Основи природознавства з методикою

Мета: теоретична та практична підготовка майбутніх вихователів до використання педагогічно доцільних засобів, методів і форм організації природопізнавальної діяльності дітей дошкільного віку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи природознавства з методикою» студент має набути таких компетенцій:

 • знати про: історію становлення та розвитку методики ознайомлення дітей з природою її методологію; головні закономірності і тенденції організації природопізнавальної діяльності дітей; завдання ознайомлення дітей з природою; види, форми, сутність і характер процесу пізнання дітьми природи; вимоги до планування й обліку різних видів роботи з ознайомлення дітей з природою; особливості методичної роботи по ознайомленню дітей з природою.
 • уміти: орієнтуватися в основних законах та закономірностях природного довкілля, а також знаннях про об’єкти і явища природи, доступних дітям для пізнання; аналізувати завдання і здійснювати доцільний вибір навчального матеріалу, засобів, форм і методів керівництва процесом ознайомлення дітей з природою; аналізувати отримані результати та прогнозувати покращення засвоєння дітьми знань про природу; залучати батьків до вирішення основних завдань ознайомлення дітей з природою.формування у студентів теоретичних знань щодо принципів і методів проведення наукових досліджень та практичних умінь і навичок їх використання в організації та проведенні різних видів психолого-педагогічних досліджень та НДР, практична підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до реалізації дослідницької професійної функції.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

Тема 1. Методологічні засади основ природознавства з методикою

Тема 2. Історія становлення основ природознавства з методикою

Тема 3. Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах з ознайомлення дітей з природою

Тема4. Куточок природи як основна матеріальна база ознайомлення дітей з природою

Тема 5. Значення земельної ділянки у здійсненні основних завдань ознайомлення дітей з природою

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИ КЕРІВНИЦТВА ПРИРОДОПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ДІТЕЙ

Тема6. Наочні методи ознайомлення дітей з природою

Тема7. Практичні методи в ознайомленні дітей з природою

Тема8. Словесні методи ознайомлення дітей з природою

Тема9. Форми організації природопізнавальної діяльності дітей

Тема 10. Засоби фіксації знань дітей про природу

Тема 11. Планування і облік роботи по ознайомленню дітей з природою

Тема 12. Керівництво методичною роботою та наступність в ознайомленню дітей з природою.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти»: [затв. рішенням  Колегії МОН України і Президії  НАПН України] / науковий кер.: Богуш А. М., дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Богуш А.М. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – Вид. 2-е. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 408 с.
 3. Гончаренко А. М. Від душі до душі (світ природи Бориса Грінченко у творах для дітей): навчально-методичний посібник / А. М. Гончаренко. – К.: Видавничий дім «Слово», 2015. – 176 с.
 4. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. кер.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Мащовець; Мін. освіти і науки, мол. та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.
 5. Лисенко Н.В. Еко – око: дошкільник пізнає світ природи: навчально-методичний посібник / Н. В. Лисенко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 352 с.
 6. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог – дошкільник: Монографія / Н.В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2007. – 626 с.
 7. Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія / укладач Н. М. Горопаха. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.
 8. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; наук. ред.. Г.В. Бєлєнька; авт.. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна та ін.– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 352 с.
 9. Наступність дошкільних навчальних закладів і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / за ред. проф. Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2011. – 256 с.
 10. Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою: робоча програма та методичні поради/ Укл. : Струннікова Д.І. – Чернівці: Рута,2000
 11. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч. І. Від народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова [та ін.]; наук. кер. О. Л. Кононко. – Київ: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2015. – 204 с.
 12. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років / Аксьонова О. П., Аніщук А. М., Артемова Л. В. [та ін.]; наук. кер. О. Л. Кононко. – К.: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2015. – 452 с.
 13. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» // Палітра педагога. – 2010. – № 4. – С. 4-26.
 14. Пустовіт Г.П. Теорія і практика екологічного виховання учнів у позашкільних закладах / Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: У 2 кн. / Г.П. Пустосвіт. – К., 1999. – Кн. 2. – С. 16-23.
 15. Струннікова Д. І. Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років (в умовах діяльності навчально-виховного комплексу “школа – дитячий садок”) : дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Струннікова Дарія Іванівна. – Чернівці, 2000. – 283 с.
 16. Струннікова Д.І. Спільна природопізнавальна діяльність старших дошкільників і молодших школярів як одна з умов забезпечення наступності в роботі ДНЗ і школи / Наступність в роботі дошкільної і початкової ланок освіти. – Науково-методичний вісник. – Випуск 5. – Чернівці: Технодрук, 2006. – 331 с. – С.14-20
 17. Сухомлинский В. А. Серце отдаюдетям / В. А. Сухомлинский. – 4 изд. – Киев: Издательство «Радянська школа», 1973. – 288 с.
 18. Яришева Н. Ф. Основи природознавства: Природа України: навчальний посібник / Надія Федорівна Яришева. – Київ: Вища школа, 2010. – 335 с.
 19. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Надія Федорівна Яришева.- К.: Вища школа, 1993. – 255 с.