Дошкільна лінгводидактика

Мета: озброєння майбутніх фахівців теоретичними знаннями, лінгвістичними, лінгводидактичними, психофізіологічними засадами навчання рідної мови та формування професійно-мовленнєвої компетентності щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку, навчання їх рідної мови, виховання мовленнєвої культури відповідно до державних стандартів вищої школи та Базового компонента дошкільної освіти України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Дошкільна лінгводидактика» студент має набути таких компетенцій:

 • знати про: теоретичні, психолого-педагогічні, лінгвістичні основи методики, Базовий компонент дошкільної освіти України, базисну характеристику мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, завдання і зміст розвитку мовлення дошкільників в програмах виховання і навчання дітей раннього й дошкільного віку, методичні технології розвитку мовлення, навчання дітей рідної мови, виховання у них мовленнєвої культури та ін.
 • уміти: діагностувати рівні засвоєння мови дітьми, опанування мовленням; планувати різні види роботи з розвитку мовлення дітей раннього та дошкільного віку; прищеплювати дітям шанобливе ставлення до рідної мови, культуру мовленнєвого спілкування; добирати найефективніші методи та прийоми розвитку усного мовлення, усвідомленого засвоєння дітьми дошкільного віку елементів грамоти, розвитку пізнавальної й мовленнєвої активності та інше; формувати у дітей мовленнєві навички, досвід мовленнєвої взаємодії з дорослими і однолітками; здійснювати професійне мовленнєве спілкування з дітьми на засадах гуманізації і демократизації, особистісно-орієнтованого підходу; передбачати результати навчання мови, розвитку мовлення та виховання мовленнєвої культури дітей раннього та дошкільного віку.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 1. Мовлення як об’єкт вивчення у контексті дитячого розвитку

Тема 2. Мовленнєве спілкування як діяльність

Тема 3. Історичні етапи становлення педагогічних систем мовленнєвого розвитку дітей.

Тема 4. Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної лінгводидактики.

Тема 5. Мета, завдання та засоби розвитку мовлення дітей

Тема 6. Форми, методи та прийоми навчання дітей рідної мови

Тема 7. Загальна характеристика мовленнєвого розвитку на етапі раннього дитинства.

Тема 8. Загальна характеристика розвитку мовлення дітей на різних етапах дошкільного дитинства

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. НАСТУПНІСТЬ МОВЛЕННЄВОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Тема 9. Виховання звукової культури мовлення у ранньому та дошкільному віці.

Тема 10. Теорія та методика розвитку словника дітей

Тема 11. Теорія та методика формування граматично правильного мовлення

Тема 12. Теорія та технологія розвитку зв’язного мовлення

Тема 13. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників в дошкільних закладах

Тема 14. Організація театрально-ігровою та театрально-мовленнєвою діяльністю

Тема 15. Навчання грамоти дітей старшого дошкільного віку

Тема 16. Організаційно-методична робота з розвитку мовлення дітей у дошкільному навчальному закладі

Тема 17. Наступність і перспективність навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах освіти та першому класі школи

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1. Базовий компонент дошкільноїосвіти»: [затв.  рішеннямКолегії МОН України і Президії  НАПН України] / науковийкер.:Богуш А. М., дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Богуш А. М. Готуємо руку дитини до письма. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.
 3. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / упорядник Богуш А. М. Частина І та ІІ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с.
 4. Богуш А. М. Дошкільналінгводидактика: Теорія і методика навчаннядітейрідноїмови в дошкільнихнавчальних закладах: підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш; за ред. А. М. Богуш. – Вид. 2-ге, доповнене. – К.: ВидавничийДім «Слово», 2015. – 704 с.
 5. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: Програма та методичні рекомендації / А. М. Богуш. – Харків: ВОТ «Ранок», 2011.
 6. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – Вид 2-е. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 408 с.
 7. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти / А. Богуш, Н. Гавриш. – Вид. 2-ге, перер. та доповн. – К.: Виданичий дім «Слово», 2014. – 304 с.
 8. Богуш А. Розвиток образного мовленнядітей старшого дошкільноговікузасобамипоетичногогумору: навчальнийпосібник / А. Богуш, І. Попова. – К.: ВидавничийДім «Слово», 2014. – 200 с.
 9. Богуш А. М. Перші кроки грамоти: перед шкільнийвік: навч. посіб./ А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. – Вид. 3-тє. – К.: ВидавничийДім «Слово», 2015. – 424 с.
 10. Дитина: Освітня програмадля дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. кер.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Мащовець; Мін. освіти і науки, мол. та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.
 11. Дорошенко С. І. Основи культури і технікиусногомовлення / С. І. Дорошенко. – Харків: ОВС, 2002.
 12. Крутій К. Л. Формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку: Монографія / К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004.
 13. Марченко І. С. Спеціальна методика розвиткумовлення (логопедична робота з корекціїпорушеньмовлення у дошкільників): навчальнийпосібник для студентіввищихпедагогічнихнавчальнихзакладів. Спеціальність: Корекційнаосвіта (логопедія). – Вид. 3-є, перер. та доп. – К.: ВидавничийДім «Слово», 2015. – 312 с.
 14. Методичнірекомендації до Освітньоїпрограми для дітейвід 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; наук. ред..  Г.В. Бєлєнька; авт.. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна та ін.– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 352 с.
 15. Моніторингдосягненьдітейдошкільноговікузгідно з Базовим компонентом дошкільноїосвіти: методичнийпосібник / за заг. ред. Т. В.Киричук, О. М. Кулик, Н. М.Шаповал. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 272 с.
 16. Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Львів-Краків-Париж, 1993.
 17. Саприкіна О.В. Розвиток мовлення дітей раннього віку: комплект матеріалів для занять з дітьми раннього віку / О. В. Саприкіна- К.: ТОВ «Ранок», 2009.
 18. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. – К., 1970. – С. 154.
 19. Трифонова О. С. Виховання звукової культури мовлення дітей середнього дошкільного віку. Монографія / О. С. Трифонова. – Одеса: СВД Черкасов, 2008.