Вікова психологія

Мета викладання дисципліни: полягає в розкритті основних закономірностей та особливостей психічного розвитку людини на різних вікових етапах, механізмів соціалізації особистості, психологічних особливостей діяльності педагога, якими повинні керуватися майбутні педагоги та практичні психологи у професійній діяльності, формування у студентів професійної спрямованості, навичок самостійної творчої психолого-педагогічної діяльності, теоретична і фахова підготовка до виконання
кваліфікаційних обов’язків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вікова психологія» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: теоретичні основи психічного розвитку (класичні теорії розвитку психіки людини на різних етапах її життєвого шляху; закономірності, принципи, умови, особливості психічного розвитку та соціалізації особистості у різні вікові періоди); закономірності психічного розвитку в онтогенезі, особливості навчання і виховання дітей на різних вікових етапах, своєрідність діяльності, поведінки, можливості врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей і учнів різного віку в процесі виховання, визначення шляхів педагогічного впливу на них.
• уміння: використовувати теоретичні знання у вирішенні соціально-педагогічних та психолого-педагогічних проблем; прогнозувати і проектувати навчання і виховання, розвиток дитини (видів діяльності, пізнавальних процесів, особистісних якостей тощо); постійно підвищувати свою психолого-педагогічну культуру, використовувати досягнення психологічної науки і практики, самостійно проводити психологічне дослідження.

Змістовий модуль І
Загальні засади вікової психології

НЕ 1.1. Вікова психологія як галузь психологічної науки
НЕ 1.2. Виникнення і розвиток вікової психології
НЕ 1.3. Теоретичні основи вікової психології

Змістовий модуль ІІ
Психологія дитинства та дорослішання

НЕ 2.1. Психічний розвиток дітей від народження до 3- років
НЕ 2.2. Розвиток дітей у дошкільному віці
НЕ 2.3. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці
НЕ 2.4.Психологічні особливості розвитку підлітка.
НЕ 2.5. Психологія важкої дитини
НЕ 2.6. Психологія ранньої і зрілої юності

Змістовий модуль ІІІ
Психологія дорослості та старіння

НЕ 3.1 Рання дорослість
НЕ 3.2 Зрілий дорослий вік
НЕ 3.3 Старіння як етап онтогенезу

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1.Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук. – К., 2001.
2.Заброцький М.М. Педагогічна психологія. К., 2000.
3.Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.,2005.
4.Мухина В.С. Возрастная психология. М., 2002.
5.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М.,2001.
6.Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. К.,1976.
7.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо.- М., 984.
8.Мухина В.С. Детская психология. М., 1999.
9. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – СПб, 2002.
10. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. М., 1998.
11. Практикум по возрастной психологии / Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1998.