Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю

Мета викладання дисципліни: формування системи педагогічних знань, умінь і навичок та готовності їх практичного використання у процесі художньо-естетичного виховання і різнобічного розвитку дітей дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва і діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: сутність методологічних засад курсу; види і жанри образотворчого мистецтва; види образотворчої діяльності у ВНЗ, їх виразні засоби; анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку; зміст програмових завдань з образотворчої діяльності; психологічні передумови, що зумовлюють готовність дітей до естетичного сприйняття творів; сучасні вимоги до підготовки фахівців дошкільної освіти;
• уміння: організовувати навчально-виховний процес; володіти різноманітними техніками в галузі малюнка, ліплення, аплікації, конструювання; поєднувати різні методи і прийоми в реальному педагогічному процесі; володіти нетрадиційними методами навчання дітей на заняттях з образотворчого мистецтва; враховуючи вікові та індивідуальні особливості, рівень сформованості учіння; використовувати традиційні та інноваційні форми навчання;

Змістовий модуль I
Теоретичні основи образотворчої діяльності дітей

НЕ 1.1. Предмет і завдання курсу. Образотворче мистецтво – складова культури і суспільства
НЕ 1.2 Становлення методики керівництва образотворчою діяльністю дітей. Види образотворчої діяльності у дошкільному виховному закладі, їх роль у навчанні, вихованні та розвитку дітей.

Змістовий модуль II
Фізіологічні й психологічні особливості зображувальної діяльності дітей

НЕ 2.1 Психологічні основи образотворчої діяльності. Творчий процес.
НЕ 2.2 Методи керівництва образотворчою діяльністю дітей. Форми організації образотворчої діяльності дітей.

Змістовий модуль III
Програмовий зміст керівництва образотворчої діяльності дітей

Н.Е.3.1.Завдання, зміст і методики навчання малювання і ліплення в різних вікових групах.
НЕ 3.2 Завдання, зміст і методики навчання аплікації та конструюванню в різних вікових групах

Змістовий модуль IV
Методика керівництва образотворчою діяльністю дітей

НЕ 4.1. Завдання, зміст і методики навчання дітей старшого дошкільного віку естетичному сприйняттю творів образотворчого мистецтва
НЕ 4.2. Зміст роботи завідуючої дошкільним закладом, інспектора й методиста з організації та керівництва образотворчою діяльністю дітей.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском саду.- М., 1967.
2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников.- М., 1998.
3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию\ под ред. Комаровой Т.С..-М., Просвещение., 1991.- С.195.
4. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду-М., 1985.-С.3-7.
5. Саккулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду-М.,2005.
6. Янушко О.А.Аплікація з дітьми раннього віку.-Ранок, 2007.