Основи наукових досліджень

Мета: формування у студентів теоретичних знань щодо принципів і методів проведення наукових досліджень та практичних умінь і навичок їх використання в організації та проведенні різних видів психолого-педагогічних досліджень та НДР, практична підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до реалізації  дослідницької професійної функції.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» студент має набути таких компетенцій:
– знати: сутність наукового пізнання, наукових понять та видів наукової діяльності; сутність фундаментальної, загальнонаукової, конкретно наукової методології, принципів психолого-педагогічних досліджень; вимоги до організації і проведення творчої науково-пізнавальної діяльності та професійних і особистісних якостей науковця; структуру дослідження та вимоги до його етапів й проведення; вимоги до використання методів психолого-педагогічних досліджень та особливості їх проведення; вимоги до оформлення результатів дослідження; структуру реферату, курсових і дипломних робіт (різного кваліфікаційного рівня) та вимоги до їх написання, оформлення і захисту;
– уміти: користуватися найновішою методологію аналізу психолого-педагогічних проблем і явищ; орієнтуватися в особливостях проведення різних видів педагогічних досліджень; розробляти концепцію дослідження; складати програму педагогічного дослідження, вибирати оптимальні методи його проведення; визначати науковий апарат дослідження; формувати вибіркову сукупність; здійснювати аналіз наукових джерел, архівних та інших документів, продуктів діяльності; проводити педагогічний експеримент, спостереження, тестування та ін.; обробляти й оформлювати результати дослідження, використовуючи графічні, статистичні та інші методи і форми узагальнення результатів дослідження; самостійно підвищувати свою педагогічну  та наукову культуру.

Змістовий модуль 1
Наука як сфера людської діяльності. Методологія та методи педагогічних досліджень

Тема 1. Наука як система знань
Тема 2. Науково-дослідна та самостійна робота студентів у системі навчального процесу
Тема 3. Організаційні аспекти наукової діяльності
Тема 4. Методологічні основи науково-дослідної роботи
Тема 5. Методи психолого-педагогічних досліджень
Тема 6. Вибірка у педагогічному дослідженні
Тема 7. Загальна схема наукового дослідження
Тема 8. Бібліографічний апарат наукових досліджень
Тема 9. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Змістовий модуль 2
Технологія наукових досліджень основні вимоги до змісту, оформлення, обробки результатів та захисту науково-дослідних робіт студентів

Тема 10. Мовностилістичні особливості наукового стилю
Тема 11. Переклад текстів. Транслітерація
Тема 12. Підготовка й оформлення наукових робіт: курсових, дипломних, магістерських, дисертаційних
Тема 13. Обробка та оформлення результатів експериментальних досліджень
Тема 14. Впровадження та ефективність результатів наукових досліджень
Тема 15. Написання наукових статей, доповідей, рефератів, повідомлень, есе, анотацій
та ін.
Тема 16. Педагогічна та науково-виробнича практика студентів

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібн. / Габріелла Олександрівна Бірта, Юрій Георгійович Бургу. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.
 2. Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. пос. / В.Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк – К.:Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.
 3. ГончаренкоС. У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям / Семен Устимович Гончаренко. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. – 278 с.
 4. Дудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А. А. Дудченко. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
 5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний по­сібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. –  К. : ВД «Професіонал», 2005. –  240 с.
 6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб./ Олександр Володимирович Колесніков. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
 7. Крушельницька О.В. Метологія і організація наукових досліджень / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.
 8. Лудченко А.А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. ; под ред. А. А. Лудченко. – 2-е изд., стер. – К.: О-во «Знания», КОО, 2001. – 113 с.
 9. Огурцов А.Н. Основы научных исследований : учеб.-метод. пособие / Александр Николаевич Огурцов. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с.
 10. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 11. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К. : [б.в.], 2003. – 116 с.
 12. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології : кваліфікаційні та дипломні роботи [навчальний посібник] / Леонід Прокопович Сергієнко. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 240 с.
 13. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / Віктор Костянтинович Сидоренко. – К. : РНКЦ «ДІНІТ», 2000. –  259 с.
 14. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Станіслав Миколайович Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
 15. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник / Дмитро Миколайович Стеченко, Олена Сергіївна Чмир. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2007. – 317 с.
 16. Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження : навч. посібн. / Ніна Трохимівна Тверезовська, Віктор Костянтинович Сидоренко. –  К. : Центр учбової літератури, 2013. – 440с.
 17. Федірчик Т.Д. Модульна технологія вивчення курсу «Основи науково-педагогічних досліджень» / Т.Д. Федірчик, А. А. Предик. – Чернівці : Букрек, 2011. – Ч.1 Лекційний курс: навчально-методичний посібник. – 152с; Ч.2. Семінарські заняття : навчально-методичний посібник. – 104с.
 18. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : посібник / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.
 19. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрова. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.