Костик Любов Богданівна

person_photo (6)Посада: асистент

Вчений ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:  Етнопсихологічна концепція особистості в українській літературі

Курси, що читає:
– Етнопсихологія
– Психологія педагогічна
– Психологія освітнього менеджменту
– Інклюзивна освіта
– Вікова психологія
– Психологічна служба в закладах освіти.

Додаткова інформація:

Дата народження 30.06.1967 р.

1992 року закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Філолог. Викладач української мови і літератури”.

1994 року закінчила педагогічний факультет ЧНУ за спеціальністю “Практичний психолог”.

2003 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 українська мова “Гідронімія Буковини (назви непротічних вод)”.

2008 року отримала диплом доктора філософії (ДК №020905).

Автор 6 навчально-методичних посібників, 25 публікацій у фахових виданнях.

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2014 року.

E-mail: l.kostyk@mail.ru

Список публікацій

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники

 1.  Костик Л. Б. Культура наукової мови : курс лекцій / Л. Б. Костик, М. В. Філіпчук,        Т. В. Мороз; ред.  проф. К. Ф. Герман. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 232 с.
 2. Костик Л. Б. Українська мова за професійним спрямуванням: практикум / Л. Б. Костик. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 212 с.
 3. Костик Л.Б. Магія Роксолани: науково-популярна розвідка / Любов Костик. – Чернівці: Букрек, 2014. – 256 с.
 4. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Л.Б.Костик. – К.: МАУП, 2015. – 220 с.
 5. Риторика : навчальний посібник / Л.Б.Костик. – К.: МАУП, 2015. – 212 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Костик Л. Професійна комунікативна підготовка студентів: психолого-педагогічні умови формування навичок культури мовлення / Любов Костик // Науковий вісник БДФА : Гуманітарні науки. – Випуск 1. – / редкол. : В. В.Прядко (Голов. ред.) [та ін.]. – Чернівці, 2011 – С. 125 – 130.
 2. Костик Л. Психологія рекламної діяльності в рамках національної культури й суспільства / Любов Костик // Гуманітарні пошуки. Збірник матеріалів / за заг. ред. Мартинюк Т.М. (гол. ред.) Мартиненка О.П. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 142-145.
 3. Костик Л. Гендерні аспекти спілкування / Любов Костик // Науковий вісник БДФЕУ: Гуманітарні науки: збірник наукових праць.- Чернівці, 2012. – Вип. 5. – С.41-50.
 4. Костик Л. Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку / Любов Костик // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 746: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.86-92.
 5. Костик Л. По той бік творчості / Любов Костик // Вип. 44 (1–2015). Психологічні науки. — К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. — С.48-56.
 6. Костик Л. Гендерний дискурс тілесності в українській літературі / Любов Костик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: філологія: зб. наук. ст. / [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – Вип.5. – С.290-298/
 7. Костик Л. Психологія літературної творчості / Любов Костик // Наш голос (Місячник Союзу українців Румунії). – 2015. – грудень. – С.14-16.

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Костик Л. Культура ділового спілкування в міжнародному аспекті / Любов Костик // Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, ( Чернівці, 22 березня 2013 р.) / МОН України Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В. В.Прядко . – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – С. 326-328.
 2. Костик Л. Інноваційні технології навчання гуманітарних дисциплін / Любов Костик // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП – 2013): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 квітня 2013 р. / Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – С.452-453.

Статті зі студентами

 1. Лихошвед Г. Психологічні особливості взаємодії викладача і студента у процесі навчання / Г. Лихошвед, Л Б. Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13–14 травня 2015 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 153-154.
 2. Микитюк Н. Самореалізація особистості в умовах сучасного соціуму / Н. Микитюк, Л. Б. Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13–14 травня 2015 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 169–170.
 3. Костенюк Ю. Мовленнєві бар’єри у процесі комунікації вихователя / Ю. Костенюк, Л. Б. Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 109–110.
 4. Сойчук М. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку із неповних сімей / М. Сойчук, Л. Б. Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 199–200.
 5. Штемплюк О. Особливості гендерного і статево-рольового підходу в освіті / О. Штемплюк, Л. Б. Костик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 265–266.