Квасецька Ярина Андріївна

person_photo (8)

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тематика наукових досліджень: Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина XIX – перша половина XX століття)

Курси, що читає:
‎Основи природознавства з методикою
Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти
Дошкільна лінгводидактика,
– Логопедична ритміка
– Технології інтегративного навчання у дошкільному навчальному закладі та початковій школі
– Інноваційні технології дошкільної освіти

Додаткова інформація:

Дата народження: 11.04.1989 року.

В 2011 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація «Магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології».
У 2013 році закінчила післядипломну освіту за спеціальністю «Логопедія» у Вищій школі Соціальних та Технічних Наук (м. Радом, Польща).
У 2015 році закінчила аспірантуру  за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, м. Київ.
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ століття).
Кандидат педагогічних наук ДК №034156 (від 25.02.2016р.) спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює на кафедрі з 2011 року.

E-mail: y.kvasetska@chnu.edu.ua

Наукові профілі

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c_M7LQcAAAAJ&hl=ru&authuser=1

ORCID: orcid.org/0000-0003-4270-878X

ResearcherID: D-8359-2016

Список публікацій

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Квасецька Я. А. Історія дошкілля Буковини: навч.-метод. посіб. / Марія Олійник, Ярина Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 76 с.
 2. Квасецька Я. А. Становлення і розвиток системи навчальних закладів з підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.): метод. рек. до курсу «Історія дошкільної педагогіки» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Ярина Андріївна Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2015. – 64 с.
 3. Квасецька Я. А. Організація та проведення практики студентами спеціальності «Дошкільна освіта» за модульною системою навчання: метод. вказівки / [уклад.: Марія Іванівна Олійник, Марія Іванівна Комісарик, Ярина Андріївна Квасецька]. – Чернівці, 2012. – 68 с.
 4. Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів на західноукраїнських землях: історичний аспект / Ярина Андріївна Квасецька: монографія. – Чернівці: Зелена Буковина, 2017. – 352 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Квасецька Я. А. Зародження і розвиток суспільного дошкільного виховання у Галичині (40–70 рр. ХІХ ст.) / Я. А. Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2015. – Вип. 746. – С. 62–67.
 2. Квасецька Я. А. До історії зародження професійної підготовки вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в 70-х роках ХІХ ст. / Я. А. Квасецька // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – № 21 (314). – С. 113–117.
 3. Квасецька Я. А. Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів з підготовки вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Щедра садиба плюс, 2014. – Вип. 46. – С. 194–203.
 4. Квасецька Я. А. Особливості генезису суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького університету: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2014. – Вип. 700. – С. 72–
 5. Квасецька Я. А. Особливості професійної підготовки вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Я. А. Квасецька // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 74, Ч. 2. – С. 121–
 6. Квасецька Я.А. Формування етнічної самосвідомості студентів у процесі фахової підготовки / Дарина Іванівна Струннікова, Ярина Андріївна Квасецька // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / [голов. ред. І. М. Шоробура; Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманіст.-пед. академія. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 364–368.
 7. Квасецька Я. Народознавчий аспект в духовному розвитку дитини / Марія Олійник, Ярина Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 568. – С. 89 – 94

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Квасецька Я. А. Релігійно-моральне виховання майбутніх вихователів у вчительських семінаріях айстро-угорського періоду / Я. А. Квасецька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 41-45.
 2. Квасецька Я. А. Мистецькі дисципліни у змісті професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. – Вип. 7 (11). – К.: Талком, 2016. – С. 117-119.
 3. Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання / Я. А. Квасецька // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). – Чернівці: ФОП Горюк, 2015. – С. 210–212.
 4. Квасецька Я. А. Екстернатна форма професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13–14 березня 2015 р.). – Херсон: Гельветика, 2015. – С. 28–31.
 5. Квасецька Я. А. Зв’язок теорії і практики у професійній підготовці вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в останню третину ХІХ – першу половину ХХ століття / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О. П. Рудницької. – К., 2015. – С. 97–
 6. Квасецька Я. А. Інтерактивні технології забезпечення психологічного комфорту дітей у дошкільному навчальному закладі / Ярина Андріївна Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С. 303 – 305.
 7. Квасецька Я. А. Інтеграція різних видів мистецтва як універсальний засіб естетичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті проф. О.  П. Рудницької / [голов. ред.: І. А. Зязюн]. – Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 266–268.
 8. Квасецька Я. А. Передумови зародження дошкільної освіти на Буковині в другій половині ХІХ ст. / Я. А. Квасецька // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 жовт. 2012 р., с. Мала Білозерка Запорізької обл. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Малобілозерська естетична гімназія-інтернат «Дивосвіт». – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2012. – С. 208–210.

Матеріали Всеукраїнських конференцій

 1. Квасецька Я. А. Естетичне виховання дітей дошкільного віку через засоби театралізованої діяльності / Ярина Андріївна Квасецька // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 20-21 жовт. 2011 р., м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 70 – 72.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз

 1. Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Scientific Journal «ScienceRise». – Т. 10. – №5 (15). – С. 43–49.
 2. Квасецька Я. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Молодий вчений. – 2015. – Ч. 2. – № 1 (16). – С. 124–128.
 3. Квасецька Я. А. Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях / Ярина Андріївна Квасецька // Науковий журнал «Молодий вчений». — Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. — №1 (41). – С. 420-426.

Статті в інших виданнях, зокрема в електронних

 1. Kvasetska I. Impact of Chernivtsi state women’s teachers’ seminary on developing pre-school teachers professional training in Bukovyna (late XIX – early XX centuries) / Iaryna Kvasetska // Educaţia în societatea contemporană. Aplicaţii; coord. Otilia Clipa & Gabriel Cramariuc. – Iași : Editura LUMEN, 2015. – P. 221–231.
 2. Kvasetska I. A. Role of Frebel course in formation of professional training for pre-school teachers in Western Ukraine (last third of the XIX – early XX centuries) / Ia. A. Kvasetska // Scientific journal European science – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – № 11–12. – S. 42–44.
 3. Квасецька Я.А. Себастьян-Віллібальд Шісслер – організатор перших дошкільних закладів у Галичині / Ярина Андріївна Квасецька // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – С. 85-87.