Балахтар Валентина Візиторівна

balahtarПосада : доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: у сферах педагогіки, загальної психології, психології особистості, зокрема самореалізація особистості, особистісний розвиток, психологія становлення особистості фахівця соціальної роботи

Курси, що читає:

– Спеціальна (корекційна) дошкільна педагогіка та психологія
– Психологія дитячої творчості
– Логопедичні технології
– Основи тифлопедагогіки

Додаткова інформація:

Дата народження: 20 листопада 1970 р.

Освіта. У 2005р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію психолога.

У 2010 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді К20.051.01 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника .

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.)» й отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Нагороди: Почесна грамота Чернівецької обласної ради

Стажування за кордоном:
2016р. – Литовський едукологічний університет, Вільнюс, Литва

2018р. – Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць з історії педагогіки, загальної педагогіки, психології, психології особистості, соціальної роботи

Працює на кафедрі з 2018 року.

E-mail:  v.balakhtar@chnu.edu.ua

Профілі:
ORCID ID 0000-0001-6343-2888

Список публікацій
Монографії

 1. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти України (1960-1991 р.) : монографія / В.В.Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 264 с.
 2. Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави : колективна моногр. / Пірен М. І., Мандрик М. В, Кармалюк С. П. [та ін.] ; за наук. ред. д. соц. н., проф. М. І. Пірен, д.і.н., доц. М. В. Мандрик. ‒ Чернівці : Технодрук, 2016. – 396 с. / Балахтар В. В. Р.5 Соціально-педагогічні засади здійснення державної молодіжної політики в Україні. – С.269-309.

Навчальні і навчально-методичні посібники:

 1. Балахтар В. Розвиток відчуттів засобами природи [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2009. – 80с.
 2. Балахтар В. Психологія і педагогіка [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, Книги ХХІ. – 2011. – 156 с.
 3. Балахтар В. Організація і методика тренінгу «Пізнай себе» [Текст]: навч.-метод. посіб. / Валентина Балахтар. – Чернівці, БДФА. – 2011. – 92 с.
 4. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 196 с.
 5. Балахтар В.В. Психологія і педагогіка [2-е вид, доп.]: навч.-метод. посіб. / В.В.Балахтар. – Чернівці : Книги –ХХІ, 2011. – 168 с.
 6. Балахтар В.В. Методичні рекомендації щодо особистісного розвитку студентів [Текст] : метод. посіб. / В.В.Балахтар, С. В. Матвійчина. – Чернівці : Технодрук, 2012. – 116 с.
 7. Балахтар В.В. Тестові завдання з психології [Текст]: навч.-метод. Посіб. [для студ. денної та заочної форм навчання] / В.В. Балахтар. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – 48 с.
 8. ECTSІнформаційний пакет. Описи навчальних дисциплін підготовки фахівців напряму підготовки «Соціальна робота» / Упоряд. В.В. Балахтар – Чернівці: БДФА, 2012. – 184 с.
 9. Балахтар В. Педагогіка і психологія вищої школи [Текст]: Навчально-методичний посібник – [2-е вид, доповнене] / В. В. Балахтар. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 204 с.
 10. Балахтар В.В. Методичні рекомендації щодо написання проекту з навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес» з наукової спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» : методичний посібник. – Чернівці : БДФЕУ, 2014. – 38 с.
 11. Балахтар В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція [Текст]: навч.-метод. посібник – / В. В. Балахтар. – Вижниця: Вид-во «Черемош», 2015. – 432 с.
 12. Балахтар В. В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні методики в соціальній роботі» [Текст] : методичний посібник / В. В. Балахтар. – Чернівці, 2016. – 44 с.
 13. Балахтар В.В.  Педагогіка і психологія в соціальній роботі: навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Балахтар. – Київ: Талком, 2017. – 444 с.

Основні праці

 1. Балахтар В/ Проблеми адаптації студентів першокурсників до навчання у ВНЗ [Текст] / Валентина Балахтар // Криворізький державний педагогічний університет: зб. наук. праць : Проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх вчителів: тенденції та перспективи. – Кривий Ріг, 2012 – С. 57-62.
 2. Балахтар В. Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної політики [Текст] / Валентина Балахтар // Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини : зб. наук. праць : Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2013. – С. 314-318.
 3. Valentina Balakhtar. Effect of state youth policy in the social formation of youth // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, proceedings of the 3rd International scientific conference. : Papers of the 1st International Scientific Conference (Volume 1). May 20-21, 2013. – Stuttgart, Germany, 122 p. – Volume – P. 46-47.
 4. Балахтар В. Комунікативна компетентність соціального працівника / В. Балахтар // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : зб. наук. праць – Серія : Педагогіка. Луцьк, 2014. – C.120-124.
 5. Балахтар В. Соціалізація підростаючого покоління як об’єкт впливу державної молодіжної політики / В. Балахтар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: збірник наукових праць – Серія «Педагогіка та психологія». – Чернівці : Рута, 2014. – Вип. 700. – C.3-5.
 6. Balakhtar Valentina Socialization of the younger generation like an object of the influence of the state youth policy // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2014. – №3. – SSN 2308-8079. – st-hum.ru – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://st-hum.ru/content/balakhtar-vv-socialization-younger-generation-object-influence-state-youth-policy
 7. Балахтар В. Формування лідерських рис у майбутніх фахівців соціальної роботи / В. Балахтар // Соціальна робота як правозахисної професії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 квітня 2015 року. Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2015. – 192 с. – [8-11].
 8. Балахтар В. Формування професіоналізму у майбутніх фахівців соціальної роботи / В. Балахтар // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць – Серія : Cоціологічні науки. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип.1. – С. 113-116.
 9. Балахтар В.В. Государственная молодежная политика – регулятор социального становления и социализации подрастающего поколения // Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины), 2015. – №3. – ISSN 2308-8079. – www.st-hum.ru – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://st-hum.ru/content/balahtar-vv-gosudarstvennaya-molodezhnaya-politika-regulyator-socialnogo-stanovleniya-i
 10. Балахтар В.В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота в контексті соціокультурних змін» (15-16 квітня 2016 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014- вип.2 (5). – 2016. – C. 6-8.
 11. Балахтар В.В. Маніпулятивний вплив на формування особистості-професіонала в процесі навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2016. – Том. IX: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. – К. :Талком, 2016. – 620 с. – [С. 37-42].
 12. The Sources of Pedagogical Skills: Collection of Scientific Works / Балахтар В. Кризові стани у процесі професійного становлення фахівця соціальної роботи // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Poltava, 2017. Issue 19. –  404 p. – С. 22-27.
 13. Балахтар В. В. Національна самосвідомість у становленні особистості фахівця соціальної роботи / В.В.Балахтар // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2017: Тези I міжнародної науково-практичної конференції (21 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький) / Відп. ред. О.В. Дробот; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м.Переяслав-Хмельницький, 2017. – 257 с. – С.43-46.
 14. Балахтар В.  Професійна ідентичність особистості фахівця соціальної роботи // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : матеріали X міжнародної наукової конференції. (Острог, 12–13 травня 2017 року) / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Д. М. Шевчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 18. – 260 с. – С.239-241.
 15. Balakhtar Valentyna. Peculiarities of forming of leadership positions of social worker : зб. наук. праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» /  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2018. Випуск 1(75). –  С. 11-22.
 16. Балахтар В. В. Гендерно-вікові та організаційно-професійні чинники креативного потенціалу фахівців соціальної роботи / В.В. Балахтар // World Science. – №8(36). – Vol.3. – RS Global Sp. z O.O . – С. 50-56
 17. Балахтар В.В. Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи // В.В. Балахтар // Науковий журнал «Молодий учений». – №8(60), 2018. – С.42-47.
 18. Балахтар В. В. Модель становлення особистості майбутнього фахівця з соціальної роботи : The 3rd International youth conference ―Perspectives of science and education‖ (July 6, 2018) SLOVO\WORD, New York, USA. 524 p. – С.303-314
 19. Valentyna Balakhtar The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialist’s identity of social work in educational establishments // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society (July 19, 2018, Warsaw, Poland). – RS Global Sp. z O.O. Warsaw, Poland 2018. – Vol.3. – 54-57.