Кузнєцова Катерина Сергіївна

Кузнєцова К.С.

Посада: асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Вчене звання:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси: «Інноваційні технології дошкільної освіти»; «Інноваційні технології вищої школи»; «Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій дошкільної освіти»

Курси, які забезпечує викладач:
– Педагогіка дошкільна;
– Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку;
– Соціальна психологія дитинства;
– Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку;
– Інноваційні технології в освітній діяльності.

Освіта Роки навчання Назва закладу освіти Спеціальність Кваліфікація
2005-2010

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Початкове навчання

«Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти»

2013-2015 аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний педагогічний університет імені Василя Стефаника» 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захищені дисертації Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук Рік захисту Спеціальність Номер диплому та дата видачі Тема дисертації
2015 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти ДК №034124 Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності
Додаткова інформація Дата народження 07.12.1987
Працює на кафедрі з 2015 року
e-mail: k.balaeva@chnu.edu.ua
Наукові профілі: Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=P9w1QjEAAAAJ&hl=uk
ORCID http://orcid.org/0000-0002-9744-0840
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-8377-2016

Наукові публікації

Навчальні посібники, підручники, монографії

 1. Балаєва К. С. Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта» / К. С. Балаєва. ‒ Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. ‒ 212 с.
 2. Балаєва К.С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : монографія / К. С. Балаєва. ‒ Чернівці : «Місто», 2018. ‒ 304 с.
 3. Олійник М.І. Академічна мобільність викладача ВНЗ: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності: «Дошкільна освіта» / Марія Олійник, Катерина Балаєва. ‒ Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. ‒ 80 с.
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – Ч.1. – 138 с.
 5. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – Ч.2. – 167 с.

Публікації у фахових виданнях

 1. Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення студентів до створення навчально-методичних посібників / Комісарик М., Балаєва К. // Педагогічний процес : теорія і практика : науковий журнал. – 2017. – Вип. 4 (59). – с. 80-84
 2. Комісарик М. І. Використання кейс-методу при викладанні курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників» / М.І. Комісарик, К.С. Балаєва // Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової). Наукове видання [упорядники О.Г. Брежнєва, Л.В. Макаренко]. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. – с. 132-138
 3. Балаєва К. С. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технології у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. − Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 3 – 10.
 4. Балаєва К. С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності / К. С. Балаєва // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). − Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3. – С. 25 ‒ 30.
 5. Балаєва К. С. Особливості підготовки майбутніх вихователів до роботи в дошкільних навчальних закладах у вишах України / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. ‒ Сер.: Педагогіки і психології: зб. статей: − Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. ‒ ч.1. – С.23 – 29.
 6. Балаєва К. С. Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технології у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика. ‒ К.: Едельвейс, 2014. ‒ Вип. 3. − С. 78 – 83
 7. Балаєва К. С. Інноваційні технології в галузі дошкільної освіти / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. − Вип.LI. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2014.– С. 134 – 137.
 8. Балаєва К. Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні / Катерина Балаєва // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтень О.О., 2013. – Ч. 2. – С. 25 − 32.
 9. Балаєва К. С. Професіографічний підхід до організації професійної підготовки педагогів дошкільного профілю / Катерина Балаєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. ‒ Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірних наукових праць / ред.кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 21 (31). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 6 ‒ 10.
 10. Балаєва К. С. Професійна підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. ‒ Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. ‒ ч. 3. – С. 355 – 362.
 11. Балаєва К. С. Комплексне вивчення освітніх послуг сучасних ДНЗ / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLV. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2013.– С. 90 – 95.
 12. Балаєва К. С. Використання музейно-педагогічної технології в роботі з дітьми дошкільного віку / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLVI. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2013.– С. 128 – 133.
 13. Балаєва К. Вивчення рівня задоволеності батьків різними аспектами навчально-виховного процесу ДНЗ / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 642. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013. – С.3-
 14. Балаєва К. С. Технологія контекстного навчання / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLІІІ- ХLІV. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2012. – С. 30 – 33.
 15. Балаєва К. Аналіз результатів анкетування вихователів про стан дошкільної освіти в Україні / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. – С.3-10
 16. Балаєва К. Особливості організаційно-діяльної гри у навчально-виховному процесі / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.600. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2012.– С. 3-9
 17. Балаєва К. Організаційно-діяльнісна гра (ОДГ) у навчально-виховному процесі ВНЗ: Теоретичний аспект / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб.статей:- Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип.34. – Ч.1. – С. 223-229
 18. Балаєва К. Використання методу «мозкового штурму» у формуванні професійної творчості майбутніх вчителів початкових класів / Катерина Балаєва //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп.ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. М.П.Драгоманова – С. 160-164
 19. Палійчук О. Використання кейс-методу при викладанні курсу «Методика викладання математики в початкових класах» /Оксана Палійчук, Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.491. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2009.– С. 96-102
 20. Предик А. Інтеграція предметів математичного та мистецьких циклів / Аліна Предик, Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.471. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2009.– С. 119-127.
 21. Непіт Л. Система розвиваючого навчання за Л.В. Занковим / Любов Непіт, Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.419. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 111-117.

Публікації у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)

 1. Balaieva K. S. Тraining for pre-school education in a foreign theory and practice / Kateryna Sergeevna Balaieva // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. ‒ Scientific journal. ‒ 2014. − № 2, (March-April). − Р. 92 − 96.
 2. Balaieva K. S. Background introduction of innovative technologies in the content of traditional preschool education / Kateryna Sergeevna Balaieva // European Science Review. ‒ Scientific journal. – 2014. − № 1 (January-February) − Р. 62 − 66.

Матеріали Міжнародних конференцій

 1. Комісарик Марія Іванівна, Балаєва Катерина Сергіївна. Формування елементарних математичних уявлень дошкільників засобами математичних ігор / Марія Іванівна Комісарик, Катерина Сергіївна Балаєва // Актуальні проблеми початковї освіти та інклюзивного навчання : Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – с. 31-33
 2. Комісарик Марія Іванівна. Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога / Марія Іванівна Комісарик, Катерина Сергіївна Балаєва // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2017. – с.161-165.
 3. Балаєва К.С. Ознайомлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з педагогічною концепцією К.Орфа / К.С. Балаєва // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. Матеріалів XIV Міжнар. Педагогічно-мистецких читань памʼяті проф. О.П. Рудницької / [голов. Ред.: Г.І. Сотська]. Вип. 8 (12). – К. : Талком, 2017. – 159-163
 4. Балаєва К.С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності в практиці педагогічної науки // Катерина Сергіївна Балаєва // Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної  (заочної) науково-практичної  конференції (Хмельницький, 26-27 вересня 2016 року) / Хмельницька обласна рада. Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – С.  28-32.
 5. Балаєва К. С. Залежність якості дошкільної освіти від побудови ступеневої педагогічної освіти / Катерина Балаєва // Актуальные проблемы современного образования: материалы V-ой международной научно-методической конференции / Под общей ред. Мельниковой Р.И. − Воронеж: ВИЭСУ, 2013. − С. 111 – 120.
 6. Балаева Е. С. Развитие украинской школы инновационных поисков в дошкольной педагогике / Е. С. Балаева // Инновации в науке / Сб. ст. по материалам XXVIII межднар. науч.-практ. конф. ‒ № 12 (25). − Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. − С. 134 – 140.
 7. Балаева Е. С. Особенности внедрения интерактивного образования в процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей / Е. С. Балаева // Психология и педагогика: развитие и становление научной гипотезы: Х Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых. ‒ М.: Московский научный центр психологии и педагогики, 2013. ‒ С. 88 – 91.
 8. Комісарик Марія Іванівна. Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога / Марія Іванівна Комісарик, Катерина Сергіївна Балаєва // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2017. – С. 161-165.

Матеріали Всеукраїнських конференцій

 1. Запотічна В. Академічна мобільність українських студентів вимога сучасного освітнього простору / Вікторія Запотічна, Уляна Макарчук,  Катерина Балаєва [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи: Інтернет-конференції ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Режим доступу: http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/9/Zapotichna.pdf
 2. Георгіца М. Комп’ютерна гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку / Георгіца Марія,  Катерина Балаєва [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи: Інтернет-конференції ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Режим доступу: http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/6/Maria.pdf.
 3. Балаєва К. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: історична ретроспектива / К. С. Балаєва // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – с. 6-10
 4. Балаєва К. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ДНЗ, як необхідна умова модернізації дошкільної освіти / К. С. Балаєва // Перспективні напрямки української науки: зб. ст. учасників двадцятої Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»: в 3 т. (м. Запоріжжя, 20–28 квітня 2013 р.). – Запоріжжя: Вид-во ПГА, 2013. – Т. 1.: Науки гуманітарного циклу. – С. 63 ‒ 64.
 5. Балаєва К. Професійне становлення майбутніх вчителів / Катерина Балаєва // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2010). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010.-С. 131-132.
 6. Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015 р.). – Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. – с. 177-180.
 7. Балаєва К. С. Стан дослідження проблеми професійної підготовки фахівців дошкільного профілю (теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури) / Катерина Балаєва // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 30 – 31 трав. 2013 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. ‒ Т. 5: Наукові дослідження з педагогіки, психології та філології. ‒ 2013. ‒ С. 34 ‒ 37.

Матеріали круглих столів, симпозіумів

 1.  Балаєва К. С. Зарубіжний досвід підготовки майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти (інноваційний складник) / К.С. Балаєва // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – С. 10-15.

Публікації зі студентами

 1. Дюлофолві Н. Підготовка майбутніх вихователів до застосування малюнкових методик / Наталія Дюлофолві // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 119-121
 2. Каланча М. Розвиток художньо-творчої активності у старших дошкільників: теоретичний аспект / Марина Каланча // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,  2018. –  С. 143-145
 3. Тащук М. Соціально-комунікативна компетенція як педагогічна категорія / Марія Тащук  // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 321-323
 4. Ткачук Г. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками / Ганна Ткачук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 329-331.
 5. Балаєва К. Соціально-культурні умови розвитку писемності у Київській Русі / Катерина Балаєва // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці (13-14 травня 2008). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 105-106.

Оновлено: 03.02.2019
© Кузнєцова Катерина Сергіївна