Беспалько Ганна Михайлівна

person_photo (5)

Посада: асистент

Вчене звання:

Науковий ступінь:

Наукові інтереси: «Художньо-естетичний розвиток дітей; реалізація творчого потенціалу особистості; здоровий спосіб життя».

Курси, які забезпечує викладач:
– Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувльною діяльністю;
– Художня праця з основами дизайну;
– Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників;
– Теорія та методика співпраці з родинами;
– Методика ознайомлення з соціальною дійсністю;
– Педагогіка дошкільна.

Освіта

Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність

Кваліфікація

2003-2007

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

«Психологія»

«Магістр психології»

Додаткова інформація

Дата народження 21.08.1970 р.
Працює на кафедрі з 2008 р.
e-mail: Bespalko.ana@gmail.com
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xYgONx8AAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0003-4959-9985
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-8499-2016
Інформація про стажування

Рік проходження

Місце проходження

Документ про стажування

2012

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Довідка № 01-08/03-765 від 20 червня 2012 р.
2018 Львівський національний університет імені Івана Франка

Довідка  №2584-В від 12 червня 2018 р.

Наукові публікації

Публікації у фахових виданнях

 1. Беспалько Г. М. Естетичний розвиток дітей засобами зображувальної діяльності як напрям роботи дошкільних закладів України (друга половина ХХ століття) / Г. М. Беспалько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки; реалії та перспективи. – Вип. 60. – Том 1.: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. Нац. пед.ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018 . – С. 43–47.
 2. Беспалько Г. Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Г.Беспалько // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 1 (60). – Лютий. – С. 26–32.

Публікації у вітчизняних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Беспалько Г. М. Проблема естетичного розвитку дошкільників засобами зображувальної діяльності у дослідженнях вітчизняних науковців (друга половина ХХ століття) / Г.М.Беспалько // Молодий вчений. – 2017. – № 9 (49). – Ч. ІІІ. – С.302–307.
 2. Беспалько Г. М. Висвітлення проблеми естетичного розвитку дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності у вітчизняних фахових періодичних виданнях (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Г. М. Беспалько // Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 78. – Т. 1. – С. 9–14.
 3. Беспалько Г. М. Суспільно-історичні обставини та етапи ґенези теорії і практики естетичного розвитку дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) / Г. М. Беспалько // зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».  – 2017. – І (75). – Вип. 21 – Кн. 3. – Том I (75) . – К. . – Гнозис, 2017.  – С.256–265.

Публікації у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Беспалько А. Н. Вопросы методики обучения изобразительной деятельности дошкольников в исследованиях отечественных ученых (вторая половина ХХ в.) / А. Н. Беспалько // Pedagogy and Psychology. – 2017. – V (61). – Iss. 141. – С. 11–14.

Матеріали Міжнародних конференцій

 1. Беспалько Г. М. Розробка проблеми наступності у навчанні образотворчій діяльності дошкільників та молодших школярів у вітчизняній педагогіці (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) / Г. М. Беспалько // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 6–7.
 2. Беспалько Г. М. До питання інтегрованого навчання дітей зображувальній діяльності: теоретичні розробки та практичний досвід вітчизняного дошкілля другої половини ХХ століття / Г. М. Беспалько // Нова українська школа:теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали між нар. наук.-практ. конф.: Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р. – м. Тернопіль. –Тернопіль: Вектор, 2018. – С. 23–27.
 3. Беспалько Г. М. Збагачення зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку у вітчизняному дошкіллі (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)/ Г. М. Беспалько // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних і психологічних наук : матеріали між нар. наук.-практ. конф.: Київ, 4–5 трав. 2018 р. – К. : Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018. – С. 9–12.
 4. Беспалько Г. М. Ідеї класиків світової педагогіки як підґрунтя розвитку теорії естетичного виховання дітей засобами зображувальної діяльності у другій половині ХХ століття / Г. М. Беспалько // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 26–28 жовт. 2017 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 46–49.
 5. Беспалько Г. М. Інтеграція видів зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку дошкільників (80-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) / Г. М. Беспалько // Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26 – 27 трав. 2017 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 84–87.
 6. Беспалько Г. М. Реалізація комплексного підходу до естетичного виховання дошкільників засобами зображувальної діяльності (60-90-ті роки ХХ ст.) / Г.М.Беспалько // Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 26–27 трав. 2017 р.). – Запоріжжя : Класичний приват. ун-т, 2017. – С. 6–10.
 7. Беспалько Г. М. Зображувальна діяльність як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку : науково-теоретичні підходи вітчизняних учених (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ ст.) / Г. М. Беспалько // International scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system : contribution of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings (Sandomierz, Poland, May 5–6, 2017). – Sandomierz, 2017. – С. 8–11.
 8. Беспалько Г. М. Ґенеза теоретичного обґрунтування проблеми естетичного розвитку дошкільників у психолого-педагогічній науці (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ століття) / Г.М.Беспалько // Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : матеріали між нар. наук.-практ. конф.: (Київ, 5–6 трав. 2017 р.). : у 2 ч. – К. : ГО «Київська наук. орг. педаг. та психол.», 2017. – Ч. 1. – С. 6–9.
 9. Беспалько Г.М. Педагогічна підтримка художньо-естетичної обдарованості дітей дошкільного віку [Текст] /Ганна Михайлівна Беспалько //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів (12-13 травня 2016).Чернівці, 2016. – С.10-13.

Матеріали Всеукраїнських конференцій

 1. Беспалько Г. М. Розвиток методики навчання зображувальній діяльності дошкільнят у вітчизняній педагогіці (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) / Г. М. Беспалько // Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених ( Кам’янець-Подільський , 22 бер. 2018 р.). – Кам’янець-Подільський нац. ун-т,  2018. – С. 14–21.

Публікації зі студентами

 1.  Гончар Оксана. Робота з батьками аутичних дітей./ О.Гончар., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Федьковича (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2018. – С. 257-259.
 2. Охрем Марія. Малюнок як метод діагностування емоційної сфери дітей дошкільного віку / М.Охрем, Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Федьковича (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2018. – С. 211-213.
 3. Колак Ірина. Нетрадиційні техніки малювання як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку / І. Колак., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (17-19 квітня 2018 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2018. – С. 329-330.
 4. Ковбель Ольга. Особливості використання писанкарства у роботі з дітьми дошкільного віку/ О.Ковбель., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2017 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2017. – С. 143-145.
 5. Колак Ірина. Моральне виховання дитини в умовах сучасної родини/ І.Колак., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2017 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2017. – С. 147–149.
 6. Сойчук Марія. Художнє конструювання як засіб розвитку творчості дітей дошкільного віку/ М.Сойчук., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2015. – С. 257-259.
 7. Піцул Оксана. Піско-терапія як арт-терапевтичний метод у ДНЗ/ О.Піцул., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2015. – С. 211-213.
 8. Яцків Галина. Естетичне виховання дошкільників засобами декоративно-прикладного мистецтва/ Г.Яцків., Г.Беспалько// Матеріали студентської наукової конференції. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2015 року). Філософсько-педагогічні науки. Чернівці. Рута, 2015. – С.  329-330.

Оновлено: 03.02.2019
© Беспалько Ганна Михайлівна