Науково-дослідна робота кафедри

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти можна окреслити такі перспективні напрями роботи:

 • Розробка найбільш актуальних проблем наукових досліджень у галузі дошкільної освіти.
 • Набуття викладачами кафедри практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну діяльність.
 • Посилення теоретичної та практичної значущості наукових доробків, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри, та створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування.
 • Розвиток наукової ініціативи молодих науковців кафедри, активізація діяльності студій кафедри та налагодження співпраці з аналогічними осередками у ЗВО України та інших країн.
 • Підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, думок.
 • Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science й ін.) та кількості цитувань (Індекс Гірша (h-індекс)).
 • Проведення наукових і науково-методичних семінарів з питань використання наукометричних баз даних у науковій та навчальній діяльності.
 • Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проектах.
 • Спрямування діяльності професорсько-викладацького складу кафедри на створення наукових продуктів інноваційного характеру.
 • Співпраця кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти з іншими навчально-науковими структурними підрозділами університету, іншими ЗВО і кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців дошкільної освіти, з міським та обласним відділами дошкільної освіти, дошкільними начальними закладами, робота над спільними науковими проектами.
 • Здобуття освітніх і дослідницьких грантів кафедрою, викладачами, молодими вченими.
 • Залучення студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах.
 • Підвищення якості студентських наукових доробків.

Досягнення у науковій діяльності 

Кафедральні теми

Плани та звіти з науково-дослідної роботи кафедри

Наукові семінари

Публікації викладачів кафедри
Статті у рейтингових виданнях (бази даних Scopus, Web of Science)
Підручники, навчально-методичні посібники
Монографії
Методичні роботи
Публікації у фахових виданнях
Публікації у виданнях (бази даних EBSCO, Index Copernicus)
Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій
Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів
Публікації в інших виданнях

Науково-дослідна робота студентів

Студентський науковий гурток