
  2. Педагогічні умови використання дидактичної гри у сенсорному вихованні дітей дошкільного віку
  3. Інноваційні педагогічні технології супроводження навчання дітей старшого дошкільного віку з малювання
  4. Нетрадиційні прийоми малювання як засіб активізації творчого самовираження старших дошкільників
  5. Розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку засобами петриківського розпису
  6. Педагогічні умови естетичного виховання дітей дошкільного віку
  7. Розвиток пізнавальної активності старших дошкільників в процесі ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом
  8. Інтегровані заняття як форма організації валеологічного виховання дітей дошкільного віку
  9. Спільна робота дитячого садка та сім’ї з валеологічного виховання дітей
  10. Характеристика інтересу до зображувальної діяльності дошкільників різних вікових груп
  11. Декоративне малювання в дитячому садку за мотивами українських народних промислів
ЖУРАТ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
  1. Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми.
  2. Психологічні засади запобігання проявам агресивності у професійній діяльності вихователів.
  3. Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання.
  4. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі.
  5. Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку.
  6. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці.
  7. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками.
  8. Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки.
  9. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних умовах.
  10. Підготовка майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів до управлінської діяльності у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
  11. Формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності.
  12. Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної освіти.
  13. Формування ділових якостей студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки.
  14. Формування риторичної культури майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів.
  15. Розвиток ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу.
КВАСЕЦЬКА ЯРИНА АНДРІЇВНА
  1. Екологічне виховання дошкільників у світлі досвіду народної педагогіки.
  2. Куток природи як основна матеріальна база ознайомлення дошкільників з природою.
  3. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтва.
  4. Народна педагогіка про виховання дошкільників засобами природи.
  5. Спільна робота дошкільного закладу та сім’ї з екологічного виховання старших дошкільників.
  6. Формування екологічної культури особистості через її духовний розвиток.
  7. Пізнавальний потенціал екологічних знань в умовах комплексного використання різних видів діяльності дітей у природі.
  8. Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв’язки у природі.
  9. Праця в природі як основний практичний метод ознайомлення дошкільників з природою.
  10. Спостереження як основний метод у процесі ознайомлення дошкільників з природою.
  11. Гра як засіб фіксації знань дошкільників про природу.
  12. Природа як фактор фізичного виховання дошкільників
  13. Методика навчання переказу дітей п’ятого року на основі використання методу моделювання.
  14. Особливості розвитку мовленнєвої творчості старших дошкільників у ігровій діяльності.
  15. Виховні умови стимулювання мовленнєвої активності дітей середнього (старшого) дошкільного віку в процесі навчання розповіді за картиною.
  16. Розвиток образності мовлення дітей у процесі навчання розповідання за пейзажними картинами.
  17. Особливості навчання розповідання в молодшому дошкільному віці на основі використання наочності.
  18. Особливості використання командного методу в навчанні старших дошкільників розповідання.
  19. Лінгводидактичні умови стимулювання мовленнєвої творчої діяльності дітей.
  20. Особливості формування передумов зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці.
  21. Методика розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності.
  22. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
  23. Особливості оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі.
  24. Казкотерапія в розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.
КОЛТУНОВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
  1. Психолого-педагогічні особливості розвитку соціальної впевненості у дітей старшого дошкільного віку.
  2. Мовні індикатори особистісної тривожності дітей старшого дошкільного віку.
  3. Психолого-педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку.
  4. Психолого-педагогічні умови реалізації педагогічної творчості у дошкільному навчальному закладі
  5. Координація діяльності дошкільного навчального закладу та школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання у школі
  6. Модель функціональної компетентності сучасного керівника дошкільного навчального закладу
  7. Психолого-педагогічні чинники засвоєння дошкільниками етичних норм
  8. Особливості дитячого сприймання сімейних взаємостосунків
  9. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх вихователів
  10. Особливості взаємозв’язку неправдивої поденки дошкільника та його ставлення до себе
  11. Формування образу «Я» у дітей дошкільного віку з заниженою самооцінкою
  12. Особливості взаємозв’язку між пат тернами студентської поведінки та вигоранням вихователя
  13. Позитивне самоставленння як чинник стійкості до професійного вигорання вихователів
  14. Батьківське ставлення як чинник формування емоційної сфери дитини
  15. Психолого-педагогічна допомога дитині в кризовій ситуації
  16. Особливості психокорекції страхів у дітей
  17. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини
  18. Психологічна профілактика агресивності у дітей дошкільного віку
  19. Особливості психологічних детермінант агресивних проявів у вихователів
  20. Розвиток емоційного інтелекту в дітей старшого дошкільного віку
  21. Методи корекції соціально-емоційної сфери дитини
  22. Психологічні бар’єри в професійній діяльності вихователя
  23. Вплив етико-психологічних та професійних якостей викладача на становлення особистості студента.
  24. Використання тренінгів та ігор у фаховій підготовці студентів спеціальності «Дошкільне виховання».
  25. Психолого-педагогічні умови формування у студентів педагогічної майстерності.
  26. Професійне самовизначення студентів протягом навчання у ВНЗ.
  27. Психолого-педагогічна модель сучасного вихователя ДНЗ.
  28. Особливості ціннісної системи вихователів в умовах хронічної психоемоційної напруги.
КУЗНЄЦОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
  1. Альтернативна педагогіка С. Френе
  2. Вальдорфська педагогіка Р. Штейнера
  3. Виховне значення будівельних ігор.
  4. Дошкільна освіта у різних державах Європи
  5. Зміст ступеневої системи вищої професійної освіти
  6. Інновації у змісті, структурі, формах і методах управління закладом освіти для дітей дошкільного віку
  7. Інноваційні пошуки прогресивних радянських педагогів у галузі дошкільної освіти
  8. Інноваційні пошуки українських учених з навчання  та виховання дітей дошкільного віку
  9. Інноваційної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
  10. Методика навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач
  11. Методика навчання дошкільників Г. Домана
  12. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з множинами та операціями над ними
  13. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів.
  14. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами
  15. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами
  16. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.
  17. Методика формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину
  18. Методика формування уявлення про число та навчання лічбі
  19. Методика формування уявлень про форму та геометричну фігуру.
  20. Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля»
  21. Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні
  22. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладів України
  23. Особливості формування у дітей уявлень про вимірювання величини.
  24. Особливості формування уявлень про час. Виховання чуття часу у дітей дошкільного віку.
  25. Педагогічна концепція К. Орфа
  26. Педагогічні ідеї М. Монтессорі в системі дошкільної освіти
  27. Педагогічні умови використання сучасних технологій навчання вищої школи
  28. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у роботі з дітьми дошкільного віку
  29. Педагогічні умови розвитку креативності студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі фахової підготовки
  30. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до інтерактивного навчання і виховання дошкільників
  31. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання педагогічних інновацій у навчально-виховному процесі.
  32. Пріоритетні напрямки підготовки працівників дошкільного профілю в умовах ступенів
  33. Програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти України.
  34. Професійна готовність вихователя до інноваційної діяльності.
  35. Професійно-педагогічна підготовка вихователя дошкільного навчального закладу
  36. Роль вихователя у творчій грі.
  37. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні
  38. Становлення та розвиток системи дошкільного виховання
  39. Сутність та зміст професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу
  40. Сучасні напрями досліджень зарубіжних учених у галузі дошкільної освіти
  41. Сучасні особливості забезпечення академічної мобільності в Україні
  42. Технологія раннього й інтенсивного навчання М. Зайцева
  43. Технологія розвивальних ігор Б. Нікітіна
  44. Технологія розв’язування винахідницьких завдань Г. Альтшуллера
  45. Українські інновації в змісті навчання й виховання дітей дошкільного віку
  46. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики
  47. Фундатори інноваційної зарубіжної теорії та практики в дошкільній освіті
  48. Фундатори української інноваційного руху в галузі дошкільної освіти
  49. Інформаційні технології у професійній діяльності фахівця освіти
  50. Інноваційні технології в освітній діяльності
ПАЛАГНЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
  1. Розвиток розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі створення ними казок та фантастичних історій.
  2. Діагностика та корекція емоційно-особистісних розладів дошкільників як показник готовності до школи.
  3. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
  4. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
  5. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
  6. Вплив сім’ї на формування особистості дитини дошкільного віку.
  7. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій.
  8. Підвищення професійної компетентності вихователів щодо формування уявлень дошкільників про родинні стосунки.
  9. Емоційні порушення у дошкільників та способи їх корекції.
  10. Агресивність дітей середнього дошкільного віку та корекційна робота з ними.
  11. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців дошкільної галузі у вищих навчальних закладах Польщі в умовах інтеграційних процесів.
  12. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців дошкільної галузі в університетах Німеччини.
  13. Можливості використання досвіду розвитку системи забезпечення якості університетської освіти Австрії в умовах системи вищої освіти України.
  14. Теоретичні основи організації особистісного розвитку дітей дошкільного віку у системі дошкільного виховання Литви.
  15. Формування соціальної відповідальності у керівників навчальних закладів засобами інтерактивних технологій.
  16. Проблеми обдарованої особистості в практиці сучасної дошкільної освіти.
  17. Основні шляхи реформування університетської освіти Австрії в контексті формування Європейського простору вищої освіти.

ПЕРЕПЕЛЮК ІННА РОМАНІВНА

  1. Особливості взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї у країнах східної Європи
  2. Підготовка майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників на засадах етнопедагогіки.
  3. Використання інноваційних технологій у формуванні навичок здорового способу життя і екологічної свідомості дошкільників.
  4. Просвітницька робота з батьками щодо охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.
  5. Сучасні форми і методи педагогічного просвітництва батьків
  6. Ідеї М. Мантессорі про індивідуальне та вільне виховання дітей дошкільного віку та використання їх в сучасній теорії та практиці ЗДО.
  7. Погляди С.Ф. Русової на дитячу діяльність та втілення її положень в сучасній теорії та практиці ЗДО.
  8. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.
  9. Формування пізнавальної активності у дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям..
  10. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
  11. Формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
  12. Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в процесі ігрової діяльності.
  13. Особливості формування словникового запасу у дітей дошкільного віку з ринолалією.
  14. Реалізація наступності дошкільного виховання та початкової освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей.
  15. Роль малих жанрів українського фольклору в мовленнєвому розвитку дошкільників.

СИЧОВА МИРОСЛАВА ІВАНІВНА

  1. Розвиток логічного мислення у дітей з дизартрією.
  2. Інноваційні технології корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку.
  3. Розвиток навичок комунікації та взаємодії у дітей з різними порушеннями мови.
  4. Формування виразності мови у дітей з порушенням інтелекту.
  5. Формування зв’язаного монологічного мовлення у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.
  6. Вплив емоційного стану на мовні порушення у дітей старшого дошкільного віку з затримкою психічного розвитку (ЗПР).
  7. Збагачення словникового запасу дітей з затримкою психічного розвитку.
  8. Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення у сліпих та слабозрячих дітей.
  9. Основні напрями лексичної роботи для дітей з церебральним паралічем.
  10. Розвиток системи логопедичної допомоги в Україні.
  11. Роль слуху та зору для розвитку мовлення.
  12. Сучасні підходи до класифікації мовних порушень у дітей.
  13. Етапи логопедичної роботи при дислалії.
  14. Диференціальна діагностика дислалії та інших мовленнєвих порушень.
  15. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з відкритою формою ранолалії.