Основи дефектології та логопедії

Аномалії у фізичному і інтелектуальному розвитку збіднюють можливості участі особистості у суспільному житті і значно ускладнюють її навчання та виховання.
Виховання і навчання дітей з вадами розумового і фізичного розвитку входять складовою частиною до єдиної державної системи освіти. Науково обґрунтована система спеціальної освіти аномальних дітей, що діє в наш час, розв’язує як єдині із загальноосвітньою школою завдання, так і специфічні, які полягають у створенні найсприятливіших умов корекції аномального розвитку дитини.

Спеціальна педагогіка (дефектологія) передбачає систему цілей без досягнення яких не можлива ні соціалізація ні самореалізація людини з обмеженими можливостями і які реалізуються через корекцію недоліків їх компенсацію педагогічними засобами, а також реабілітацію, в першу чергу соціальну і особистісну.
Спеціальний курс «Основи дефектології та логопедії» призначений для вивчення студентами напрямку підготовки «Дошкільна освіта», метою якого є:

– сформувати поняття про особливості теорії і практики спеціальної (особливої) освіти людей з відхиленнями у фізичному і інтелектуальному розвитку, для яких освіта у звичайних педагогічних умовах, при допомозі загальнопедагогічних методів і засобів, утруднена або не можлива;
– забезпечити необхідну теоретичну і елементи практичної підготовки майбутніх спеціалістів з питань, пов’язаних із розумінням особливостей аномального розвитку, комплексного вивчення дітей різних категорій і системного підходу в організації корекційно-педагогічної допомоги.
Компетенції студентів:
– збагатитися знання найпоширеніші дитячі аномалії (порушення слухового і зорового аналізаторів, інтелектуального й мовного розвитку);
– комплексні порушення розвитку (сліпоглухі діти й діти з поєднанням сенсорного й інтелектуального дефектів);
– в залежності від структури порушення і соціально-особистісних умов і прояву визначити колекційні і компенсатори можливості конкретної людини, з конкретними порушеннями;
– виявляти аномальних дітей з наступним направленням їх через медико-педагогічні комісії до відповідних спеціальних закладів;
– аналізувати причини виникнення того чи іншого аномального розвитку, його особливості, методи виявлення і способи корекції

ЗМ І. Загальні питання теорії спеціальної педагогіки. Аномалії розвитку особистості

Н.Е. 1.1. Історія становлення та розвитку системи спеціальної освіти (соціокультурний контекст).
Н.Е. 1.2. Дефектологія як галузь педагогічної освіти. Об’єкт, предмет, мета, завдання курсу дефектології. Предметні області дефектології. Основні поняття та терміни дефектології.
Н.Е. 1.3. Відомості про презирство виховання та інтелектуальні можливості аномальних дітей у працях вітчизняної та зарубіжної наукової дефектології.
Н.Е. 1.4. Аномалії розвитку дітей.
Н.Е. 1.5. Поняття «Аномальна дитина». Види дитячих аномалій та їх причини.
Н.Е. 1.6. Структура та особливості процесу аномального розвитку.
НЕ 1.7. Діти з порушенням аналізаторів.
НЕ. 1.8. Діти з порушенням слуху.
Н.Е. 1.9. Діти з порушенням зору.
НЕ 1.10. Діти з порушенням інтелектуального розвитку.
Н.Е. 1.11 Особливості психічного розвитку дітей-олігофренів.
Н.Е. 1.12. Особливості корекційної роботи з розумово відсталими дітьми.
Н.Е. 1.13. Затримка психічного розвитку у дітей та їх причини.
НЕ. 1.14. Діти з іншими вадами розвитку.
НЕ.1.15 Діти з комплексними порушеннями розвитку.

ЗМ ІІ. Особливості роботи логопедичної при порушених мовлення

Н.Е. 2.1. Особливості розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.
Н.Е. 2.2. Формування фонетичної сторони мови у дітей.
Н.Е. 2.3. Обстеження артикуляційної моторики в структурі діагностики дефектів вимови.
Н.Е. 2.4. Дислалія. Види, причини дислалії. Корекційна робота при дислалії.
Н.Е. 2.5. Дизартрія. Особливості порушення артикуляційної моторики. Види дизартрії.
Н.Е. 2.6. Особливості логопедичної роботи при дизартрії у дітей з важкими порушеннями у інтелектуальному розвитку.
Н.Е. 2.7. Ринолалія. Закрита ринолалія, причини. Відкрита ринолалія, причини. Органічна і функціональна ринолалія.
Н.Е. 2.8. Порушення темпу мовлення: брадилалія, тахилалія, заікання.
Н.Е. 2.9. Афазія, причини. Види – моторна і сенсорна. Алалія, причини.
Н.Е. 2.10. Алалія, характеристика прояву, причини виникнення.
Н.Е. 2.11. Прийоми логопедичного впливу при подоланні порушень під час читання і письма.
Н.Е. 2.12. Розвиток мовленнєвих здібностей у дітей з загальним недорозвитком мови.

ЗМ ІІІ. Критерії відбору дітей до спеціальних установ для дітей які страждають аномаліями фізичного і інтелектуального розвитку

Н.Е. 3.1. Типи установ для аномальних дітей.
Н.Е. 3.2. Принципи і організація комплектування спеціальних установ для аномальних дітей.
Н.Е. 3.3. Роль та вимоги до особистості педагога-дефектолога та його професійної

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Абелева И.Ю., Синицына Н.Ф. Если ребенок заикается. Пособие для родителей и учителей. – М.: Просвещение, 1969.
2. Аушев С. Виявлення супутніх захворювань учнів з розладами слуху // Дефектологія. -2001.-№1.-С.38.
3. Выготский Л.С. Основы дефектологии.// Собр.соч.: В 4т. -М. 1983. – Т.5. -С.34-84.
4. Воскис Р.М. Учителю о детях с нарушением слуха. – М, 1987.
5. Гонеев А.Д., Лафинцева Н.И. Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. – М.. Академия, 1999.
6. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М.: Владос, 2001.
7. Дульнев Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе.—М., 1981.