Педагогіка дошкільна

Мета викладання дисципліни: забезпечити володіння студентами теорією і практикою різнобічного гармонійного розвитку дітей в умовах гуманізації педагогічного процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Педагогіка дошкільна” студенти повинні оволодіти такими компетенціями:
-знаннями про: базову систему наукових знань в галузі педагогіки дошкільного дитинства, сучасних концепцій і актуальних проблем теорії і практики дошкільної освіти;
– уміння і навики роботи з дітьми в умовах особистісно-орієнтованого виховання і навчання;
– необхідні професійно-педагогічні уміння, педагогічну рефлексію, творчі здібності;
– особисту педагогічну спрямованість, ціннісні гуманістичні орієнтації, інтерес до самостійного дослідження, актуальних питань педагогіки дошкільного дитинства;
–  закономірності фізичного, етичного, психічного, розумового розвитку дитини дошкільного віку;
– самоцінність дошкільного дитинства як особливого періоду в розвитку людини;
– уміннями:
–  що забезпечують правильну організацію педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;
–  вибирати найбільш раціональні форми організації дитячої діяльності залежно від конкретної педагогічної ситуації;
– діагностувати рівень розвитку, вихованості і навченій дошкільників, оцінювати методичну оснащеність педагогічного процесу, вносити конкретні пропозиції по його вдосконаленню.

 

Змістовий модуль І
Дошкільна педагогіка як галузь педагогічної науки

Н.Е.1.1. Дошкільна педагогіка як наука.
Н.Е.1.2. Сучасна дошкільна освіта як педагогічна система.
Н.Е.1.3. Дитина як об’єкт і суб’єкт виховання.
Н.Е.1.4. Виховання і розвиток дітей раннього і дошкільного віку.

Змістовий модуль ІІ
Завдання, зміст і методи всебічного і гармонійного виховання дітей

Н.Е.2.1. Фізичне виховання
Н.Е.2.2. Етичне виховання.
Н.Е.2. 3. Трудове виховання.
Н.Е.2.4. Розумове виховання дошкільників.
Н.Е.2.5. Естетичне виховання дошкільників.

Змістовий модуль ІІІ
Виховання дітей в грі

Н.Е.3. 1. Походження гри в історії суспільства. Теорії гри
Н.Е.3.2.Творческие ігри в структурі педагогічного процесу.
Н.Е.3. 3. Ігри з правилами в структурі педпроцесса.
Н.Е.3.4. Іграшка як соціокультурний феномен

Змістовий модуль ІV
Організація цілісного педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі

Н.Е.4.1. Організація цілісного педагогічного процесу ДНЗ.
Н.Е.4.2. Дошкільний навчальний заклад і школа
Н.Е.4.3 Дитячий сад і сім’я.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского .-М.:Просвещение, 1983. – 608 с.
2. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. Ч. 2. — М., 1988.
3. Дошкільна педагогіка /Під ред. Т.І.Панманської К., 2000р.
4. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи /За ед. 3.Н. Борисової.—К.,1985.
5. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. — М., 1980.
6. Плохій 3. П., Дьоміна I. С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу “школа — дитячий садок”. — К., 1988.
7. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10—11.
8.Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000. – 543 с.