Теорія та методика фізичного виховання

Мета викладання курсу: дати наукові уявлення про загальні теоретичні положення теорії і методики фізичного виховання, її основні принципи і систему. Розкрити методику і закономірності фізичного виховання дітей дошкільного віку, дати поняття найважливіших етапів фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей дошкільного віку.
– знання про: теоретичну підготовку студентів до професійної роботи;
– закономірності фізичного виховання дітей дошкільного віку, вікові і індивідуальні особливості фізичного розвитку дитини;
– отримання навичок здорового способу життя;
– підходи щодо вивчення закономірностей фізичного розвитку дітей;
– техніку фізичних вправ і володіти її навичками;
– програмовий матеріал фізичного виховання дошкільників;
– уміння: налагоджувати в колективі ділові і особові взаємини, створювати позитивний соціально-психологічний мікроклімат, розвивати здібність до спілкування із співробітниками різних ланок дошкільної освіти, виробляти самокритичний підхід до стилю своєї роботи; набути необхідних навички методичного керівництва ними; підбирати програмовий матеріал для роведення занять в кожній віковій групі; визначати навчально-методичні вказівки, здійснювати допомогу реалізації завдань фізичного вихованню дошкільників в умовах родини.

Змістовий модуль I
Загальні питання теорії фізичного виховання дитини

Н.Е.1.1. Фізичне виховання як залучення до фізичної культури.
Н.Е.1.2. Розвиток теорії фізичного виховання дитини.
Н.Е.1.3. Умови формування здорового способу життя засобами фізичної культури.
Н.Е.1.4. Дитина як об’єкт і суб’єкт педагогічної взаємодії в процесі фізичного виховання.

Змістовий модуль II
Організація фізичного виховання у педагогічному процесі дошкільного навчального закладу

Н.Е.2.1. Форми організації фізичного виховання
Н.Е.2.2. Основи навчання дитини руховим діям.

Змістовий модуль III
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей

Н.Е.3.1. Гімнастика для дітей дошкільного віку.
Н.Е.3.2. Рухлива гра – основний засіб і метод виховання фізичної культури дитини
Н.Е.3.3. Спортивні вправи для дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль IV
Підвищення кваліфікації вихователів і методистів з фізичного виховання

Н.Е.4.1. Планування і організація роботи по фізичному вихованню дошкільників.
Н.Е.4.2. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дошкільників.
Н.Е.4.3. Робота методиста і інспектора ВОНО по фізичній культурі.
Н.Е.4.4. Посадові обов’язки методиста по фізичній культурі дитини.
Н.Е.4.5. Викладання курсу «Методика фізичного виховання і розвитку дитини» в педагогічному коледжі.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Вильчковский Э. С. Физическое воспитание дошкольников в семье. – К.: Рад. шк., 1987. – 128 с.
2. Доман Г. Как сделать ребенка физически совершенным: Пер. с англ. – М.: АСТ, Аквариум, 2000. – 333 с.
3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада / Сост. Ю. Ф. Луури. – М.: Образование, 1991. – 61 с.
4. Хухлаева Г. В. Заняття по физической культуре с детьми 2 – 4 годов в малокомплектном детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Образование, 1992. – 192 с.: .
5. http://www.infosport.ru/press/tpfk/1999N3/р54-58.htm Инновационные направления развития системы физического воспитания детей дошкольного возраста // Теория и практика физической культуры: Научно-теоретический журнал. – 1999. – № 3. http://fkvot.infosport.ru/1996N1/р5-10.htm
6.Концепция физического воспитания детей и подростков // Физическая культура: Научно-методический журнал. – 1996. – № 1.