Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку

Мета викладання дисципліни: засвоєння студентами науково достовірних уявлень і знань про природу і людину, які в подальшому створюють підґрунтя для опанування системних знань в обсязі конкретних наук природничого циклу; формування теоретичних знань, практичних вмінь й навичок організації процесу екологічного виховання дітей з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку студент має набути таких компетенцій:
• знання про: проблеми екологічного виховання дошкільників у єдності соціальних і педагогічних аспектів, ґрунтуючись на взаємозв’язку положень психології, педагогіки, конкретних методик про мету і завдання всебічного виховання особистості, починаючи з дошкільного віку.
• уміння: формувати цілісні уявлення про екологічне виховання дітей у дошкільних закладах, методи і форми його здійснення; розкривати закономірності функціонування всіх структурних компонентів процесу екологічного виховання дошкільників як педагогічного явища

Змістовий модуль І
Теоретичні основи екологічного виховання

НЕ 1.1. Історія охорони природи
НЕ 1.2. Екологія як наука
НЕ 1.3. Предмет і завдання екологічної культури.
Змістовий модуль ІІ
Психолого педагогічні основи екологічного виховання дітей дошкільного віку

НЕ 2.1. Екологічне виховання дітей дошкільного віку – складова всебічного виховання особистості.
НЕ 2.2. Умови екологічного виховання.
НЕ 2.3. Засоби екологічного виховання (4-5 роки).
НЕ2.4.Формування екологічно мотивованої діяльності дітей дошкільного віку.
НЕ2.5.Організація пошуково-дослідницької роботи у природі (старший дошкільний вік).

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. посіб. – 2-гевид., переробл. і допов. – К.: Вища шк., 2002. -407 с.
2. Воїнственний М.А. Стойко С.М. Охорона природи: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1977. – 142 с.
3. Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 152 с.
4. Деребо С.Д., Ясвин В.А. Зкологическая педагогика и психология. Ростов-на- Дону: Издательство “Феникс”, 1996. -480 с.
5. Екологічна освіта і виховання: досвід та перспективи. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. – 248 с.
6. Карпенчук С. Теорія і методика виховання. – К.: Вища школа, 1997. – 261 с.
7. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.6 Видавничий дім «Слово».2009. – 400с.
8. Нарочна Л. К. та ін. Методика викладання природознавства: Навч. посібник / Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К. Д. Гончарова. – 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа, 1990. – 302 с.
9. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 255 с.