Загальна педагогіка

Мета викладання дисципліни: формування у студентів знань про загальні засади педагогіки, теорію навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі з урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальна педагогіка» студент має набути таких компетенцій:
• знання про: короткі відомості з історії педагогіки; завдання та методи педагогіки; суть процесу навчання; моделі та структуру процесу навчання; міст освіти в національній школі; закономірності та принципи навчання та виховання; методи і засоби навчання та виховання.
• уміння: організовувати навчально-виховний процес; використовувати різні форми і методи, які б сприяли засвоєнню теоретичних знань з педагогіки, розвитку пізнавальних інтересів, необхідних професійних вмінь і навичок; організовувати практику та позаурочну науково-дослідну діяльність; розрізняти вікові психологічні властивості особистості; регулювати професійне спілкування в системі міжособистісних взаємин з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей

Змістовий модуль І
Загальні засади педагогіки

НЕ 1.1. Предмет і завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку успільства
НЕ 1.2. З історії педагогіки
НЕ 1.3. Методика педагогічних досліджень
НЕ 1.4. Розвиток, виховання і формування особистості

Змістовий модуль ІІ
Теорія виховання

НЕ 2.1. Суть процесу виховання
НЕ 2.2. Основні напрямки виховання.
НЕ 2.3. Організаційні форми роботи
НЕ 2.4. Спільна виховна робота школи, сімї та громадськості.

Змістовий модуль ІІІ
Теорія освіти і навчання (дидактика)

НЕ 3.1. Суть процесу навчання.
НЕ 3.2. Зміст освіти в національній школі
НЕ 3.3. Методи і засоби навчання
НЕ 3.4. Види і форми організації навчання
НЕ 3.5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

Змістовий модуль ІV
Школознавство

НЕ 4.1. Наукові засади внутрішнього управління.
НЕ 4.2. Інноваційні процеси в освіті. Впровадження досягнень педагогічної науки в шкільну практику.

Перелік джерел, які рекомендуються для засвоєння курсу:

1. Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996. – 236с.
2. Педагогіка / За ред.А.М.Алексюка. – К., 1985.
3. Педагогіка / За Ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1986.
4. Педагогика / Под ред. И.Ф. Харламова. – Минск, 1990.
5. Лозов В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник /Харк.держ.пед.ун-т ім. Г.С. сковороди. – 2-е вид. випр.і доп. – Харків. «ОВС», 2002.
6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч.посібник. – К.: Академія, 2002. – 527с.
7. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник для вузів. – К.: Академія, 2001. – 576 с.
8. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття”).-К., 1994. – 17 с.