Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти

Мета: поповнення знань студентів щодо прогресивних ідей минулого у дошкільній педагогіці, проблем дошкільної освіти в Україні на сучасному етапі; засвоєння перспективних підходів до оновлення змісту дошкільного виховання, аналіз державних документів, програм, що забезпечують оновлення, функціонування і розвиток сучасного українського дошкілля.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти» студент має набути таких компетенцій:

 • знати про: сучасні нормативні законодавчі документи щодо розвитку та вдосконалення дошкільної освіти в Україні;програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу у дошкільнихзакладах;стратегічні завдання і шляхи реформування дошкільного виховання;суть національної системи дошкільного виховання;нові досягнення в галузі дошкільної педагогіки.
 • уміти: використовувати програмні документи і досягнення дошкільної педагогіки в практичній діяльності; застосовувати положення нових документів про дошкільну освіту України; аналізувати теоретичний доробок, критично підходити до його осмислення; реалізовувати сучасні педагогічні технології в практиці роботи вихователя, методиста, завідувача дошкільним навчальним закладом; оцінювати новаторський досвід роботи вихователів ДНЗ, удосконалювати його у своїй практиці.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Основні завдання розвитку дошкільної освіти на сучасному етапі

Тема 2. Новітні підходи до оновлення змісту дошкільної освіти

Тема 3. Розвиток наукової теорії змісту дошкільної освіти

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Тема 4. Предметно-розвивальне середовище як чинник виховання і навчання дітей у ДНЗ

Тема 5. Актуальні проблеми підготовки дітей до школи

Тема 6. Проблеми взаємодії суспільного та родинного виховання

Тема 7. Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу

 Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1. Артемова Л. В. Національний дитячий садок на Україні / Л. Артемова // Дошкільне виховання. – 1991. – №6. – С.11.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти»: [затв.  рішеннямКолегії МОН України і Президії  НАПН України] / науковийкер.:Богуш А. М., дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук; авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 3. Богданова І. М. Педагогічна інноватика: навчальний посібник / І. М. Богданова. — Одеса: «ТЕС», 2000. —148 с.
 4. Дем’янюк Т., Байрашова М., Мельничук Л. Інноваційні технології методичноїроботи з педагогічними кадрами/Т. Демянюк, М.Байрашова, Л. Мельничук/ Збірникнаук. праць. – Рівне. – 2000. – № 13. – С. 49-55.
 5. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. кер.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Мащовець; Мін. освіти і науки, мол. та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.
 6. Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики/Ілона Дичківська. – Рівне, 2001. –222с.
 7. Дичківська І. М.Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М. Монтессорі/Ілона Дичківська, Тамара Поніманська. — Рівне, 1999. – 67с.
 8. Закон України «Про вищу освіту»: від 1 липня 2014 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №37–38. – С. 2716. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 9. Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Дошкільне виховання, 2001. – 56 с.
 10. Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу як засіб формування професійної зрілості педагога-новатора: методичні рекомендації / авт. скл. І. О. Бурденюк, Н. П. Вітковська, Т. І. Гончарук; упорядник Д. В. Марковська. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 172 с.
 11. Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект [монографія] / Ярина Андріївна Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2017. – 352 с.
 12. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські обриси / Н. М. Лавриченко. — К.: Віра Інсайт,2000. — 444 с.
 13. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: навч.-мет. посібник / М. П. Лукашевич. —К.: ІЗМН, 1998. — 112 с.
 14. Машкіна Л. А., Поніманська Т. І. Підготовка студентів до інноваційної педагогічноїдіяльності / Л. А Машкіна , Т. І. Поніманська. – Ч.1. – Хмельницький, 1998. – 86с.
 15. Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітейвід 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк; наук. ред..  Г.В. Бєлєнька; авт.. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна та ін.– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 352 с.
 16. Олійник М.І. Історія дошкілля Буковини: Навчально-методичний посібник / Марія Іванівна Олійник, Ярина Андріївна Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 76 с.
 17. Орлянський В. С. Конфліктологія: навчальний посібник / В. С. Орлянський. — К.: Центр учбової літератури,2007. — 160 с.
 18. Степанова Т.М. Еволюція змісту дошкільної освіти у другій половині ХХ століття. Монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 184 с.
 19. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». –№ 344/2013. – від 25 червня 2013 р. –Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013