Методологія та організація наукових досліджень

Мета курсу: оволодіння методологією та методами наукового дослідження, формування системи знань та вмінь, необхідних для самостійного виконання наукових досліджень.

Завдання курсу:

 • формування цілісних теоретичних уявлень про загальну методологію наукової творчості;
 • формулювання наукових знань з найбільш актуальних проблем педагогіки та психології, методологічних засад організації та проведення наукового дослідження;
 • розкриття специфіки наукового пізнання та формування філософського підходу до методології пізнавальної діяльності;
 • ознайомлення магістрантів з сучасними методологічними концепціями;
 • підготовка майбутніх магістрів до творчої фахової діяльності, формування у них практичних умінь і навичок здійснення дослідницького пошуку у вирішенні проблем виховання, навчання і розвитку особистості, проведення комплексного педагогічного та психолого-педагогічного дослідження;
 • оволодіння магістрантами понятійним апаратом і методикою виконання й оформлення науково-дослідної роботи та її захисту;
 • ознайомлення зі способами роботи з науково-технічною інформацією;
 • ознайомлення з загальними вимогами до наукових досліджень, основ їх планування, організації та виконання;
 • ознайомлення з вимогами до оформлення різних видів дослідницьких робіт;
 • засвоєння методів планування та проведення наукових досліджень, обробки й аналізу їхніх результатів, оформлення та представлення результатів дослідження;
 • ознайомлення магістрантів з організацією науково-дослідної роботи студентів, викладачів, аспірантів, докторантів та ін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні методологічні принципи наукового дослідження (об’єктивності, сутнісного аналізу, єдності логічного й історичного підґрунтя, концептуальної єдності);
 • теоретико-методологічні, методичні й організаційні аспекти здійснення науково-дослідної діяльності;

             уміти:

 • визначати перспективні напрями наукових досліджень у предметній сфері професійної діяльності, зміст дослідницьких робіт і чинники, що його визначають;
 • використовувати експериментальні й теоретичні методи дослідження у предметній сфері професійної діяльності;
 • виконувати статистичну обробку результатів експериментів;
 • оформляти результати науково-дослідної роботи в закінченій формі, демонструвати та доповідати про результати наукових досліджень;
 • адаптувати сучасні досягнення науки та наукоємних технологій до освітнього й самоосвітнього процесу;
 • розробляти науково-методичний апарат і програму наукового дослідження;
 • організовувати та керувати науковим дослідженням;
 • працювати з науковою літературою різного рівня, зокрема іншомовною.

 володіти:

 • сучасними методами наукового дослідження в предметній сфері;
 • способами осмислення та критичного аналізу наукової інформації;
 • навичками удосконалення і розвитку свого наукового потенціалу;
 • навичками вибору методів проведення та раціонального планування наукових досліджень та аналізу їхніх результатів;
 • навичками роботи з науково-технічною інформацією.

Компетентності, якими повинен оволодіти магістр

Загальні компетенції:

 • здатність до самостійного вивчення нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної діяльності;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність працювати в міжнародному контексті;
 • здатність працювати автономно;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.

Професійні компетенції:

 • здатність до аналізу, співставлення, порівняння педагогічних явищ, формування сучасного педагогічного мислення щодо входження системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти;
 • здатність визначати рівень особистісного і професійного розвитку;
 • здатність використовувати теоретичні знання та практичні навички застосування комунікативних технологій, ораторського мистецтва та риторичної комунікації для здійснення ділових комунікацій у професійній сфері;
 • здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі педагогіки вищої школи;
 • здатність володіти методикою аналізу навчально-виховної діяльності у ВНЗ, проведення педагогічної діагностики та  моніторингу якості освіти;
 • здатність представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій державною та однією з іноземних мов;
 • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, використовувати соціологічні методи у своїй професійній і соціальній діяльності;
 • здатність у письмовій чи усній формі ясно та логічно висловлювати думки.
 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
МЕТОДОЛОГІЯ, ЛОГІКА, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Тема 1. НАУКА Й НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Поняття про науку. Виникнення та еволюція наукового знання. Теоретичні та методологічні принципи науки. Види та ознаки наукового дослідження організація наукової діяльності в Україні.

 Тема 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. Сутність наукового знання. Наукове пізнання. Рівні наукового пізнання. Поняття про методологію та метод наукового дослідження. Наукова парадигма. Методологія педагогічної науки. Етичний кодекс вченого етика наукового дослідження. .

 Тема 3. ПСИХОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ. Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості. Робочий день науковця. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби, необхідні для наукової діяльності. Специфіка ділового спілкування та листування. Особливості ділової розмови по телефону. Особиста бібліотека наукового співробітника.

 Тема 4. ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Вибір напряму наукового дослідження. Логіка конструювання методологічного апарату наукового дослідження. Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Формулювання теми наукового дослідження. Визначення робочої гіпотези, мети, задач, об’єкта і предмета дослідження. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. Бібліографічний апарат наукових досліджень. Правила складання бібліографічного опису для списків використаних джерел. Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у тексті наукової роботи. Пошук, нагромадження та обробка наукової інформації. Принципи збору інформаційного матеріалу. Структура та призначення наукових документів. Джерела інформації, їх види та використання в науково-дослідній роботі. Аналіз та інтерпретація інформації. Особливості роботи зі спеціальною літературою. Комп’ютерні технології пошуку інформації. Порядок обробки та групування інформації. Форми обміну науковою інформацією.

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. Етапи педагогічного (психолого-педагогічного) дослідження. Розробка програми дослідження. Експеримент у сфері освіти. Контент-аналіз. Тестування у психолого-педагогічному дослідженні. Методи опитування. Особливості методу спостереження. Загальнонаукові та міждисциплінарні методи дослідження. Методи обробки результатів дослідження. Методи аналізу. Графічні методи. Основні проблеми вимірювання. Статистичні методи в педагогічних дослідженнях. Соціометричні методи. Методи верифікації результатів дослідження.

Тема 6. ФОРМУВАННЯ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ. Поняття вибірки. Види вибірок. Методи формування вибіркової сукупності. Якість та надійність вибірки та вимоги до її забезпечення. Показники вибірки (міра центральної тенденції та міра мінливості, їх розрахунки та інтерпретація, кванти лі, нормовані дані тощо).

Тема 7. МЕТОДИКА ОБРОБКИ ОТРИМАНОЇ У НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ІНФОРМАЦІЇ. Підготовка даних до обробки. Ручна обробка інформації. Введення інформації в комп’ютер та її обробка. Аналіз та інтерпретація отриманих даних. Форми звітності про педагогічне дослідження. Ефективність наукових досліджень. Звіт про виконану науково-дослідну роботу.

 Тема 8. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ. Основні види наукових публікацій. Техніка написання тексту. Реферат. Доповідь. Наукова монографія, наукова стаття, тези наукової доповіді. Виступ. Правила оформлення публікацій. Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА. АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА. ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ: НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ

Тема 9. ПІДГОТОВКА, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ. Загальна характеристика кваліфікаційної роботи. Різновиди наукових тем. Основні критерії наукової теми. Рівні наукової новизни теми. Визначення характеру конкретного наукового дослідження. Обґрунтування теми наукового дослідження. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Техніка оформлення магістерської роботи. Послідовність виконання магістерської роботи. Підготовчий етап роботи над магістерською. Робота над текстом магістерської роботи. Оформлення роботи. Підготовка до захисту магістерської роботи. Керівництво та рецензування магістерської роботи.

 Тема 10. АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА. Загальні вимоги щодо практики. Мета, завдання та зміст асистентської практики. Організація проведення практики та підбиття її підсумків. Форми звітності. Оформлення матеріалів практики.

Тема 11. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ. АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА. Загальні положення щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Нормативна база. Аспірантура. Докторантура. Вимоги до написання фахового вступного реферату до аспірантури. Фахові іспити в аспірантурі.

 Тема 12. ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Дисертаційні роботи: поняття, основні види, загальна характеристика. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження. Вибір і затвердження теми дисертації. Формулювання назви дисертації. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації з теми дисертаційного дослідження. Складання індивідуального і робочого планів. Написання пояснювальної записки до вибору теми дисертації.

 Тема 13. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ. Загальні вимоги до дисертації. Структура дисертації. Зміст. Вступ та його композиція. Актуальність дослідження. Мета і задачі дослідження. Об’єкт і предмет дослідження методи дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів. Особистий внесок здобувача. Апробація результатів дисертації. Публікації. Основна частина дисертації. Висновки. Список використаних джерел. Додатки. Мова та стиль дисертаційної праці. Нумерація. Подання текстового матеріалу. Ілюстрації. Таблиці, формули. Посилання.

 Тема 14. АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ. Загальні вимоги до автореферату. Структура автореферату. Анотація. Оформлення автореферату. Видання автореферату. Електронний варіант автореферату дисертації.

Тема 15. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ. Попередня експертиза (передзахист) дисертації. Подання дисертації до попереднього розгляду в спеціалізованій вченій раді. Друкування та розсилання автореферату. Підготовка здобувача до захисту дисертації. Процедура прилюдного захисту дисертації. Оформлення документів атестаційної справи.