Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» ОКР «бакалавр» цілісної системи теоретичних знань про закономірності фізичного виховання та практичних умінь управління розвитком дитини від народження до шести (семи) років.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку» студент має набути таких компетенцій:
Знати:
– предмет, завдання, принципи, об’єкт методики фізичного виховання,  сучасну методологію;
– історію становлення та розвитку методики фізичного виховання у вітчизняній та зарубіжній  науці, їх взаємовплив та взаємозбагачення;
– найновіші зарубіжні та вітчизняні теорії, концепції;
– головні закономірності і тенденції розвитку методики фізичного виховання,   особливості її впровадження, прояви;
– фізіологічні особливості розвитку дітей переддошкільного та дошкільного віку;
– практичні принципи, організацію та методику викладання фізичного виховання.
Уміти:
– користуватися найновішою методологію курсу;
– організовувати всі форми роботи з фізичного виховання;
– врахувати особливості  розвитку  та загартування дітей на різних вікових етапах;
– діагностувати порушення фізичного розвитку;
– об’єктивно оцінювати проблеми та перешкоди, бачити перспективи розвитку та нормального функціонування методики фізичного виховання  в Україні.

Змістовий модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Тема 1. Предмет теорії та методики фізичного виховання та його основні поняття
Тема 2. Вітчизняна система фізичного виховання
Тема 3. Умови формування здорового способу життя дітей дошкільного віку засобами фізичної культури

Змістовий модуль 2
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Тема 4. Предмет теорії та методики фізичного виховання дітей дошкільного віку
Тема 5. Фізичне виховання дітей раннього та переддошкільного віку
Тема 6. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання
Тема 7. Розвиток рухових якостей у дітей дошкільного віку
Тема 8. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 3
МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 9. Рухливі ігри як засіб гармонійного розвитку дитини. Спортивні ігри та методика їх проведення
Тема 10. Вправи спортивного характеру
Тема 11. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня
Тема 12. Методика проведення занять з фізичної культури

Змістовий модуль 4
ПЛАНУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ. РОБОТА МЕТОДИСТА З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Тема 13. Планування й облік роботи з фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі
Тема 14.  Створення умов для фізичного виховання дітей у дошкільному закладі
Тема 15. Організація та керівництво системою фізичного виховання в дошкільному закладі
Тема 16. Робота методиста й інспектора з фізичного виховання

Змістовий модуль 5
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПОЗА ДНЗ

Тема 17. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей
Тема 18. Фізичне виховання в сім’ї

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Абдулаева Е. Сенсорно-двигательные игры для детей раннего и младшего дошкольного возраста : научный поиск / Е. Абдулаева // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 8. – С. 101-100.
2. Адашкявичене Э. Спортивные игры и упражнения в детском саду : Книга для воспитателя детского сада / Э. Й. Адашкявичене. – М. : Просвещение, 1992. – 152 с.
3. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста / Н. М. Аксарина. – 3-е изд. – М., 1977. – 304 с.
4. Алієва Т. Програма «Витоки» : Базис розвитку дитини-дошкільника / Т. І. Алієва, Т. В. Антонова, Є.П. Арнаутоваю– М., 2003. – 313с.
5. Алябьева М. Физическое воспитание детей раннего возраста / М. Н. Алябьева. – 2-е изд. – К., 1978. – 163 с.
6. Барбар С. Морські картинки : сюжетне заняття для дітей шостого року життя за системою ігрового стретчингу / С. М. Барбар // Розкажіть онуку. – 2010. – № 6 (червень). – С. 97-99.
7. Безносиков И. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста / И. Я. Безносиков . – Мн. : Четыре четверти, 1999. – 311 с.
8. Бичкова С. Сучасні програми з фізичного виховання дітей дошкільного віку / С. С. Бичкова. – М. : аркто, 2001. – 64 с.
9. Ведмеденко Б. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури / Б. Ф. Ведмеденко. – К. : Інститут систематичних досліджень освіти, 1993. – 152 с.
10. Вільчковський Е. Фізичне виховання дітей дошкільного віку / Е. С. Вільчковський. – Львів : ВНТЛ, 2001. – 336 с.
11. Завацький В. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів. Монографія / В. І. Завацький. – Луцьк : Волинське обл. рекреаційно-видавниче підприємство «Надстир’я», 1994. – 152 с.
12.  Кенеман А. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В. Кенеман. – М. : Наука, 2005. – 260 с.
13.  Комісарик М. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2013. – 484 с.
14.  Куланин, Б. Дошкольники и спортитвные игры : особенности методики обучения : наука – практике / Б. Куланин // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 6. – С. 60-62.
15.  Матвеев Л. Теория и методика физического воспитания / Л. П. Матвеев, А. Д. Новиков. – изд. 2-е, испр. и допол. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 236 с.
16.  Організація оздоровчої роботи в ДНЗ / Уклад. Л.А. Швайка. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 253 с.
17.  Оржеховська В. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у вихованні дітей і підлітків / В. М. Оржеховська // Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, як обов’язковий компонент соціальної освіти. – Дніпропетровськ, 1997. – С.35 – 43.
18.  Осокина Т. Физическая культура в детском саду / Т. И. Осокина. – 3-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1986. – 304 с.
19.  Пензулаева Л. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–5 лет : Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л. И. Пензулаева.– М. : Владос, 2000. – 349 с.
20.  Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму / укл. Е. С. Вільчковський. – К. : ІЗМН, 1998. – 64 с.
21.  Сергієнко Л. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Л. П. Сергієнко. – Харкiв : «ОВС», 2007. – 271 с.
22. Степаненкова Э. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : Уч. пос. для студ. Высш. Пед. учеб. Заведений / Э. Я. Степаненкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 308 с.
23. Фомина А. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду : Пос. для воспитателя подготовительной к школе группы, 2-е изд., дораб / А. И. Фомина. – М. : Просвешение, 1984. – 159 с.
24.  Фролов В. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста / В. Г. Фролов, Г. П. Юрко.– М. : Просвещение, 1983. – 167с.
25.  Холодов Ж. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М. : Академия, 2001. – 144 с.
26.  Холодов Ж. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М. : Академия, 2002. – 480 с.
27.  Хухлаева Г. Занятия по физической культуре с детьми 2 – 4 лет в малокомплектном детском саду : Кн. для воспитателя дет. Сада / Г. В. Хухлаева. – М. : Просвещение, 1992. – 192 с.
28.  Чорнобай І. Вплив валеологічних знань і вмінь на якісні показники фізичної культури молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 24.00.02  «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / І. Чорнобай. – Луцьк, 2000. – 22 с.