Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Мета викладання дисципліни: є розгляд питань методології викладання і розробки теорії навчання, виховання студентів в умовах вищої школи, розвитку в них творчих здібностей, оволодіння методикою викладання психології.
У результаті вивчення дисципліни “Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку” студенти повинні оволодіти такими компетенціями:
– знати про: роль і місце математичного розвитку дошкільників в освітньому процесі;
– загальні підходи до відбору змісту математичного розвитку дітей дошкільного віку;
– сучасні програми, що діють, і їх наступність з програмою початкової школи;
– керівництво професійною діяльністю педагогів дошкільних установ і процесами, що відбуваються в практиці по математичному розвитку дітей дошкільного віку;
уміння про: основні закономірності і логіку пізнання дітьми дошкільного віку математичного світу;
– історико-педагогічні основи організації математичного розвитку дошкільників в Україні та закордоном;
– суть основних математичних понять (величина, множина, числа, алгоритми і т.д.);
– умови розвитку математичних здібностей на основі орієнтування в вікових особливостях інтелектуального і особистісного розвитку дітей дошкільного віку;
– планувати і конструювати зміст математичної освіти і технології процесу на основі власних переконань, самостійності і педагогічної творчості;
– проводити діагностику рівнів розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку, відпрацьовувати дані результатів і складати коректувальні програми;
– знаходити шляхи індивідуального підходу до дітей з урахуванням їх психолого-фізіологічних особливостей.

Змістовний модуль І
Загальні та теоретичні основи курсу формування елементарних математичних уявлень у дошкільників 

Н.Е.1.1. Характеристика методики ФЕМУ як науки.
Н.Е.1.2.Теоретичні основи курсу методики ФЕМУ у дошкільників
Н.Е.1.3. Становлення методики «Розвиток елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку».
Н.Е.1.4. Організація навчання дітей дошкільного віку математиці

Змістовний модуль ІІ
Методичні особливості формування математичних уявлень про множину, число, величину та форму предметів у дітей дошкільного віку

Н.Е.2.1. Ознайомлення дітей різного віку з множиною
Н.Е.2.2.Формування у дітей знань про числа. Навчання рахунку
Н.Е.2.3.Формування у дітей уявлень про величину предметів, їхвимірювання
Н.Е.2.4.Формування уявлень про форму предметів

Змістовний модуль ІІІ
Методичні особливості формування математичних уявлень про простір і час

Н.Е.3.1.Формування уявлень про простір
Н.Е.3.2.Формування уявлень про час

Змістовний модуль IV
Методичні особливості формування математичних уявлень з шестирічками. Наступність роботи ДНЗ, сім’ї і школи

Н.Е.4.1. Зміст і методики роботи з математики з шестирічними дітьми
Н.Е.4.2. Планування роботи по розвитку математичних уявлень у дітей в ДНЗ
Н.Е.4.3. Форми організації навчального процесу. Особливості методики проведення ігор і занять.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры детей дошкольного возраста. М., 1991.
2. Васильева Т.Г. Дидактические игры и упражнения по ознакомлению детей 5-7 лет с формой и величиной предметов. М., 1993.
3. Грибанова Г.И. и др. Математика дошкольникам. Киев, 1986.
4. Давайте поиграем: Математические игры для детей 5-6 лет / под ред. А.А. Столяра. М., 1991.
5. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. М., 1974.
6. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М., 1982.
7. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. М., 1980.