Соціальна психологія

Мета: формування у студентів уявлень про предмет соціальної психології, його складові, про феномени та закономірності соціальної поведінки особистості та різних груп.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» студент має набути таких компетенцій:
• знати: основні поняття курсу, історію виникнення та методологічні основи дисципліни, її зв’язок з іншими науками, основні напрямки розвитку соціально-психологічних теорій, підходи до дослідження соціально-психологічних феноменів, нові тенденції розвитку галузі; соціально-психоло-гічні характеристики спілкування, особистості, соціальних груп; методи їх до-слідження; значимість виявлених соціально-психологічних закономірностей для розуміння сучасного стану суспільства; напрямки прикладної соціальної психології й особливості практичної соціальної психології.
• уміти: оперувати понятійно-категоріальним апаратом дисципліни, осмислювати різні соціально-психологічні явища, опираючись на принципи природничонаукової, гуманітарної і постмодерністської парадигм, самостійно складати програму та проводити соціально-психологічні дослідження; використовувати прийоми ефективного слухання, перцепції і психологічного впливу, ефективно розв’язувати конфлікти, запобігати їх виникненню, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі; давати рекомендації щодо його формування в організації, сім’ї та ін.

 Змістовий модуль І
Наукові атрибути соціальної психології
Соціально-психологічні проблеми особистості
Закономірності спілкування та взаємодії людей

НЕ 1.1. Вступ до курсу «Соціальна психологія»
НЕ 1.2. Становлення соціальної психології як науки
НЕ 1.3. Методологія та методи соціальної психології
НЕ 1.4. Соціально-психологічні проблеми особистості.
НЕ 1.5. Соціально-психологічна характеристика спілкування
НЕ 1.6 Контрольна робота

Змістовий модуль ІІ
Група як об’єкт соціально-психологічного дослідження
Соціальна психологія малих та великих груп
Прикладний аспект соціальної психології

НЕ 2.1. Теоретико-методологічні та історичні аспекти дослідження малої групи
НЕ 2.2. Динамічні характеристики малої групи
НЕ 2.3. Соціальна психологія спільностей та соціальних інститутів.
НЕ 2.4. Основи прикладної соціальної психології.
НЕ 2.5. Контрольна робота

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учебник для высш.уч.заведений / Г.М.Андреева. –5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 365 с.
2. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей : уч пос. / М.Р.Битянова. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с.
3. Волянська О.В. Соціальна психологія : навч. посібн. / О.В.Волянська, А.М.Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с.
4. Коваленко А.Б. Соціальна психологія : підручник. / А.Б.Коваленко, М.Н.Корнєв. – К., 2006. – 400 с.
5. Москаленко В.В. Соціальна психологія : підручник / В.В.Москаленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624с.
6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : посібник / Л.Е.Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с.
7. Социальная психология : учеб. пособ. / Под общ. ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 600 с.
8. Социальная психология. Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 475 с.