Вступ до спеціальності

Мета викладання дисципліни: розкрити перед майбутніми спеціалістами організацію навчально-виховного процесу у вищих педагогічних закладах освіти, служить правильному розумінню ними своєї професії, розкриттю перед студентами перспектив і шляхів оволодіння педагогічною діяльністю.

У результаті вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності” студент повинен оволодіти такими компетенціями:
• знання про: характерні особливості педагогічної професії, особистість вихователя, його професіографічні характеристики, особливості педагогічної діяльності; особливості структури та змісту вищої педагогічної освіти; раціональна організація їхньої навчальної праці; основами професійного самовиховання і самоосвіти майбутніх педагогів; наукової роботи студентів у системі їхньої професійної підготовки, розкриття шляхів оптимізації педагогічного спілкування та формування педагогічно доцільного індивідуального стилю спілкування.
• уміння: розкривати соціальну значимість педагогічної професії, її місце і функції в сучасному суспільстві; познайомити студентів з науковими основами професійної діяльності й спілкування вчителя та вимогами до його особистості; розкрити структуру і організацію навчально-виховного процесу у вищому педагогічному закладі освіти, допомогти студентам-першокурсникам в оволодінні прийомами раціональної організації навчальної праці, сприяти їхній адаптації до особливостей навчання у вищій школі; формувати у студентів професійно-педагогічну спрямованість, потребу у систематичному самовихованні й самовдосконаленні; дієві установки на пошук й удосконалення власного стилю педагогічної діяльності і спілкування як необхідних умов професійного росту; сприяти становленню першооснов професійної культури і
компетентності майбутніх педагогів.

Змістовий модуль І
Сучасна система підготовки вихователя

Н.Е.1.1. Модернізація вищої освіти в Україні і Блонський процес
Н.Е.1.2.Вища педагогічна освіта в Україні
НЕ 1.3 Самостійна та науково-дослідницька робота студентів
НЕ1.4 Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вихователя та психолога

Змістовий модуль ІІ
Педагогічна професія та особистість вихователя (психолога)

НЕ 2.1 Педагогічна професія й особистість вихователя
НЕ 2.2 Модернізація дошкільної освіти на сучасному етапі
НЕ 2.3 Нові форми здобуття дошкільної освіти та нормативно–правове забезпечення нових форм здобуття дошкільної освіти
НЕ 2.4 Особливості дошкільної освіти у різних країнах
НЕ 2.5. Зміст та організація роботи психолога дошкільного закладу із дітьми
НЕ 2.6 Організація та забезпечення роботи психолога дошкільного закладу з дорослими

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии / Под ред. Байковой Л.А., Гребенкиной Л.К. – М.: Педагогическое общество России, 2000. –256 с.
2. Бакнолл К. Как учиться в университете. Практическое руководство по курсу академического образования. – Челябинск: Урал ЛТД, 1999. – 232 с.
3. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 1999. – 176 с.
4. Бех І.Д. Становлення професіонала в сучасних соціальних умовах // Педагогіка толерантності.-2001.- №3-4.- С.157-162.
5. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / А.С.Роботова, Т.В.Леонтьева, Г.Шапошникова и др. – М.: Академия, 2000. – 208 с.
6. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учебн. пособие. Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2002. – 224 с.
7. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую деятельность: Учебн. пособие для студ. пед. учебн. заведений. — М.: Пед. общество России, 2002.
8. Мазуха Д.С. На шляху до педагогічної професії(Вступ до спеціальності)Навчальний посібник.-К.Центр навчальної літератури, 2005.- 168 с.
9. Фібула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.- 2-е вид.- Тернопіль:Навчальна книга-Богдан, 2003.-136.
10. Фрадкин Ф.А., Богомолова Л.И. Введение в педагогическую специальность. Лекции-диалоги. – М.: ТЦ «Сфера», 1996. – 64 с.