Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку

Мета курсу: професійна підготовка студентів до застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми студент має набути таких компетенцій:
Знати: поняття комп’ютерних технологій та їх роль у системі освіти; поняття, особливості та дидактичні можливості персонального комп’ютера; будову і принцип роботи персонального комп’ютера; етапи підготовки до використання персонального комп’ютера в навчальних закладах; напрями використання персональних комп’ютерів в навчально-виховному процесі; поняття та особливості використання мультимедійної презентації; різновиди комп’ютерних ігор та програм для дітей дошкільного віку; поняття мережевих технологій; особливості використання мережі «Internet» у навчально-виховному процесів; поняття та особливості використання офісних програм Word та Exsel у діяльності вихователя.
Уміти: використовувати персональний комп’ютер у навчально-виховному процесі; використовувати різноманітні периферійні пристрої персонального комп’ютера; ефективно використовувати апаратні засоби для вирішення конкретних практичних задач; застосовувати навчальні комп’ютерні програми; використовувати комп’ютерні ігри у навчанні; працювати в глобальній комп’ютерній мережі «Internet»; використовувати сучасні механізми обміну даними комп’ютерних мережах; здійснювати пошук інформації у мережі «Internet».

Змістовний модуль 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ

Тема 1. Поняття та особливості застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми.
Тема 2. Наочне подання навчальних матеріалів  засобами програми  Microsoft Office  PowerPoint та їй подібних.
Тема 3. Використання комп’ютерних ігор і програм у роботі з дітьми дошкільного віку

Змістовний модуль 2
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Тема 4. Створення документів та робота з ними
Тема 5. Наочне подання навчальних матеріалів  засобами графічного та відео- редакторів
Тема 6. Мережеві технології у роботі вихователя дошкільного закладу

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1. Бардакова Ю. Комп’ютер у ДНЗ [Текст] / Ю. Бардакова // Дошкільний навчальний заклад. – 2003. – №3. – С. 4-6.
2. Бігунова С. А. Використання інформаційних технологій при навчанні іноземним мовам [Текст] / С. А. Бігунова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. -С. 228
3. Богатырёв А. И. Современные информационные технологии [Текст] / А. И. Богатырев, А. В. Коптелов, Г. Н. Некрасова // Школа и производство. – 2001. – №1. – С. 14-19.
4. Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / І.М. Богданова. – Одеса : ТЕС, 1999. – 146 с.
5. Габдулисламова Л. М. Подготовка студентов педвуза к реализации дошкольной компьютеризации [Текст]: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Любовь Михайловна Габдулисламова. – Уфа, 1999. – 228 с.
6. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы [Текст] / Б. С. Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с.
7. Глушков В.М. Кибернетика, вычислительная техника, информатика [Текст] : избранные труды в 3-х т. – Т. 1. Математические вопросы кибернетики / В. М. Глушков. – К. : Наукова думка, 1990. – 262 с.
8. Голубева Т.И. Применение информационных технологий в обучении иностранному языку [Текст]: учеб, по- соб. / Т.И. Голубева, С.О. Репина. – Оренбург : ОГХ, 2004. – 167 с.
9. Грищенко В.И. Информационная технология: вопросы развития и применения [Текст] / И. Грищенко, Б. Паньшин. – К. : Наукова думка, 1988. – 272 с.
10. Гудирева О.М. Використання сучасних інформаційних технологій в освітній програмі «Intel Навчання для майбутнього» [Текст] / О. М. Гудирева // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2006. – №5. – С. 27-29.
11. Гурін Р.С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Р.С. Гурін. – Одеса, 2004. -21 с.
12. Давиденко А.А. Можливості ЕОМ щодо творчості [Текст] / А. А. Давиденко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / КДПУ ім. В. Винниченка. – 2003. – Вип. 51, ч. 1. – С. 219. – (Серія «Педагогічні науки»).
13. Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании [Текст] / А. А. Дзюбенко. – М., 2000. – 104 с.
14. Диканская Н. Н. Формирование готовности студентов педагогического факультета к использованию новых информационных технологий в профессиональной деятельности [Текст] : дис. … канд. лед. наук : 13.00.08 / Надежда Николаевна Диканская. – Ставрополь, 2000. – 175 с.
15.  Довгопол И. И. Современные образовательные и педагогические технологии [Текст] / И. И. Довгопол, Т.А. Ивкова. – Симферополь, 2006. – 336с.
16. Кремінь В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства [Текст] / В. Кремінь // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №6. – С. 4-8.
17. Мардарова І.К. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників [Текст]: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ірина Костянтинівна Мардарова. – Одеса, 2012. – 239 с.
18. Матвієнко О.В. Освіта в інформаційному суспільстві: суперечності, тенденції, теоретико-методологічні засади розвитку [Текст] / О.В. Матвієнко // Педагогіка і психологія. – 2004. – №2. – С. 106-112.
19.  Пехота О.М. Освітні технологи [Текст]: навч.-метод, посіб. / О.М. Пехота. – К. : А.С.К., 2001. – 255 с.
20. Сергеев О.В. Програмні засоби навчального призначення: особливості розробки, дидактична доцільність застосування, їх функціональне призначення і типологія [Текст] / О. В. Сергеев, Г. А. Циммерман // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Бердянськ, 2001. – С. 337-343.
21. Тихомиров О. К. Психологические проблемы компьютеризации [Текст] / О. К. Тихомиров // Вопросы философии. – 2006. – № 3. – С. 15-19.
22. Трайнев В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации) [Текст] : учеб, пособ. / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – М. : Дашков, 2008. – 280 с.
23.  Химинець В.В. Психолого-педагогічні аспекти інноваційних технологій [Текст] / В. В. Химинець, Я. М. Сивохоп, В. В. Петрус. – Ужгород, 2006. – 148 с.
24.  Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход [Текст] / В.Д. Шадрикова // Высшее образование сегодня. – 2004. – №8. – С. 26-31.
25. Швець Д.Е. Соціальна необхідність комп’ютеризації освіти [Текст] / Д. Е. Швець //Інформаційні технології в освіті : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2001. – С. 343-347.
26.  Шолохович В. Ф. Информационные технологии обучения [Текст] / В.Ф. Шолохович // Информатика и образование. – 1998. – №3. – С. 5-13.