Психологія дитяча

Метою дисципліни є:
– озброєння студентів теоретичними знаннями сутності закономірностей та механізмів  онтогенетичного розвитку психічних процесів, станів, властивостей особистості як основи її становлення в процесі навчання і виховання;
– підготовка до практичного здійснення керівництва розвитком дитини, становлення уміння створювати оптимальні умови для цього, застосовувати прийоми розвивальної та корекційної роботи з дітьми;
– формування уміння здійснювати дослідницьку роботу щодо вивчення психологічних особливостей дитини, а також враховування їх в процесі спілкування та професійної діяльності.

 Вимоги до знань і умінь студентів з дитячої психології:

Знати: предмет і завдання дитячої психології, категорії вікової (дитячої) психології, принципи, методи дослідження психології дитинства; основні закономірності розвитку дитини на кожному етапі онтогенезу, новоутворення, провідний вид діяльності, сенситивні періоди; фактори і умови формування особистості дитини.
Уміти: застосовувати базові знання для організації діяльності та спілкування особистості в дитячому віці; фіксувати пояснювати, знаходити закономірності психічних явищ дитячої поведінки і діяльності; організувати цілеспрямоване вивчення психіки дитини з метою подальшого корекційного та розвиваючого впливу; на основі одержаних знань прогнозувати напрямки подальшого розвитку дитини; налагоджувати гуманні стосунки з дітьми, створювати оптимальні умови для їх навчання і виховання; надавати обґрунтовану консультативну допомогу батькам дошкільників.

Змістовний модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Дитинство як предмет психологічного дослідження
Тема 2. Методологічні проблеми та методи дитячої психології. Вікова періодизація
Тема 3. Зарубіжні теорії дитячого розвитку
Тема 4. Проблема психічного розвитку дітей у вітчизняній психології

Змістовний модуль 2
СПІЛКУВАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Тема 6. Особливості розвитку спілкування  дитини з дорослими
Тема 7. Спілкування і спільна діяльність дошкільників з ровесниками
Тема 8. Психологічні особливості ігрової діяльності
Тема 9. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дошкільника
Тема 11. Психологічні особливості трудової діяльність  дошкільника
Тема 12. Становлення та розвиток продуктивних видів  діяльності в дитинстві

Змістовний модуль 3
РОЗВИТОК ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 13. Розвиток уваги у дитини від народження до семи років
Тема 14. Передумови та умови розвитку мовлення дитини
Тема 15. Сенсорний розвиток дітей
Тема 16.Розвиток пам’яті у дітей дошкільного віку
Тема 17.Особливості та умови розвитку мислення дітей
Тема 18.Розвиток уяви у дітей дошкільного віку
Тема 19. Емоційний розвиток дітей дошкільного віку
Тема 20.Воля та система мотивів у дошкільному віці

Змістовний модуль 4
ПЕРЕДУМОВИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Тема 21. Становлення самосвідомості дошкільника
Тема 22. Етичний розвиток  у дошкільному віці
Тема 23. Розвиток індивідуально-типологічних властивостей особистості дошкільника
Тема 24. Розвиток здібностей у дошкільному віці
Тема 25. Психологічна готовність до систематичного навчання
Тема 26. Особливості психічного розвитку молодших школярів

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1. Баттерворт Д., Харрис М. Принципі психоогии развития. – М., 2000.
 2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія . – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 3. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Дошкільник. Вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996.
 4. Мухина В.С. Детская психология. –М., 1999.
 5. Нижегородцева Н.В. Психолого–педагогическая готовность ребенка к школе. – М.: Владос, 2001.
 6. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы.- М., 1995.
 7. Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. – К.: Академія, 2011.
 8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія – К.: Академія, 2005.
 9. Урунтаева Г.А. Практикум по дошкольной психологии. – М., 1998.
 10. Урунтаєва Г.А. Дошкольная психология. – М., 1999.
 11. Шаграева О.А. Детская психология. – М., 2001.