Психологія сім’ї

Мета викладання дисциплінививчення тенденцій розвитку сучасної сімї на основі історичного аналізу розвитку її як соціального інституту; ознайомлення студентів із основними проблемами сучасної сімї, із тенденціями розвитку сімейношлюбних уявлень; прищепити майбутнім спеціалістам навички по наданню психологічної допомоги сімям.
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:

 • знати: предмет і об’єкт психології сім’ї, сучасну методологію; історію становлення та розвитку психології сім’ї у вітчизняній та зарубіжній науці, їх взаємовплив та взаємозбагачення; основні закономірності і тенденції розвитку сім’ї як соціального
  інституту, її особливості, прояви, функціонування; гендерні особливості представників обох статей і важливість їх врахування при роботі із сім’ями;

  уміти: користуватися найновішою методологію аналізу сімейних проблем і явищ; орієнтуватися в проблемах сім’ї, які стосуються її створення та функціонування, особливостей уявлень молоді про сім’ю, розвитку гармонійних взаємостосунків на основі спільності поглядів та наявності у членів подружжя сумісності, особливостей психологічного клімату сім’ї та його впливу на формування повноцінної особистості дитини; об’єктивно оцінювати проблеми та перешкоди, бачити перспективи 
  розвитку та нормального функціонування сім’ї в Україні.

Змістовий модуль I
Характерні ознаки сім′ї як малої соціальної групи

НЕ 1.1. Предмет та стан розвитку психології сім’ї.
НЕ 1.2. Особливості і функції сучасної сім’ї.
НЕ 1.3. Проблеми гендерних відмінностей та їх взаємозв’язок із нормальним функціонуванням сім’ї.

Змістовий модуль II
Соціально-психологічні особливості функціонування сімейних стосунків

НЕ 2.1. Готовність до шлюбу і сімейного життя.
НЕ 2.2. Проблеми молодої сім’ї, задоволеність шлюбом та подружня сумісність.
НЕ 2.3. Особливості сімейного спілкування. Сімейні конфлікти.
НЕ 2.4. Порушення функціонування сучасної сім’ї.
НЕ 2.5. Сім’я та психічна травматизація особистості.

Змістовий модуль III
Сімейне виховання як чинник становлення особистості дитини»

НЕ 3. 1. Сім’я та її вплив на формування особистості дитини.
НЕ 3.2. Вплив сімейних взаємовідносин на виникнення поведінкових

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1. Андреева Т.В. Психология современной семьи: Монография. – СПб., 2005.
  2. Андреева Т.В. Семейная психология: Учебн. пособие. – СПб.: Речь, 2004. – 244с.
  3. Бондарчук О.І. Психология семьи: Курс лекций. – К., 2001.
  4. Бейкер К. Теория семейных систем М.Боуэна // Вопросы психологии.1991.№6.
  5. Бердников Т.В.,Степашов Н.С., Сидоров Г.А. Юное материнство в современной семье. Курск: Изд-во Курск. гос. мед. ин-та, 2000. -367с.
  6. Гончаренко Т. Психічне здоров’я дитини. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112с.
  7. Голод С.И. Семья и брак: Историко-социологический анализ. СПб., 1998.397с.
  8. Гребенников И.В. Основы семейной жизни.- М.: Просвещение, 1991. – 156с.
  9. Дорно И.В. Современный брак: проблемы и гармония. – М.: Педагогика,1990. – 269с.
  10. Дружинин В. Н. Психология семьи.- М.: КСП, 1996.- 156с.
  11. Кравець В.П. Психологія сімейного життя: Навчальний посібник для педвузів із спец. “Практична психологія”. – Тернопіль: М-во освіти України, 1995.
  12. Кравець В.П. Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді.- К.: Київс. правда, 2000. – 687с.
  13. Карабанова О.А. Психология семейных отношений: Учебн. пособ.- М.: Самара: Изд-во СИОКПП, 2001. – 119с.