Психологія загальна

Мета викладання дисципліни: формування адекватного уявлення про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її основні галузі, можливості практичного застосування знань.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальна психологія» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: короткі відомості з історії психології; предмет, завдання та методи психології; етапи розвитку психіки людини; структуру та види людської діяльності; пізнавальні процеси: відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, мовлення, увагу, уяву;
• уміння: розрізняти індивідуальні особливості психічних процесів; діагностувати емоційні стани і властивості особистості; розрізняти вікові психологічні властивості особистості; регулювати професійне спілкування в системі міжособистісних взаємин з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей; здійснювати психологічний вплив на особистість у межах професійного спілкування.

Змістовий модуль І
Вступ до психології

НЕ 1.1. Предмет, стан і структура психології
НЕ 1.2. Методи та основні напрямки сучасної психології.
НЕ 1.3. Розвиток психіки і свідомості

Змістовий модуль ІІ
Пізнавальна діяльність

НЕ 2.1. Увага.
НЕ 2.2. Відчуття.
НЕ 2.3. Сприймання.
НЕ 2.4. Пам’ять.
НЕ 2.5. Мислення.
НЕ 2.6. Уява.

Змістовий модуль ІІІ
Еоційно-вольові процеси

НЕ 3.1. Емоції і почуття.
НЕ 3.2. Воля.

Змістовий модуль ІV
Індивідуально-психологічні властивості особистості

НЕ 4.1. Темперамент.
НЕ 4.2. Характер.
НЕ 4.3. Здібності.

Змістовий модуль V
Психологія особистості та діяльності

НЕ 5.1. Діяльність.
НЕ 5.2. Спілкування.
НЕ 5. 3. Особистість.
НЕ 5. 4. Соціальні групи та міжособистісні стосунки.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологію. – Москва, 1995
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Ленинград, 1968.
3. Гамезо М.Д., Домашенко Й.А. Атлас по психологии.- Москва,1986.
4. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. – К:Нова книга, 2001. – С. 9-31.
5. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – С. 38-242.
6. Психологія: Підручник/ Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін; за ред.. Ю.Л. Трофімова. – 2-ге видання. – К.: Либідь, 2000. – С. 11-108.
7. Степанов О.М., Фібула М.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – С. 11-55.
8. Цимбалюк І.М. Психологія : навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004. – С. 8-31.