Квасецька Ярина Андріївна

KvasetskaПосада: асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: «Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина XIX – перша половина XX століття)»

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи природознавства з методикою;
– Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти;
– Дошкільна лінгводидактика;
– Логопедична ритміка;
– Технології інтегративного навчання у дошкільному навчальному закладі та початковій школі.

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
2006-2011 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільне виховання» «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології»
2012-2013 Вища школа Соціальних та Технічних Наук (м. Радом, Польща) «Логопедія»
2012-2015 аспірантура
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти  
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2016 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ДК № 034156 від 25 лютого 2016 р. «Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ століття)»
Додаткова інформація Дата народження 11. 04. 1989 р.
Працює на кафедрі з 2011 р.
e-mail: y.kvasetska@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=c_M7LQcAAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4270-878X
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2293333/yaryna-yk-kvasetska/
Стипендії, нагороди, досягнення
 1. Сертифікат від 6-7 грудня 2017 року. Виданий Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Нагороджується колектив авторів Я.А. Квасецька, М.В. Квасецька, Ю.В. Апостолюк, М.Г. Омахіль в номінації «Навчально-методичні праці з проблем педагогічної і мистецької освіти» за навчально-методичний посібник «Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці)».
 2. Грамота від факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім. Ю. Федьковича (2017 р.) з нагоди святкування 26-річниці Дня факультету педагогіки, психології та соціальної роботи за вагомі науково-педагогічні здобутки, сумлінну працю та активну участь у громадському житті.
 3. Грамота від Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2017 р.) за організацію та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи»

Наукові публікації

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці): навчально-методичний посібник / Ярина Андріївна Квасецька, Марія Василівна Квасецька, Юлія Володимирівна Апостолюк, Марія Григорівна Омахіль. – Чернівці: Зелена Буковина, 2017. – 140с.
 2. Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів дошкілля на західноукраїнських землях: історичний аспект [монографія] / Ярина Андріївна Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2017. – 352 с.
 3. Квасецька Я. А. Становлення і розвиток системи навчальних закладів з підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.): метод. рек. до курсу «Історія дошкільної педагогіки» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Ярина Андріївна Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2015. – 64 с.

Публікації у фахових виданнях

 1. Квасецька Я. Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір / Ярина Квасецька, Марія Квасецька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 7–10.
 2. Квасецька Я. А. Зародження і розвиток суспільного дошкільного виховання у Галичині (40–70 рр. ХІХ ст.) / Я.А.Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2015. – Вип. 746. – С. 62–67.
 3. Квасецька Я. А. До історії зародження професійної підготовки вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в 70-х роках ХІХ ст. / Я. А. Квасецька // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – № 21 (314). – С. 113–117.
 4. Квасецька Я. А. Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів  з підготовки вихователів у Західній Україні  (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Щедра садиба плюс, 2014. – Вип. 46. – С. 194–203.
 5. Квасецька Я. А. Особливості генезису суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького університету: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2014. – Вип. 700. – С. 72–77.

Публікації у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Квасецька Я.А. Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях/ Я.А.Квасецька // Науковий журнал «Молодий вчений». – Херсон: ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 3. – № 1 (41) січень. – С. 420-425.
 2. Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Я.А.Квасецька // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – Т. 10. – №5 (15). – С. 43–49.
 3. Квасецька Я. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Молодий вчений. – 2015. – Ч. 2. – № 1 (16). – С. 124–128.

Матеріали Міжнародних конференцій

 1. Квасецька Я.А. Графиня Сусанна Ожаровська – засновник першого дошкільного закладу у Галичині (1839) / Ярина Андріївна Квасецька // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 23-25.
 2. Квасецька Я. А. Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу / Ярина Андріївна Квасецька // Неперервна педагогічна освіта ХІХ століття: зб. матеріалів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6-7 грудня 2017 р. / наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. – Вип. 1 (13). – К.: Талком, 2018. – С. 209-211.
 3. Квасецька Я. А. Осип Маковей як популяризатор і організатор дошкільного виховання наприкінці ХІХ – початок ХХ ст. / Ярина Андріївна Квасецька // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С. 67-69.
 4. Квасецька Я. А. Дискусія на сторінках газети «Буковина» щодо перспектив розвитку національного дошкільного виховання (кінець ХІХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. – Вип. 8 (12). – К.: Талком, 2017. – С. 183-185.
 5. Квасецька Я. А. Релігійно-моральне виховання майбутніх вихователів у вчительських семінаріях айстро-угорського періоду / Я. А. Квасецька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 41-45.
 6. Квасецька Я. А. Мистецькі дисципліни у змісті професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. – Вип. 7 (11). – К.: Талком, 2016. – С. 117-119.
 7. Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання / Я. А. Квасецька // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). – Чернівці: ФОП Горюк, 2015. – С. 210–212.
 8. Квасецька Я. А. Екстернатна форма професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13–14 березня 2015 р.). – Херсон: Гельветика, 2015. – С. 28–31.
 9. Квасецька Я. А. Зв’язок теоретичного навчання і практики в професійній підготовці вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в останню третину ХІХ – першу половину ХХ століття / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О. П. Рудницької. – К., 2015. – С. 97–100.
 10. Квасецька Я. А. Інтерактивні технології забезпечення психологічного комфорту дітей  у дошкільному навчальному закладі / Ярина Андріївна Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С. 303 – 305.

Матеріали круглих столів, симпозіумів

 1. Квасецька Я. А. Себастьян-Віллібальд Шісслер – організатор перших дошкільних закладів Галичини / Я. А. Квасецька // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 85-87.

Публікації зі студентами

 1. Верезуб О. Роль педагогічного колективу в адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці) / Ольга Верезуб; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 45-46.
 2. Вірста А. Нетрадиційні техніки малювання в роботі з дітьми 5-го року життя у закладах дошкільної освіти / Анастасія Вірста; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 47-48
 3. Комариця Ю. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника / Юлія Комариця; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 165-166
 4. Верезуб О. Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу засобами ігрової діяльності / Ольга Верезуб; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 43-44.
 5. Вірста А. Використання художніх творів Бориса Грінченка в роботі з дітьми дошкільного віку / Анастасія Вірста; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 47-48.
 6. Комариця Ю. Формування здорового способу життя дітей старшого дошкільного віку / Юлія Комариця; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 149-150.
 7. Шоріна В. Використання традицій рідного краю в роботі з дітьми дошкільного віку / Валерія Шоріна; наук. кер. к. пед. н., асист. Я.А. Квасецька // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 335-336.

Інші публікації

 1. Oliinyk М. Kyrylo Seletskyy in history of pre-school education of Ukraine / Mariia Oliinyk, Iaryna Kvasetska, Inna Perepeliuk // Educational Researcher. – Issue 9 (2). – Volume 46. – 2017. – P. 777-783.
 2. Kvasetska I. Impact of Chernivtsi state women’s teachers’ seminary on developing pre-school teachers professional training in Bukovyna (late XIX – early XX centuries) / Iaryna Kvasetska // Educaţia în societatea contemporană. Aplicaţii; coord. Otilia Clipa & Gabriel Cramariuc. – Iași : Editura LUMEN, 2015. – P. 221–231.
 3. Kvasetska I. A. Role of Frebel course in formation of professional training for pre-school teachers in Western Ukraine (last third of the XIX – early XX centuries) / Ia. A. Kvasetska // Scientific journal European science review. – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – № 11–12. – P. 42–44.

Оновлено: 03.02.2019
© Квасецька Ярина Андріївна