Психологія професійного вигорання фахівців освіти

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія професійної діяльності фахівців освіти» є: сприяння становленню всебічно розвинутої особистості як суб’єкта успішної професійної, освітньої та науково-дослідницької діяльності; формування професійних компетенцій магістра в області збереження психічного здоров’я, профілактики професійного вигорання як стану, який характеризується поступовою втратою суб’єктом життєвого тонусу під впливом пролонгованого стресу у професійній діяльності, що виявляється у симптомах хронічної втоми, загальному виснаженні, деперсоналізації, редукції професійних досягнень; озна­йомлення зі специфікою та особливостями професійного вигорання педагогічних працівників, психолого-педагогічними технологіями його діагностики, профілак­тики та корекції.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія професійної діяльності фахівців освіти» є:

 • забезпечення достатнього рівня оволодіння теоретичними знаннями про предметну область, основні підходи до вивчення професійного вигорання в діяльності фахівців освіти, причини виникнення, основні симптоми та форми прояву, про його вплив на поведінку, професійну діяльність й психічне здоров’я педагогів;
 • розкриття психологічних закономірностей формування та розвитку професійного вигорання, його симптомів, чинників, моделей, етапів розвитку у фахівців освіти;
 • ознайомлення студентів із можливостями оптимізації педагогічної діяльності шляхом підвищення професійної стресостійкості педагога як його здатності протистояти професійним стресорам і керувати професійним вигоранням;
 • створення умов для оволодіння практичними навичками й уміннями використання психологічних методів діагностики, профілактики й корекції професійного вигорання фахівців освіти;
 • сприяння формуванню умінь і навичок збереження й укріплення психічного здоров’я майбутнього спеціаліста через оволодіння способами саморегуляцій і активізацію особистісних ресурсів;
 • сприяння у розвитку загальної, педагогічної, психологічної, комунікативної культури педагога; його особистісно-професійної компетентності, здатності до саморефлексії, самодопомоги в ситуаціях емоційної напруги, виснаження, перевантаження, професійного стресу, професійного вигорання тощо.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– основні поняття дисципліни, етапи становлення концепції професійного вигорання та сучасні дослідження у цій галузі; основні підходи до вивчення професійного вигорання у діяльності педагога;
– причини виникнення, його вплив на поведінку, професійну діяльність, психічне здоров’я фахівця;
– конкретні форми та симптомокомплекси прояву основних видів станів зниженої працездатності, стресу, професійного вигорання;
– механізми виникнення і розвитку професійного вигорання у фахівців освіти;
– основні завдання та складові психогігієни праці фахівця освіти;
– методи діагностики, профілактики та корекції професійного вигорання, спрямовані на оптимізацію функціональних станів, зокрема професійного вигорання;

вміти:

– здійснювати психодіагностику професійного вигорання та пору­шень, що супроводжують цей синдром;
– розрізняти типові психічні стани;
– здійснювати самопрофілактику професійного вигорання;
– надавати ефективну психологічну допомогу, пов’язану з психопрофілактикою та корекцією професійного вигорання фахівців освіти;

володіти:

– відповідною термінологією, системою знань про психологію стресу й професійного вигорання;
– навичками практичної психодіагностики професійного вигорання у фахівців освіти;
– арсеналом методів емоційної та вольової регуляції психічних станів та прямої й опосередкованої саморегуляції негативних психічних станів;
– низкою психотехнічних засобів профілактики та корекції професійного вигорання.

Компетентності, якими повинен оволодіти магістр (спеціаліст):

Загальні компетенції:

 • здатність до самостійного вивчення нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної діяльності;
 • здатність до ефективного етичного спілкування із суб’єктами взаємодії та в колективі (групі);
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність працювати автономно;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Професійні компетенції:

 • здатність визначати рівень особистісного і професійного розвитку;
 • здатність володіти методикою аналізу навчально-виховної діяльності у ВНЗ, проведення педагогічної діагностики та моніторингу якості освіти;
 • здатність створювати належний психологічний клімат в академічній групі;
 • виявляти шляхи оптимізації управління навчально-виховним процесом та створювати умови для їх реалізації;
 • формувати психологічну готовність майбутніх фахівців дошкільної освіти до виконання ними своїх професійних обов’язків;
 • здатність ефективно застосовувати комунікативні технології в спілкуванні з різними суб’єктами взаємодії, застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи власні інтереси і потреби інших;
 • здатність до розв’язання професійно-педагогічних задач, розуміння сутності та соціального значення своєї професії.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS .

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТА СУМІЖНИХ З НИМ ПОНЯТЬ

Тема 1. Професійне вигорання як психологічна проблема. Поняття професійного вигорання. Історія становлення концепції вигорання. Періоди формування поняття вигорання. Симптоми професійного вигорання. Детермінанти професійного вигорання. Підходи до тлумачення вигорання. Моделі вигорання. Фази вигорання. Екзистенційні аспекти вигорання.

Тема 2. Професійний стрес як причина професійного вигорання. Поняття стресу. Види стресів. Механізм розвитку стресу. Професійний стрес. Ознаки професійного стресу. Симптоми та чинники професійного стресу. Сон і стрес. Когнітивні процеси під час стресу. Посттравматичний стресовий розлад. Типологія людей під час стресу. «Психічні хвороби стресу» та їх поширеність. Гострі афективні реакції, невротичні реакції, реактивні психози. Затяжні форми психозів. Дистресове самогубство. Гострий фебрильний психоз. Фебрильна шизофренія. Шляхи профілактики та боротьби з професійним стресом. Методологічні питання дослідження професійного стресу.

Тема 3. Перевтома як чинник професійного вигорання. Поняття перевтоми. Робоча перевтома. Джерела робочої перевтоми. Види перевтоми. Оцінка робочої перевтоми. Діагностика перевтоми. Профілактика перевтоми на роботі.

Тема 4. Синдром хронічної втоми. Поняття «синдром хронічної втоми». Синдрому хронічної втоми в МКХ-10. Симптоми хронічної втоми. Причини формування синдрому хронічної втоми. Лікування синдрому хронічної втоми. Профілактика хронічної втоми.

Тема 5. Депресія та її зв’язок з професійним вигоранням. Поняття депресії. Депресія в МКХ-10. Види депресії. Симптоми депресивних станів. Причини формування депресії. Маніакально-депресивний психоз. Прихована депресія. Діагностика, профілактика та лікування депресії. Особливості депресивних станів у педагогів.

Тема 6. Невротичні порушення здоров’я. Неврастенія. Неврастенія в МКХ-10. Симптоми неврастенії. Чинники, що детермінують появу неврастенії. Невроз нав’язливих станів. Істерія. Психастенія. Невротичний розвиток особистості. Невротичні порушення здоров’я у роботі педагога. Шляхи профілактики, діагностики, корекції та лікування невротичних порушень здоров’я педагогів.

Тема 7. Трудоголізм. Поняття трудоголізму у сучасній науці. Особливості прояву трудоголізму. Причини тредоголізму. Наслідки трудоголізму. Трудоголізм у роботі педагога: плюси та мінуси.

Тема 8. Перфекціонізм – латентний параліч. Поняття перфекціонізму. Види перфекціонізму. Історія дослідження перфекціонізму. Причини перфекціонізму. Позитивні та негативні сторони перфекціонізму у роботі педагога.

Тема 9. Прокрастинація як синдром зайнятості, що виснажує. Прокрастинація як психологічна проблема. Види прокрастинації. Причини прокрастинації. Шляхи профілактики та подолання прокрастинації. Методи діагностики прокрастинації.

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ, СИМПТОМИ, ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ ОСВІТИ

Тема 10. Професійні ризики та деформації у діяльності фахівців освіти. Чинники ризику в професійній діяльності педагога: стереотипи когнітивного, поведінкового й афективно-мотиваційного характеру; професійна втома, кризи професійного становлення, моногонія, професійні захворювання. Професійні деформації фахівців освіти. Основні детермінанти професійних деформацій педагогів. Види професійних деформацій педагогів. Особливості взаємозв’язку професійних деформацій та професійного вигорання у фахівців освіти.

Тема 11. Функціональні стани та їх вплив на професійну діяльність фахівців освіти. Працездатність і функціональні стани у професійній діяльності фахівців освіти. Рівні працездатності. Функціональні стани у професійній діяльності педагога. Види функціональних станів і їх динаміка. Гострі та хронічні стани. Особливі функціональні стани у діяльності педагога: передстартова готовність, стан вироблення, оптимальна працездатність, втома, «кінцевий порив», перевтома, психічне перенасичення, поглинення процесом праці, стрес. Втома як суб’єктивне переживання стану стомлення педагога. Психогенна втома. Екстремальні стани у праці, адаптація та дезадаптація, посттравматичні стани, копінг-поведінка у роботі фахівця освіти.

Тема 12. Стрес у професійній діяльності фахівця освіти. Психічне та психологічне здоров’я педагога. Ознаки психологічного здоров’я: дотримання принципу оптимуму, ефективна адаптація. Риси психологічно здорової особистості. Стрес у роботі педагога. Рівні, параметри, ознаки стресу педагога. Причини та чинники професійного стресу фахівця освіти. Стресостійкість як аспект професійного здоров’я особистості педагога. Механізми подолання стресу.

Тема 13. Специфічні особливості вигорання педагогічних працівників. Стрес та професійне вигорання у педагогічній діяльності. Симптоми та чинники професійного вигорання педагогів. Групи ризику та їх характеристика. Моделі вигорання педагогів. Етапи формування вигорання у педагогічних працівників. Методи діагностики вигорання у педагогів.

Тема 14. Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників. Особливості профілактики професійного вигорання. управління стресом. Рівні та напрями профілактичної роботи. Програми профілактики професійного вигорання фахівців освіти.

Тема 15. Задоволеність роботою як античинник професійного вигорання. Історія дослідження явища. Підходи до розуміння терміна «задоволеність роботою» та «захоплення роботою». Основні чинники задоволеності працею. Задоволеність професійною діяльністю як психологічний критерій особистісно-професійного розвитку фахівця освіти. Методики дослідження задоволеності роботою (професією).

Тема 16. Психологічна корекція професійного вигорання у фахівців освіти. Проблема «зворотності» процесу вигорання. Особливості корекції професійного вигорання фахівців освіти. Програми психокорекції.

Тема 17. Практичні методи подолання стресу та професійного вигорання у педагогічній діяльності. Стресостійкість як професійно значуща якість особистості педагога. Основні закони тайм-менеджменту та їх використання у педагогами. Прийоми візуалізації, активізуючи техніки, методи релаксації в подоланні стресу та професійного вигорання педагогів.

3. Рекомендована література

Базова:

 1. Баклицький І. О. Психологія праці : підручник / І. О. Баклицький – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. Знання, 2008. – С. 200–229.
 2. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с.
 3. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания / Н. Водопьянова, Е. Старченкова. – 2-е изд., перераб. – СПб [и др.] : Питер, 2009. – 336 с.
 4. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с.
 5. ВолобаевВ. М. Эмоциональное выгорание : диагностика, профилактика, коррекция : монография / В. М. Волобаев. – Ульяновск : УИПКПРО, 2011. –
 6. Зеер Э. Ф. Психология профессиональны-х деструкций : учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. – М. : Академический проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2005. – 240 с. – (Серия – «Gaudeamus»).
 7. ИльинЕ. П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 224 с.
 8. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс: творчество: Совладание. Выгорание. Невроз / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с.
 9. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 200 с.
 10. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с.
 11. Орел В. Е. Синдром психического выгорания. Мифы и реальность/ В. Е. Орел. – Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 296 с.
 12. Полякова О.Б. Психогигиена и профилактика профессиональных деформаций личности : учебное пособие / О. Б. Полякова. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2008. – 304 с.
 13. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с.
 14. Стресс, выгорание, совладение в современном контексте / под. ред. А. Л. Журавлёва, Е. А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 512 с.

Додаткова

 1. Андрунь С. В. Синдром профессионального выгорания у педагогов и его влияние на психологическое здоровье детей / С. В. Андрунь // Дошкольная педагогика. – 2009. – N 2. – С. 50-51.
 2. Баранов А. А. Профессиональное «выгорание» и типы низкострессоустойчивых педагогов / А. А. Баранов // Инновации в образовании. – 2005. – N 1. – C. 96-98.
 3. Бойко В. В. Эмоциональное выгорание / В. В. Бойко // Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С.132-140.
 4. Борисова М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов / М. В. Борисова // Вопросы психологии. – 2005. – N 2. – С. 96-104.
 5. Доценко О. Н. Эмоциональная направленность как фактор «выгорания» у пред­ста­вителей социономических профессий / О. Н. Доценко // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29, – N 5. – С. 91-100.
 6. Журавлева Г. «Эмоциональное выгорание» в педагогической деятельности и спо­собы его профилактики / Г. Журавлева // Народное образование. – 2008. – N 5. – С. 114-120.
 7. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання у вчителів: Методичні рекомендації. – К.-Рівне, 2003. – 24 с.
 8. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / За наук. ред. Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с.
 9. Зайчикова Т.В. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» в організаціях. Розділ 8. // Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – С. 274-298.
 10. Зайчикова Т.В. Технології практичної психології щодо подолання професійного вигорання майбутніх фахівців системи «людина-людина» // Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: колективна монографія / За редакцією проф. Н.І. Пов’якель // Авт. кол. кафедри практичної психології та психотерапії: Н. І. Пов’якель, П. В. Лушин, Т. В. Бушуєва, Т. В. Зайчикова та ін. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 313–324.
 11. Золотова Т. Н. Профилактика и коррекция синдрома «Эмоционального выгорания» как один из путей оптимизации педагогической деятельности / Т. Н. Золотова // Коррекционная педагогика. – – № 1. – C.50-52 .
 12. Иванова Н. Психотерапия профессиональной усталости : [содерж. занятия в помощь снижению и саморегуляции психоэмоц. напряжения у педагогов и воспитателей дошк. образоват. учреждений] / Н. Иванова, Е. Голубева // ОБРУЧ : образование, ребенок, ученик – 2008. – N 2. – C. 14-16.
 13. Иванова Е. М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 207 с.
 14. Коваленко, И. Профессиональное «сгорание» / И. Коваленко // Социальное обеспечение. – 2005. – N 8. – С. 16 ; 2006. – № 1. – С. 7.
 15. Лазарев С. Надо ли «гореть» на работе / С. Лазарев // Охрана труда и социальное страхование. – 2005. – N 2. – С. 68-71.
 16. Мандель Б. Р. Психология стресса : учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. : Флинта, 2014. – 253 с.
 17. Мірошниченко О.А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. / Олена Анатоліївна Мірошниченко. – Житомир : Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с.
 18. Не удивляйтесь, синдром выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 7. – С. 38-42.
 19. Ожегова Е. Г. Типологические особенности педагогов с различным уровнем выраженности синдрома «психического выгорания» / Е. Г. Ожегова // Инновации в образовании. – 2009. – N 3. – C. 43-47.
 20. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В. Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – N 1. – С. 90-101.
 21. Орленко, С. Феномен профессионального выгорания учителей / С. Орленко // Здоровье детей : метод. газ. для учителей. – 2008. – 1-15 сент. (N 17). – С. 24-25.
 22. Осухова Н. Профилактика профессионального выгорания: практико-ориентирова­нный семинар / Н. Осухова, В. Кожевникова // Школьный психолог. – 2006. – №16. – С.17-32.
 23. Полунина О. В. Увлеченность работой и профессиональное выгорание: особен­ности взаимосвязей / О. В. Полунина // Психологический журнал. – 2009. – N 1. – С. 73-85.
 24. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : методичні рекомендації /За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка – Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів – Л.: 2008. – 53 с.
 25. Пряжников Н. С. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального выгорания» в работе педагога / Н. С. Пряжников, Е. Г. Ожогова // Психологическая наука и образование. – 2008. – N 2. – С. 87-95.
 26. Рогинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях / Т. И. Рогинская // Психологический журнал. – 2002. – N 3. – С. 85-95.
 27. Рябова Т. В. Феномен эмоционального выгорания / Т. В. Рябова // Экология и жизнь. – 2008. – N 10. – С. 78-81.
 28. Сидоров П. И. Синдром «эмоционального выгорания» у лиц коммуникативных профессий / П. И. Сидоров, А. Г. Соловьев, И. А. Новикова // Гигиена и санитария. – 2008. – N 3. – С. 29-33.
 29. Суксова В. Как учителю не сгореть на работе : что нужно знать, чтобы побороть усталость и стресс / В. Суксова // Первое сентября. – 2008. – 12 апр. (N 7). – С. 12.
 30. Темиров Т. В. Психическое выгорание как деструктивный механизм деятельности педагогов / Темиров Т. В. // Мир психологии. – 2008. – N 4. – С. 54-64.
 31. Управление стрессом и профилактика выгорания // Служба кадров и персонал. – 2005. – N 8. – С. 44-46.
 32. Филина С. «О синдроме профессионального выгорания» и технике безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы / С. Филина // Школьный психолог. – 2003. – № 36. – С. 18-19.
 33. Фоминова А. Как не сгореть на работе?: синдром эмоционального выгорания у учителей / А. Фоминова // Классное руководство и воспитание школьников : метод. газ. для кл. рук. – 2008. – 1-15 авг. (N 15). – С. 6-10.
 34. Хэнел Т. Депрессия, или Жизнь с дамой в чёрном / Томас Хэнел ; пер. с нем. Т. Смолянская. – СПб. : Питер, 2009. – 208 с.
 35. Шульц Д. Психология и работа / Дуан Шульц, Сидни Шульц. – СПб.: Питер, 2003. – 562 с.
 36. Юрикова А. А. Исследование выраженности синдрома эмоционального выгорания психологов-практиков с различным стажем профессиональной деятельности / А. А. Юрикова // Психотерапия. – 2005. – N 1. – С. 39-40.
 37. Янковская Н. Эмоциональное выгорание учителя / Н. Янковская // Народное образование. – 2009. – N 2. – С. 127-137.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні питання до семінарських занять, тестові завдання для поточного контролю, індивідуальні завдання, завдання для модульних контролів, контрольні питання до заліку.