Актуальні проблеми дитячої психології

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів спеціальності 8.012 «Дошкільна освіта» ОР «магістр» психологічної компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає вивчення особливостей формування особистості дошкільного віку, а також основних напрямків роботи вихователів і батьків з активізації здібностей дошкільників і практичних вмінь використовувати засвоєні знання у практичній роботі вихователя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких компетенцій:
Знати:
–    історичні аспекти становлення дитячої психології як науки;
–    теорію сучасної дитячої психології та перспективні напрямки її розвитку;
– передумови, джерела і рушійні сили психічного розвитку дитини;
– принципи вивчення психіки дитини;
– класифікацію методів дитячої психології;
– специфіку вивчення психічних особливостей дитини педагогом;
– періодизацію психічного розвитку дитини;
– основні закономірності психічного розвитку у дитинстві;
– особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці;
– особливості спілкування і спільної діяльності дошкільника з ровесниками;
– психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці;
– нормативні показників та активізації сюжетно-рольової гри у дошкільному віці;
– психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці;
– психологічні особливості дитячої праці;
– психологічні особливості образотворчої та конструктивної діяльності дитини в дошкільному віці;
– особливості розвитку психічних процесів дошкільника;
– особливості розвитку  розвиток особистості дитини від народження до 7 років.

Уміти:
–    забезпечувати в умовах навчально-виховного процесу неперервний та ефективний процес соціалізації індивіда;
– спрямовувати потребово-мотиваційну сферу дитини адекватно до завдань навчання та виховання, враховуючи вік та соціальну ситуацію розвитку;
– організовувати навчально-виховний процес, враховуючи вікові особливості  сприйняття та засвоєння, провідну діяльність, сенситивні періоди та ін. критерії розвитку;
– визначати психологічні симптоми криз вікового розвитку та надавати базову психологічну допомогу (рекомендації батькам, рідним, друзям) для їх успішного подолання;
– здійснювати психолого-педагогічний патронаж розвитку пізнавальних здібностей в учнів;
– оперувати та використовувати у власній науково-педагогічній діяльності основні поняття і категорії дитячої психології;
– здійснювати аналіз психічного розвитку дитини за основними критеріями;
– організовувати навчально-виховний процес у відповідності з віковими можливостями та потребами дитини;
– визначати готовність дитини до навчання у школі та можливості засвоєння знань, вироблення умінь та навичок на певному віковому етапі;
– сприяти успішному подоланню криз розвитку та враховувати їх вплив на здатності засвоєння дитиною знань;
– знаходити контакт і спілкуватися з дітьми різного віку, орієнтуючись на їх потреби та оцінку власної особистості;
– працювати з обдарованими дітьми та дітьми, що потребують допомоги у навчанні.

Змістовий модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Загальні основи дитячої психології.
Тема 2. Періодизація психічного розвитку дитини.
Тема 3. Основні закономірності психічного розвитку у дитинстві.

Змістовий модуль 2
ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 4. Особливості розвитку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці
Тема 5. Психологічні особливості ігрової діяльності в дошкільному віці
Тема 6. Психологічні особливості різних видів діяльності в дошкільному віці.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

1.   Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., – 2-е вид., допов. -К.: Каравела, 2009. – 400 с.
2.   Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія: модульний навч. посібник для студ. ВНЗ освітнього напряму 7.010101 “Дошкільне виховання” / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Подільський держ. ун-т. Інститут реабілітології. Кафедра психології освіти, праці та управління. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 320 с.
3.   Люблинская А. А. Детская психология / Люблинская А. А. – М.:  Просвещение, 1971. – 415 с.
4.   Павелків, Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. Г. Цигипало. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с.
5.   Шаграева О. А. Детская психология: Теоретический и практический курс: Учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / Шаграева О. А. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 368 с.
6.   Волков Б. С. Детская психология: от рождения до школы / Б.С.Волков, Н.В.Волкова. – СПб.: Питер, 2009. – 256 с.
7.   Детская практическая психология / под ред. Т.Д.Марцинковской. – М.: Гардарики,2000. – 255 с.
8.   Крайг Г. Психология развития / Г. Крэйг. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
9.   Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія : (курс лекцій) : навч. посіб. для студ. виш. навч. закл. / В. П. Кутішенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т соц. робота та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. -128 с.
10. Смирнова Е.О. Детская психология / Смирнова Е.О. – СПб.: Питер. – 2009. -306 с.