Педагогічна майстерність

Мета курсу: формування у майбутніх вихователів потреб професійно розвиватися, саморозвиватися і самовдосконалюватися; максимально повно проявляти свій індивідуальний потенціал, творчо його самореалізовувати у професійній діяльності з метою забезпечення високого кінцевого результату в аспекті створення аналогічних умов для прояву індивідуальності дітей, їхньої самореалізації у навчально-виховній діяльності.

Вимоги до знань та умінь:
У процесі вивчення «Педагогічної майстерності» студенти мають знати:

 • сучасні філософські засади педагогічної діяльності;
 • складові педагогічної культури та педагогічної майстерності вихователя;
 • базові ціннісні орієнтації педагога;
 • особливості педагогічного спілкування;
 • складові невербальної поведінки педагога;
 • типи, структуру, динаміку конфліктів у педагогічних ситуаціях, шляхи їхнього розв’язання;
 • культуру, техніку, риторичні аспекти педагогічного мовлення;
 • педагогічний такт та етику діяльності вихователя;
 • особливості педагогічного впливу на особистість, створення ситуацій успіху;
 • сучасні організаційні форми, методи, прийоми, засоби навчання, що використовуються у навчально-виховному процесі.

Під час ознайомлення з навчальною дисципліною «Основи педагогічної майстерності» студенти повинні набути таких умінь:

 • вміти застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;
 • доцільно послуговуватися засобами невербального спілкував (жестами, мімікою, пантомімікою, візуальним контактом тощо) різноманітними методами і прийомами словесного впливу;
 • на основі перцепції та сугестії аналізувати поведінку вихованців.

Змістовний модуль 1
ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА

Тема 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві.
Тема 2. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу.
Тема 3. Педагогічна техніка вихователя дошкільного закладу.
Тема 4. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя.

Змістовний модуль 2
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ

Тема 5. Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу.
Тема 6. Риторична культура вихователя дошкільного закладу.
Тема 7. Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності.
Тема 8. Місце і роль лялькового театру в навчально-виховному процесі дошкільного закладу.

Змістовний модуль 3
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Тема 9. Методи педагогічного впливу в професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
Тема 10. Професійна етика вихователя дошкільного закладу.
Тема 11. Самовдосконалення вихователя дошкільного навчального.

Пропонована література до курсу:

 1. Загородня Л.П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу / Л.П.Загородня, С.А.Тітаренко. – Суми: Університетська книга. -2010.
 2. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001.
 3. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. –Київ. -2008.
 4. Зязюн І.А. Педагогічнай майстерність (Хрестоматія). –Київ. -2008.
 5. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : УРІМБ, 1997.-302
 6. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.
 7. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990.
 8. КарнегиД. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично / Д. Карнеги. — К. : Глобус, 1995. – 185 с.
 9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук – К.:Вища школа, 1997. – 304 с.
 10. Леви В. Л. Искусство быть собой / В. Л. Леви. – Луганск : Глобус, 2000. – 254 с.
 11. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев – М. : Зна­ние, 1979.-46 с.
 12. Луценко І. Педагогічний стиль мовлення / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 1. – С. 9-10.
 13. Люблинская А. А. Современный воспитатель. Какой он? / A.A. Люб­линская, С. Е. Кулачковская. – К. : Знание, 1981. – 64 с.
 14. Макаренко А.С. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду // Твори: В 7 т. –К., 1954.
 15. Мацько Л. Риторика: предмет, основні поняття, рйзділи / Любов Мацько // Дивослово. – 2001. – № 12. – С. 28-32.
 16. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. школа, 1998.
 17. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини до­шкільного віку «Я у Світі» / [О. Л. Кононко, 3. П. Плохій та ін.]-К. : Світич, 2009. – 208 с.
 18. Островская Л. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитаии дошкольников / Л. Ф. Островская. – М. : Просвещение, 1990. -160 с.
 19. Поніманська Т. І. Підготовка педагогічних кадрів для системи до­шкільної освіти / Т. І. Поніманська (Дошкільна педагогіка). – К., 2004.-456 с.
 20. Психогимнастика в тренинге /под ред. Н.Ю. Хрящевой.- СПб.:Ювента, 1999. -256 с.
 21. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –М., 1998.
 22. Учителю о педагогической технике / [под ред. Л. И. Рувинского]. -М. : Педагогика, 1987. – 160 с.
 23. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве: работа актера над собой //Собр. соч. в 5 т. – М., 1954. – Т. 1-3.
 24. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю // Избр. пр. в 5-ти т.] / В. А. Сухомлинский. – К., 1979. – Т. 2.
 25. Тищук Л. І. Творчість як умова особистісного розвитку і підвищен­ня рівня професійної майстерності педагога дошкільного навчаль­ного закладу / Л. І. Тищук // Обдарована дитина. – 2008. – № 6. -С.19-25.
 26. Хрестоматія з педагогічної майстерності. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008.