Теорія та методика розвитку рідної мови

Мета викладання дисципліни – психолого-педагогічна і методична підготовка майбутніх фахівців до професійно-мовленнєвої діяльності в системі національної дошкільної освіти.
У результаті вивчення дисципліни “Теорія та методика розвитку рідної мови” студенти повинні оволодіти такими
 компетенціями:
• знати: методологічні, лінгводидактичні і психолого-педагогічні засади навчання дітей рідної мови в дошкільному закладі освіти; аріативні технології розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови від народження до 6 років;уміннями і навичками планування різних видів роботи з розвитку мовлення: в різних вікових групах, з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов; 
• уміти: коригувати відхилення і вади у мовленні дітей, що виникли за різних причин; знаннями, уміннями,  контролювати навчально-мовленнєву діяльність дітей;  організовувати та здійснювати навчально-мовленнєву діяльність у дошкільних навчальних закладах.

Змістовий модуль І
Теоретико-історичні засади теорії і методики розвитку мови

Н.Е.1.1. Теорія і методика розвитку мови як наука.
Н.Е.1.2. Природничі засади теорії і методики розвитку мови.
Н.Е.1.3. Психологічні засади теорії і методики розвитку мови.
Н.Е.1.4. Лінгводидактичні засади теорії і методики розвитку мови: знаки мови, функції мови і мовлення (комунікативна, номінативна, експресивна, гносеологічна, сигніфікативна та ін.).
Н.Е.1.5. Закономірності розвитку мовлення дітей (Л.Федоренко): управління мускулами мовного апарату, засвоєння лексичних і граматичних знань, виразності мовлення, чуття мови, координація в розвитку усного і писемного мовлення.
Н.Е.1.6. Принципи засвоєння і навчання дітей рідної мови.

Змістовий модуль ІІ
Формування діамонологічної і лексичної компетенції дітей

Н.Е.2.1. Значення мови в розвитку дітей раннього віку.
Н.Е.2.2. Перший рік життя.
Н.Е.2.3. Методика проведення ігор-занять із розвитку мовлення.
Н.Е.2.4. Другий рік життя. Особливості розвитку мовлення дітей другого року життя. Базисна характеристика розвитку мовлення дітей.
Н.Е.2.5. Зміст і завдання розвитку мовлення дітей на другому році життя.
Н.Е.2.6. Методика проведення занять з дітьми другого року життя, їх види й характеристика.
Н.Е.2.7. Керівництво розвитком мовлення дітей другого року життя у процесі спілкування вихователя з дітьми в повсякденному житті.
Н.Е.2.8. Третій рік життя. Особливості розвитку мовлення дітей третього року життя. Спілкування як важлива умова розвитку активного мовлення дітей. Базисна характеристика розвитку мовлення дітей.

Змістовий модуль ІІІ
Формування граматичної, фонетичної, художньо-мовленнєвої компетенції дітей

Н.Е.3.1. Загальне поняття про граматичну будову мови.
Н.Е.3.2. Становлення граматичної будови мови у дітей.
Н.Е.3.3. Дитяче словотворення, його характеристика, види, типи, причини цього явища. Книга К.Чуковського «Від 2 до 5». Словесна творчість, її характеристика.
Н.Е.3.4. Завдання й зміст формування граматичної правильності мовлення в дітей.

Змістовий модуль IV
Спільна робота дошкільного закладу, школи і сім’ї з розвитку мовлення дітей

Н.Е.4.1. Поняття навчання грамоти.
Н.Е.4.2. Короткий історичний огляд методів навчання грамоти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (К.Ушинський, М.Монтессорі, Макіндер, Жакото).
Н.Е.4.3. Сучасні варіанти методик навчання грамоти дітей дошкільного віку. Характеристика «Абеток» для дошкільників.
Н.Е.4.4. Підготовка дітей до навчання грамоти в дошкільному закладі освіти: формування звукового аналізу слів; ознайомлення зі звуком, складом, словом, реченням, наголосом.
Н.Е.4.5. Підготовка руки дитини до письма.
Н.Е.4.6. Види й характеристика наочних, дидактичних посібників, методика їх використання в процесі навчання грамоти.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Артемова Л.В. Театрализовагаше игрм дошкольников. – 1991.
2. Білан О.І. Організація роботи і планування з навчання дошкільників розповідання засобами ілюстрації. – Львів, 2003.
3. Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку. –
4. Богуш А. М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі. Практикум. – К., 1995.
5. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років.-К, 2004.
6. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К., 2004.
7. Богуш А.М; Теорія і методика розвитку мови дітей раннього віку. -К., 2004.
8. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика. – Запоріжжя, 2000.
9. Богуш А.М., ОрлановаН.П., Зеленко Н.І., Лихолетова К. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім в дошкільному закладі / За ред. А.М.Богуш. – К., 1992.
10. Богуш А., Шиліна Н. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі. – Одеса, 2003.
11. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят. -К., 2006.