Основи дитячої патопсихології

«Патопсихологія» — розділ психології, який вивчає закономірності розпаду психічної діяльності і властивостей особистості при хворобі, її значення полягає в можливості більш глибокого пізнання закономірностей функціонування і розвитку нормальної психіки, вивчення психічного здоров’я, а також факторів, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу.
Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з основними відхиленнями у розвитку психічної діяльності людини, розвивати вміння робити психологічний аналіз складних ситуацій взаємодії з особами, які мають відхилення у психічному розвитку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Патопсихологія» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: основні категорії патопсихології; історичні передумови та перспективи розвитку патопсихології; види порушень психіки; вікові особливості порушень психіки; основні методи психологічної допомоги за відхилень у психічному розвитку;
• уміння: аналізувати фактори, які активізують чи гальмують розвиток особистості у ході її онтогенезу і соціогенезу; надавати фахову допомогу особам з відхиленнями у психічному розвитку.

Змістовий модуль I. Вступ до патопсихології

НЕ 1.1. Предмет та завдання патопсихологі
НЕ 1.2. Історія розвитку патопсихології

Змістовий модуль II. Види розладів психіки

НЕ 2.1. Патопсихологічна характеристика психічних процесів.
НЕ 2.2. Органічні синдроми і розлади. Мінімальна мозкова дисфунція.
НЕ 2.3. Порушення мовлення.
НЕ 2.4. Шизофренія.
НЕ 2.5. Епілепсія.
НЕ.2.6. Порушення пам’яті.
НЕ.2.7. Аутичні розлади.
НЕ 2.8. Порушення перцептивної діяльності.
НЕ 2.9. Порушення мислення.
НЕ 2.10. Порушення особистості.
НЕ 2.11. Неврози
НЕ 2.12. Психопатії як патохарактерологічний розвиток особистості.
НЕ 2.13. Соціальнодезадаптована поведінка неповнолітніх.

Змістовий модуль III. Вікова патопсихологія

НЕ 3.1. Порушення психічного розвитку немовлят, дітей раннього та дошкільного віку.
НЕ 3.2. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці, ранній юності. Розлади психіки в осіб зрілого та похилого віку.
НЕ.3.3. Порушення психічного розвитку дітей та підлітків

Змістовий модуль IV. Психологічна допомога при розладах психічного розвитку

НЕ 4.1. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей та роль даних про порушення в розвитку дитини.
НЕ 4.2. Методи патопсихологічного дослідження.
НЕ 4.3. Сучасні методи психологічної корекції та консультування
НЕ 4.4. Зміна соціальної ситуації розвитку дитини, як один з методів психологічної корекції.
НЕ 4.5. Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у фізичному та психічному розвитку.
НЕ 4.6. Соціальнодезадаптована поведінка неповнолітніх.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1.Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической еятельности человека / Под ред. И. А. Полищука и А. Е. Виденко. — К.: Здоров’я, 1980. – 123 с.
2.Блейхер В.М. Экспериментально-психологическое исследование психически больных. — Т.: Медицина, 1970. — 176с.
3.Демьянов Ю. Г. Диагностика психических нарушений: Практикум. — СПб: ИД «МиМ», ТОО «Респекс», 1999. — 224 с.
4.ЗейгарникБ. В. Патопсихология. — М.: Академия, 2003. — С. 19-40.
5.Зінченко С. М. Патопсихологія. Методики дослідження: метод, посібник. — К., 2004. — 101 с.
6.Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Крук. —К.: Здоров’я, 1986. — 280 с.
7.Психологический словарь / Авт.-сост. В. Н. Копорулина, М. Н. Смирнова, Н. О. Гордеева, Л. М. Балабанова. Под общ. ред. Ю. Л. Неймера. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. — С. 333.