Колтунович Тетяна Анатоліївна

FullSizeRender-09-09-18-02-00-1Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук

Наукові інтереси: «Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів закладів дошкільної освіти»;  «Професійні деформації фахівців освіти»; «Емоціний інтелект і його розвиток у дошкільному віці»; «Управління сучасним закладом дошкільної освіти»; «Проблема психологічної безпеки в освітньому середовищі».

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи наукових досліджень;
Методологія та організація наукових досліджень;
‎Історія психології;
Соціальна психологія;
Психологія професійного вигорання фахівців освіти.

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
1998-2001 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Дошкільне виховання» «Вихователь дітей дошкільного віку; практичний психолог у закладах освіти»
2009-2012 АспірантураДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2016 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія ДК № 038802 від 29.09 2016 р. «Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів»
Додаткова інформація Дата народження 14. 08. 1979 р.
Працює на кафедрі з 2002 р.
e-mail: t.koltunovych@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=ldtQdEcAAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4573-430X
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/E-3345-2015
Стипендії, нагороди, досягнення
 1. Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.) за вагомі наукові здобутки у 2015-2016 н.р.
 2. Грамота факультету педагогіки, психології  та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2016 р.) з нагоди святкування 25-річя Дня факультету за вагомі здобутки, сумлінну працю та активну участь у громадському житті
 3. Грамота факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2015 р.) за сумлінну науково-педагогічну, громадську діяльність та з нагоди Дня факультету.
Інформація про стажування Рік проходження Місце проходження Документ про стажування
2008
(18.02.2008-17.03.2008)
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
2015
(22.06.2015 – 07.07.2015)
Університет Штефана чел Маре (Сучава, Румунія) Сертифікат №907/FSE від 08 липня 2015 року
2018
(15.10.2018-29.10.2018)
Університет Штефана чел Маре (Сучава, Румунія) Сертифікат №2696/FSE від 30 жовтня 2018 року

Наукові праці

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, корекція : навчально-методичний посібник / Т.А.Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с.
 2. Koltunovych T. The problems of prevention and psycho-correction of pre-school teachers’ professional burnout / T. Koltunovych // The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine, ed. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. – London: Lumen Media publishing, 2014. – P. 79–104.
 3. Робочий зошит з практики : навчальне видання для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / [упоряд. Т. А. Колтунович, М. І. Олійник]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 60 с.
 4. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії: корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 200 с.
 5. Колтунович Т. Творчість вихователя дошкільного навчального закладу як стримуючий чинник професійного вигорання / Т. Колтунович // Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі: монографія / за наук. ред. І. М. Зварича. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 432–455.
 6. Колтунович Т. Проблема самовизначення та самореалізації особистості : теоретичний аспект / Тетяна Колтунович, Оксана Поліщук // Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі : монографія / за наук. ред. І. М. Зварича. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. — С. 49–61.

Публікації  у фахових виданнях

 1. Колтунович Т. Семантика, дефініції і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійна деформація» / Тетяна Колтунович // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 746: Педагогіка та психологія. – С. 76–86.
 2. Колтунович Т. А. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: аналітико-експериментальний період дослідження феномена / Т. А. Колтунович // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. 4. – С. 236–245.
 3. Колтунович Т. А. Сутність і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійний стрес» / Т. А. Колтунович // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2014. – Додаток 4 до Вип. 31. – Том IІІ (11). – С. 142–151.
 4. КолтуновичТ. А. Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. – Т. 2. – Вип. 10 (91). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 161–167.
 5. Колтунович Т. А. Структура самоставлення у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання / Т. А. Колтунович // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: Психологія. – Харків: ВЦ Харківського нац. ун.-ту, 2013. – № 1056. Вип. 52. – С. 86–91.
 6. Колтунович Т. А. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: період наукового осмислення проблеми / Т. А. Колтунович // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – К.: Гнозис, 2013. – Дод. 1 до Вип. 29. – Том IV. – С. 160–167.
 7. Колтунович Т. А. Копінг-стратегії як механізми адаптації вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійного вигорання: теоретичний аспект / Т. А. Колтунович // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 573: Педагогіка та психологія. – С. 58–68.
 8. Колтунович Т. А. Аналіз взаємозв’язку емоційного вигорання та особливостей поведінки в конфлікті у вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А Колтунович // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 19. – С. 232–245.
 9. Колтунович Т. А. Особистісні детермінанти виникнення професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені  Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2012. – Т. ХІІ: Психологія творчості. – Вип. 15, ч. ІІ. – С. 158–170.
 10. Колтунович Т. А. Перфекціонізм як чинник професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка. – Острог : Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 111–119.
 11. Колтунович Т. А. Особливості взаємозв’язку професійного вигорання та копінг-стратегій (на прикладі вихователів дитячих навчальних закладів) / Т. А. Колтунович // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 23. – С. 254–265.
 12. Москалець В. П.Психічне вигорання – реальність чи вигадка? / В. П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №1(154). – С. 58–65.

Публікації у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Колтунович Т. А. Симптоми професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Мир науки и инноваций : Международное периодическое научное издание. – Иваново: Научный мир, 2015. – Т. 8: Педагогика, психология и социология. – Вып. 1 (1). – С. 69–76.
 2. Koltunovych T. The structural and functional model of psychocorrection of professional burnout among pre-school teachers / Tetiana Koltunovych // Science and education a new demension: Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2014. – № ІІ (12), Iss. 25. – P. 76–81.
 3. Колтунович Т. А. Профессиональное выгорание в исторической ретроспективе: описательный период осмысления феномена / Т. А. Колтунович // Новый университет. Серия «Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук»: науч. журн. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2012. – № 11–12 (20–21). – С. 46–50.
 4. Колтунович Т. А. Структурно-функциональная модель коррекции профессионального выгорания у воспитателей детских учебных учреждений / Т. А. Колтунович // Проблемы современной науки: сб. научн. трудов. – Ставрополь: Логос, 2012. – Вып. 6. – С. 69–77.

Матеріали Міжнародних наукових конференцій

 1. Колтунович Т. Проблема співвідношення понять «професійне вигорання» та «захопленість роботою» / Тетяна Колтунович // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С.53–57.
 2. Колтунович Т. А. Суб’єктно-особистісні маркери професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наукових праць / [за заг. ред. д. філос.. н. Журби М. А.]; за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 березня 2016 р. – Рубіжне : вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2016. – С. 104–108.
 3. Колтунович Т.А. Чинники ризику професійного вигорання педагогів / Т. А. Колтунович // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 26 червня 2015 р., Львів. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 18–23.
 4. Олийник М. Тенденции постмодернизма в парктике подготовки будущих воспитателей детских учебных учреждений / Мария Олийний, Татьяна Колтунович // Materialele Conferinței științifice internaționale «Învățămăntul poslmodern : eficiență și funcționalitate», 15 noiembrie, 2013. – Chișinău, 2014. – Р. 203–205.
 5. Колтунович Т. А. Особливості взаємозв’язку копінг-стратегій і професійного вигорання у вихователів ДНЗ / Т. А. Колтунович // Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 січня 2012 р., Одеса. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 21–23.
 6. Колтунович Т. А. Детермінанти професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2012»: сб. научных трудов SWorld. – Одесса: Куприенко, 2012. – Т. 22. – Вып. 4. – С. 69–77.
 7. Колтунович Т. А. Особливості структурної організації механізмів психологічного захисту у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання / Т. А. Колтунович // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 червня 2012 р., Київ: у 7 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – Т. 3. – C. 89–94.
 8. Колтунович Т. А. Професійне вигорання у вихователів дошкільних навчальних закладів та його профілактика / Т. А. Колтунович // Образованието и науката на ХХІ век : материали за 7-а международна практична конференция. – София: «Бял ГРАД-БГС» ООД, 2011. – Т. 13: Психология и социология. – С. 29–35.

Публікації у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Колтунович Т. А. Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів / Т. А. Колтунович, О. М. Поліщук // Молодий вчений. – 2018. – № 4 (56). – С. 218–227.
 2. Колтунович Т. А. Прокрастинація – конфлікт між “важливим” і “приємним” / Т.А. Колтунович, О.М. Поліщук // Молодий вчений. – 2017. – № 5(45).  – С. 211-218.
 3. КолтуновичТ. А. Структурна організація паттернів психологічного захисту та копінгу у вихователів з різними рівнями професійного вигорання / Т. Колтунович // Scientific Journal «ScienceRice». – 2015 – № 10/1 (15). – С. 34–43.

Матеріали Всеукраїнських конференцій

 1. Москалець В.П. Психічне вигорання як проблема безпеки України / Віктор Москалець, Тетяна Колтунович //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Психологія національної безпеки та благополуччя особистості” (Львів, 26-27 квітня 1918 р.) / [Упорядн. М. Й. Варій]. – Львів : «ПОЛОМ», 2018. – С. 150-152.

Матеріали круглих столів та семінарів

 1. Поліщук О.М. Особливості взаємозв’язку психологічного благополуччя та емоційних переживань у студентів-психологів / О.М. Поліщук, Т.А. Колтунович // Ракурси психологічного благополуччя особистості: збірник тез доповідей 19 всеукраїнського науково-практичного семінару “Ракурси психологічного благополуччя особистості”, 9 червня 2017 р., Ніжин. / Ред. кол.: Титаренко Т. М. (гол.ред) та ін. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – С. 137-141.

Статті в інших виданнях, зокрема в електронних

 1. Koltunovych T. The peculiarities of relationships between values and professional burnout of pre-school teachers / Tetiana Koltunovych // Educaţia în societatea contemporană: аplicaţii; coord. Otilia Clipa & Gabriel Cramariuc. – Iași: Editura LUMEN, 2015. – P. 121–132.
 2. Koltunovych T. The peculiarities of motivational sphere of preschool teachers with different levels of professional burnout [Electronic resource] / Tetiana Koltunovych // Education and Development, Research and Practice. – 2014. – Vol. 1, No. 1. – P. 25–32Mode of access: http://www.dppd.usv.ro/journal/ index.php/EDRP/ article/view/25.
 3. Олійник М.І. Взаємозв’язок професійного вигорання та мотивації у діяльності вихователів / М. І. Олійник, Т. А. Колтунович // Вісник Прикарпатського університету. Серія : Педагогіка. — Івано-Франківськ, 2012. — Вип. XXXXІІІ–ХХХХIV. — С. 93–99.
 4. Koltunovych T. A. Professional burnout determinants of preschool teachers [Electronic Resource] / T. A. Koltunovych // Modern scientific research and their practical application. – 2013. – № 4. – Vol. J11305. – Odessa: Kupriyenko S. V., 2013. – P. 183–195. – Mode of access: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/the-content-of-journal/ j113/18459-j11305

Статті зі студентами

 1. Годик Х. Механізми психологічного захисту в дошкільників / Христина Годик, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–18 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 77–78.
 2. Денисова Є. Засоби профілактики та корекції професійних деформацій у вихователів / Євгенія Денисова, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–18 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 95–96.
 3. Юрійчук Ю. Депресія у дітей / Юлія Юрійчук, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17–18 квітня 2018 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 391–392.
 4. Георгіца М. Ставлення батьків до дитини як чинник формування її емоційного благополуччя / Марія Георгіца, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 65–66.
 5. Денисова Є. Психологічні чинники формування професійних деформацій вихователя / Євгенія Денисова, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 89–90.
 6. Шелельо М. Ознаки психотравми у дітей дошкільного віку / Марта Шелельо, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2017 року). – Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 333–334.
 7. Денисова Є. Детермінанти професійних деформацій вихователів дошкільних навчальних закладів / Євгенія Денисова, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 153–154.
 8. Місєчко М. Терапевтичні можливості казки / Марія Місєчко, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 147–148.
 9. Новосад А. Академічна прокрастинація : причини та шляхи подолання Анастасія Новосад, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 155–156.
 10. Шелельо М. Дитячий малюнок як метод діагностики ознак психологічної травми у дітей дошкільного віку / Марта Шелельо, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20–22 квітня 2016 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 263–264.
 11. Кучера А. Дитячі освітні комп’ютерні ігри та їх місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу / А.Кучера, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13–14 травня 2015 року). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. — С. 145–146.
 12. Мельничук О. Структура толерантних взаємостосунків дітей дошкільного віку / О.Мельничук, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13–14 травня 2015 року). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. — С. 167–168.
 13. Шелельо М. Еволюція дитячого малюнка / М.Шелельо, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13–14 травня 2015 року). — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. — С. 313–314.
 14. Бабій Ю. Формування гендерної компетентності дошкільнят засобами гри / Ю. Бабій, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (14–16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 13–14.
 15. Котлярчук Х. Прояви соціально-психологічної депривації у дітей раннього віку / Х. Котлярчук, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (14–16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 157–158.
 16. Кучера А. Використання компʼютерних технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі / А. Кучера, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (14–16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 177–178.
 17. Штемплюк О. Казкотерапія як метод роботи зі страхами у дітей дошкільного віку / О. Штемплюк, Т. А. Колтунович // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (14–16 травня 2014 року). Педагогічні науки. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 377–378.

Оновлено: 03.02.2019
© Колтунович Тетяна Анатоліївна