Комісарик Марія Іванівна

VS

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси:
«Інноваційні тенденції підготовки модернізації освітніх технологій у системі підготовки працівників дошкільної освіти»

Курси, яки забезпечує викладач:
– Педагогіка дошкільна;
–Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку;
– Теоретичні основи змісту й організації ДО;
– Теорія та історія дошкільної педагогіки;
– Сучасні технології викладання методик дошкільного виховання;
– Методика викладання дошкільної педагогіки у ВНЗ.

Освіта Роки нав-чання Назва закладу освіти Спеціаль-ність Кваліфі-кація
1992р. Белцкий державний педагогічний університет
ім. А.Руссо.
«Педагогіка і психологія дошкільна» «Викладач педучилища, методист,  вихователь»
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік за-хисту Спеціаль-ність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2001 13.00.07. – Теорія і методика виховання ДК №010926     Педагогічні умови використання фітоклімату в реабілітаційно-профілактичній роботі в умовах спеціалізованих дошкільних закладів
Додаткова інформація Дата народження 04.06.1968
Працює на кафедрі з 1993 року
e-mail: komissarikmaria@gmail.com
m.komisaryk@chnu.edu.ua
про-філі: Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=PoTrIbEAAAAJ&hl=uk
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2819-4313
Researcher ID: https://publons.com/researcher/2293003//
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2015 Сучавський університет імені Стефана чел Маре (м.Сучава, Румунія) Сертифікат№ 966/FSE від «08» липня 2015 р.

Наукові публікації

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / М. Комісарик, Г. Чуйко : підручник. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. – 484 с.  
 2. Комісарик М.І. Основи психологічного впливу: навчально-методичний посібник [Текст] / Г.В. Чуйко, М.І. Комісарик. – Ч.2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 104 с.
 3. Комісарик М.І Основи психологічного впливу : навчально-методичний посібник [Текст] / Г. В. Чуйко, М. І. Комісарик / за наук. ред. В. Г. Панка. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 248 с.
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – Ч.1. – 138 с.
 5. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – Ч.2. – 167 с.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Комісарик М. І, Чуйко Г. В. Психологічні особливості прояву макіавеллізму в студентів / Г.В. Чуйко, М.І. Комісарик // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2011. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 19. – С. 623-633 
 2. Комісарик М. Психолого-педагогічні передумови соціокультурного виховання дітей засобами фольклору /М. Комісарик, Г. Чуйко, Л. Цихоцька//-  Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХLVI. – Івано-Франківськ, 2013-. С.77-82.
 3. Комісарик М., Чуйко Г. Проблема самоактуалізації у студентському віці / Г.В. Чуйко, М.І. Комісарик // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Вип. 19. – Кам’нець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 746-755.
 4. Комісарик М.І. Віктимність особистості як психологічна проблема / Г. В. Чуйко, Я. В. Чаплак, М. І. Комі­сарик // Актуальні про­блеми психології: збір­ник наук. праць Інституту пси­хології ім. Г. С. Кос­тю­ка НАПН України. – Т. 11. Психологія особи­сто­сті. Психологічна до­по­мога особистості. – Вип.10. – К. : Фенікс, 2014. – С.447-459.
 5. Комісарик М.І., Балаєва К.С. Використання кейс-методу при викладанні курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників» / М.І. Комісарик, К.С. Балаєва // Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової). Наукове видання [упорядники О.Г, Брежнєва, Л.В. Макаренко]. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – С. 132-138

Матеріали Міжнародних наукових конференцій

 1. Комісарик М. Взаємодія педагогічного колективу дошкільного навчального закладу в організації логопедичної допомоги / М. Комісарик // «Розвиток наукових досліджень»: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної  конференції м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. – Т. 6. – С.87-89.
 2. Комісарик М. І. Суперечка як шлях до порозуміння  /  М.І. Комісарик / / Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП – 2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. –  Чернівці: Книги ХХІ, 2012. – С. 190-191
 3. Комісарик М. Теоретико-концептуальний аналіз наступності ігрових форм навчальної діяльності старших дошкільників та першокласників // М. Комісарик «Наукові дослідження-теорія та експеримент 2013» : Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної  конференції м. Полтава, 29-31 травня 2013р.: – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т.7. – С. 64-67.
 4. Комісарик М. Здатність до рефлексії як професійно важлива якість педагога / М. Комісарик // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – с. 57-62
 5. Комісарик Марія Іванівна, Балаєва Катерина Сергіївна. Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога / Марія Іванівна Комісарик, Катерина Сергіївна Балаєва // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) − Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2017. − с.161-165 
 6. Комісарик Марія Іванівна, Балаєва Катерина Сергіївна. Формування елементарних математичних уявлень дошкільників засобами математичних ігор / Марія Іванівна Комісарик, Катерина Сергіївна Балаєва // Актуальні проблеми початковї освіти та інклюзивного навчання : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  − Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. − с. 31-33

Статті у виданнях інших держав, зокрема тих, які включено до міжнародних наукометричних баз 

 1. Komisaryk M. The Adility to Reflection as Professionally Important Quality of a Future Specialist of Preschool Education / Mariia Komisaryk // Educaţia în societatea contemporană: аplicaţii; coord. Otilia Clipa & Gabriel Cramariuc. – Iași: Editura LUMEN, 2015. – P. 317-331.
 2. Balaieva K. S., Komisaryk M.I. Workbook as a mean of optimization the educational process in higher educational institutions / K. S. Balaieva, M. I. Komisaryk // Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M.F. Zhurba.– March 12.– 2017. – р. 75-78
 3. Balaieva K., Komisaryk M. Workbook as a Component of  Teaching Methods to Study Methods of Formation of Elementary Mathematical Representations of Preschool Children. Całożyciowe uczenie i stawanie się – perspektywa teoretyczna i praktyczna. 2018. P.374-379

Статті у студентських конференціях

 1. Галиця Г. Специфіка логопедичної допомоги дітям / Г. Галиця, М.І. Комісарик / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (5-6 квітня 2012 року). Філософсько-педагогічні науки.  – Т.2. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – с.73-74.
 2. Александрюк М. В. Проблема дітей, які порушують закон / М.І. Комісарик // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП – 2013): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», 3-5 квітня 2013 р. – Чернівці, 2013. – с. 402-403.
 3. Марчук М. Казкотерапія у вихованні дошкільників / М. Марчук, М.І. Комісарик / Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (17-19 квітня 2013 року). Філософсько-педагогічні науки.  – Т.2. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – с.239-240.
 4. Гончарюк О.. Теоретичні аспекти проблеми ліворукості  / О. Гончарюк , Комісарик М.І.// Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 65-66.
 5. Мицкан Ю. «Важкі діти» як психолого- педагогічна проблема / Ю. Мицкан, М. І. Комісарик // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (14-16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.215-216.