Методика ознайомлення з соціальною дійсністю

Мета викладання дисципліни: збагатити студентів умінням змістовно, цікаво, по-новому організовувати педагогічний процес, піклуючись про розвиток внутрішнього світу дитини-дошкільника, її духовності, людяності. У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика ознайомлення з соціальною дійсністю» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: історичні і теоретичні основи соціалазації особистості дитини; підходи до організації методичної роботи з дітьми в дошкільній установі і сім′ї; умови готовності дітей дошкільного віку до життя в соціумі.
• уміння: виявляти основні проблеми методики ознайомлення дітей із соціальною дійсністю; визначати умови розвитку професіональних знань і умінь для допомоги дитині в її соціалізації.

Змістовий модуль І
Теоретичні основи ознайомлення з соціальною дійсністю

НЕ 1.1. Історичний нарис становлення методики ознайомлення дітей із соціальною дійсністю.
НЕ 1.2. Умови пізнання дітьми соціальної дійсності. Роль знань в соціалізації особистості.
НЕ 1.3. Засоби та методи ознайомлення дітей із соціальною дійсністю
НЕ1.4. Роль дорослого в процесі залучення дітей до соціальної дійсності.

Змістовий модуль ІІ
Методика ознайомлення з соціальною дійсністю

НЕ 2.1. Пізнання самого себе як шлях соціалізації особистості.
НЕ 2.2. Роль предметного світу в процесі соціалізації особистості.
НЕ 2.3. Вплив спілкування на соціалізацію дитини.
НЕ 2.4. Розвиток у дошкільників планетарної свідомості.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Богуш А., Гавриш Н., Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. -К.: Видавничий дім «Слово»,2008р.-408с.
2. Голицина Н.С. Ознайомлення дошкільнят із соціальною дійсністю. – Харків: Вид-во «Ранок», 2007.
3. Как помочь ребенку войти в современный мир? / Под ред. Т.В. Антоновой. – М., 1995.
4. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. – М., 1998.
5. Козлова С.А. ′′ Я – Человек ′′ : Программа приобщения ребенка к социальному миру. – М., 1996.