Беспалько Ганна Михайлівна

person_photo (5)Посада: асистент

Тематика наукових досліджень: Естетичний розвиток дітей у дошкільних навчальних закладах України засобами зображувальної діяльності (друга половина ХХ – початок ХХI століття

Курси, що читає:
 ‎Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю
– Методика ознайомлення з соціальною дійсністю
– Теорія та методика співпраці з родинами
Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників
– Художня праця з основами дизайну
– Педагогіка дошкільна.

Додаткова інформація:

Дата народження: 21.08.1970 року.

В 2007 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, за спеціальністю «Психологія» кваліфікація «Магістр психології».

-III Місце Всеукраїнського конкурсу “Учитель року -2005″

Прикріплена здобувачем кафедри педагогіки та соціальної роботи з 1 травня 2017 р. (наказ № 4  від 24 травня 2017 р.) до 1 січня 2019р.

Автор 20 наукових публікацій у фахових виданнях.

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2008 року.

E-mail: bespalko.ana@gmail.com

Список публікацій:

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Двіжона О.В. Вікові етапи і кризи в онтогенезі пси­хічного розвитку підліт­ків [Текст]/Оксана Володимирівна Двіжона, Ганна Михайлівна Беспалько // Матеріали міжнарод­ної науково-практичної конференції “Тран­сфор­мація особистості в умо­вах соціально-політичних та економічних змін” (17-18 травня 2007 р. ). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 33-36.
 2. Беспалько Г.М. Особ­ливості психологічного здоров’я підлітків з асо­ціальною поведінкою [Текст] / Ганна Михайлівна Беспалько // Матеріали міжнарод­ної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти: історія, теорія, практика ” (15-17 жовтня 2008 р. ).
 3. Беспалько Г.М. Особливості розвитку творчої індивідуальності вихователя [Текст] /Ганна Михайлівна Беспалько // // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. — Вип. 746 : Педагогіка та психологія. — С. 10–16.
 4. Беспалько Г.М. Педагогічна підтримка художньо-естетичної обдарованості дітей дошкільного віку [Текст] /Ганна Михайлівна Беспалько //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів (12-13 травня 2016).Чернівці, 2016.С.10-13.
 5. Беспалько Г. М. Ґенеза теоретичного обґрунтування проблеми естетичного розвитку дошкільників у психолого-педагогічній науці (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ століття) / Г. М. Беспалько // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : матеріали між нар. наук.-практ. конф.: (Київ, 5–6 трав. 2017 р.). : у 2 ч. – К. : ГО «Київська наук. орг. педаг. та психол.», 2017. – Ч. 1. – С. 6–9.
 6. Беспалько Г. М. Зображувальна діяльність як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку : науково-теоретичні підходи вітчизняних учених (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ ст.) / Г. М. Беспалько // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system : contribution of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings (Sandomierz, Poland, May 5–6, 2017). – Sandomierz, 2017. – С. 8–11.

Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій

 1. Беспалько Г. М. Реалізація комплексного підходу до естетичного виховання дошкільників засобами зображувальної діяльності (60-90-ті роки ХХ ст.) / Г. М. Беспалько // Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 26 – 27 трав. 2017 р.). – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2017. – С. 6–10.
 2. Беспалько Г. М. Інтеграція видів зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку дошкільників (80-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) / Г. М. Беспалько // Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26 – 27 трав. 2017 р.). – Львів :  ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 84–87.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Давидюк Н. Народна іграшка в особистісному розвитку дитини [Текст]/ Наталія Давидюк, Ганна Беспалько // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХVIII-ХХІХ- Івано-Франківськ, 2009.- С. 93-97.
 2. Беспалько Г.М. Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних здібностей дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Ганна Михайлівна Беспалько // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХХV.- Івано-Франківськ, 2010.-С.100-103.
 3. Скрипник Н. Усна народна творчість як засіб формування довільної регуляції поведінки розумово відсталих молодших школярів. [Текст] / Наталія Скрипник, Ганна Беспалько. // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХХII.- Івано-Франківськ, 2010.- С. 153-157.
 4. Струннікова Д. В.О.Сухомлинський про вплив казки на розвиток дітей. [Текст] /Дарина Струннікова, Ганна Беспалько. // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХХVII.- Івано-Франківськ, 2011.- С. 36-39.
 5. Беспалько Г. Формування етнічної ідентичності у лемківській сім’ї [Текст] /Ганна Беспалько // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск XLVI.- Івано-Франківськ, 2013.- С. 54-58.