Історія психології

Мета викладання дисципліни: формування у студентів наукових уявлень про виникнення та динаміку розвитку психологічних знань у світовій та вітчизняній історії, ознайомлення з основними результатами та закономірностями даного процесу; формування та розвиток знань про психіку; розуміння студентами логіки становлення психології, причин зміни її предмета та проідної проблематики.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» студент має набути таких компетенцій:
• знати: основні поняття курсу, методологічні основи дисципліни, закономірності розвитку предмета психології; конкретні психологічні теорії та факти, наукові школи та їх принципи, основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл світової психології; погляди окремих науковців на проблему психічного, історичні відкриття психологічної науки, її помилки та ін.; ключові положення основних психологічних теорій; основні віхи розвитку психології в Україні та світі; сучасний стан психологічних досліджень в Україні і їх місце в світовій психології.
• уміти: застосовувати отримані знання у майбутньому на практиці, при написанні наукових робіт, орієнтуватись у розвитку психологічної науки, його закономірностях; визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій; прослідкувати історію розвитку ідей та психологічних шкіл; ідентифікувати тексти, точки зору; визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів; моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, школи, автора); володіти основами історико-порівняльного дослідження, методами біографічного, тематичного, категоріально-понятійного та логіко-структурного аналізу життєвого шляху вчених та їх наукових здобутків; здійснювати історичну реконструкцію генезису наукових ідей і теорій, виявляти спадкоємні зв’язки у розробці психологічних проблем; проводити співставлення теорій та концепцій.

Змістовий модуль І. «Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу та філософського вчення про свідомість (до І пол. ХІХ ст.)»

Тема 1.1. Історія психології як наука
Тема 1.2. Розвиток психологічних знань у древніх цивілізаціях та в епоху Античності
Тема 1.3. Розвиток психології в епохи Середньовіччя та Відродження (V-XVII ст.)
Тема 1.4. Становлення психологічної думки Нового часу (XVII ст)
Тема 1.5. Психологічні ідеї Просвітництва (XVIII ст)

Змістовий модуль ІІ. «Розвиток психології як науки»

Тема 2.1. Розвиток асоціативної психології у ХІХ ст.
Тема 2.2. Становлення експериментальної психології
Тема 2.3. Розвиток психології в кінці ХІХ на початку ХХ ст.
Тема 2.4. Розвиток галузей психології
Тема 2.5. Основні психологічні школи ХХ ст.
Тема 2.6. Еволюція шкіл та напрямків у ХХ ст.
Тема 2.7. Поява нових напрямків у ІІ пол. ХХ ст.
Тема 2.8. Розвиток психології у Російській імперії та СРСР
Тема 2.9. Психологія в Україні та її розвиток у власних межах

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Ждан А.Н. История психологи : От Античности до наших дней : учебник для вузов / А.Н.Ждан – М. : Академический проект, 2007. – 576 с.
2. Жуков С.М.  Історія психології : навчальний посібник / С.М.Жуков, Т.В.Жукова – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
3. Історія психології : античність. Конспект лекцій / Укл. Чуйко Г.В., Кривко Т.А. – Чернівці : Рута, 2006. – 80 с.
4. Корольчук М.С.  Історія психології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С.Корольчук, П.П.Криворучко – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с.
5. Лучинин А.С. История психологии : учебное пособие / А.С.ЛУчинин – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 286 с.
6. Марцинковская Т.Д. История психологии / Т.Д.Марцинковская. – М. : Издат. центр «Академия», 2001. – 544 с.
7. Петровский А.В.  История и теория психологии / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский – В 2-х т. – Р-на-Д, 1996. – 377с.
8. Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва / В.А.Роменець. – К. : Вища шк., 1993. – 507 с.
9. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу / В.А.Роменець. – К. : Вища шк., 1983. – 119 с.
10. Роменець В.А. Історія психології середніх віків /В.А.Роменець. – К., 1985. – 220с.
11. Роменець В.А. Історія психології: ХІХ – початок ХХ століття : навч.посібник / В.А.Роменець. – К. : Либідь, 2007. – 832с.
12. Якунин В.А. История психологи / В.А.Якунин. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 376 с.