Кузнєцова Катерина Сергіївна


IMG_3233Посада:
асистент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тематика наукових досліджень: Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в річищі світових тенденцій глобалізації й інтеграції; інноваційні технології дошкільної освіти.

Курси, що читає:

– Комп’ютерні технології у роботі з дітьми дошкільного віку

– Педагогіка дошкільна

– Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

– Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

– Інноваційні технології в освітній діяльності

Додаткова інформація:

Дата народження: 07.12.1987 року.

Освіта. У 2009 році отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, у 2010 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра початкової освіти, викладача педагогіки і методики початкової освіти.
У 2015 році закінчила аспірантуру без відриву від виробництва за  спеціальностю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Кандидат педагогічних наук ДК №034124 (від 25.02.2016р.) спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх вихователів  дошкільних навчальних закладів  до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності».

Автор понад 38 публікацій.

Працює на кафедрі з 2015 року.

E-mail: balaevakatia@gmail.com

Наукові профілі

Google scholar: Катя Балаева; Балаєва Катерина; Balaieva Kateryna
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=P9w1QjEAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F7HOi2VZ8UIbKVI5T3cQRxW6Lu-encSs5qLjY2DWOR0Jk8OdTTDo3_Pniff2R3b3RRGl4VAZnk8nN8j6XTbgvvx-2idn8SJzsvatQ_Re_N9QcJ2pMyP9o9NmJfOpKmDhPKa8fz9NK__t3tXZQzO2ti1lPHkEGBIQTdtiYXnKPuLrhTQg5E

ORCID: orcid.org/0000-0002-9744-0840

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-8377-2016

Список публікацій

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Балаєва К. С. Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта» / К.С.Балаєва. ‒ Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. ‒ 212с.
 2. Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку: зб. статей / укл. К. С. Балаєва. – Чернівці, 2015. – 42c.
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч. 2. – 166 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Балаєва К. Використання методу «мозкового штурму» у формуванні професійної творчості майбутніх вчителів початкових класів / Катерина Балаєва //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп.ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. М.П.Драгоманова – С. 160-164.
 2. Балаєва К. Організаційно-діяльнісна гра (ОДГ) у навчально-виховному процесі ВНЗ: Теоретичний аспект / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб.статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип.34. – Ч.1. – С.223-229.
 3. Балаєва К. Особливості організаційно-діяльної гри у навчально-виховному процесі / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.600. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 3-9.
 4. Балаєва К. Аналіз результатів анкетування вихователів про стан дошкільної освіти в Україні / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. – С.3-10.
 5. Балаєва К. Вивчення рівня задоволеності батьків різними аспектами навчально-виховного процесу ДНЗ / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 642. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013. – С.3-9.
 6. Балаєва К. С. Технологія контекстного навчання / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLІІІ- ХLІV. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2012. – С. 30 – 33.
 7. Балаєва К. С. Використання музейно-педагогічної технології в роботі з дітьми дошкільного віку / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLVI. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2013. – С. 128 – 133.
 8. Балаєва К. С. Комплексне вивчення освітніх послуг сучасних ДНЗ / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLV. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2013. – С. 90 – 95.
 9. Балаєва К. С. Професійна підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. ‒ Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. ‒ ч. 3. – С. 355 – 362.
 10. Балаєва К. С. Професіографічний підхід до організації професійної підготовки педагогів дошкільного профілю / Катерина Балаєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. ‒ Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірних наукових праць / ред.кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 21 (31). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 6 ‒ 10.
 11. Балаєва К. Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні / Катерина Балаєва // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтень О.О., 2013. – Ч. 2. – С. 25 − 32.
 12. Балаєва К. С. Інноваційні технології в галузі дошкільної освіти / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. − Вип.LI. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2014.– С. 134 – 137.
 13. Балаєва К. С. Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технології у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика. ‒ К.: Едельвейс, 2014. ‒ Вип. 3. − С. 78 – 83.
 14. Балаєва К. С. Особливості підготовки майбутніх вихователів до роботи в дошкільних навчальних закладах у вишах України / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. ‒ Сер.: Педагогіки і психології: зб. статей: − Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. ‒ ч.1. – С.23 – 29.
 15. Балаєва К. С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності / К. С. Балаєва // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). − Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3. – С. 25 ‒ 30.
 16. Балаєва К. С. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технології у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. − Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 3 – 10.
 17. Косило Н. В., Нич О. Б., Балаєва К. С. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності // Наука і освіта. – 2017. – №6. – 86-94.
 18. Комісарик М., Балаєва К. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення студентів до створення навчально-методичних посібників // Педагогічний процес : теорія і практика : науковий журнал. – 2017. – Вип. 4 (59). – с. 80-84

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

 1. Балаєва К. С. Стан дослідження проблеми професійної підготовки фахівців дошкільного профілю (теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури) / Катерина Балаєва // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 30 – 31 трав. 2013 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. ‒ Т. 5: Наукові дослідження з педагогіки, психології та філології. ‒ 2013. ‒ С. 34 ‒ 37.
 2. Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015 р.). – Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. – C. 177-180.
 3. Балаєва К.С. Ознайомлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з педагогічною концепцією К.Орфа / К.С. Балаєва // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. Матеріалів XIV Міжнар. Педагогічно-мистецких читань памʼяті проф. О.П. Рудницької / [голов. Ред.: Г.І. Сотська]. Вип. 8 (12). – К. : Талком, 2017. – 159-163.
 4. Комісарик Марія Іванівна, Балаєва Катерина Сергіївна. Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога / Марія Іванівна Комісарик, Катерина Сергіївна Балаєва // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький нац.ун-т, 2017. – с.161-165.

Матеріали Всеукраїнських конференцій

 1. Балаєва К. Професійне становлення майбутніх вчителів / Катерина Балаєва // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2010). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 131-132.
 2. Балаєва К. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ДНЗ, як необхідна умова модернізації дошкільної освіти / К. С. Балаєва // Перспективні напрямки української науки: зб. ст. учасників двадцятої Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»: в 3 т. (м. Запоріжжя, 20–28 квітня 2013 р.). – Запоріжжя: Вид-во ПГА, 2013. – Т. 1.: Науки гуманітарного циклу. – С. 63 ‒ 64.
 3. Балаєва К. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: історична ретроспектива / К. С. Балаєва // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – C. 6-10.

Статті в інших виданнях, зокрема в електронних

 1. Балаева Е. С. Особенности внедрения интерактивного образования в процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей / Е. С. Балаева // Психология и педагогика: развитие и становление научной гипотезы: Х Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых. ‒ М.: Московский научный центр психологии и педагогики, 2013. ‒ С. 88 – 91.
 2. Балаева Е. С. Развитие украинской школы инновационных поисков в дошкольной педагогике / Е. С. Балаева // Инновации в науке / Сб. ст. по материалам XXVIII межднар. науч.-практ. конф. ‒ № 12 (25). − Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. − С. 134 – 140.
 3. Балаєва К. С. Залежність якості дошкільної освіти від побудови ступеневої педагогічної освіти / Катерина Балаєва // Актуальные проблемы современного образования: материалы V международной научно-методической конферен-ции / Под общей ред. Мельниковой Р.И. − Воронеж: ВИЭСУ, 2013. − С. 111 – 120.
 4. Balaieva K. S. Background introduction of innovative technologies in the content of traditional preschool education / Kateryna Sergeevna Balaieva // European Science Review. ‒ Scientific journal. – 2014. − № 1 (January-February) − P. 62 − 66.
 5. Balaieva K. S. Тraining for pre-school education in a foreign theory and practice / Kateryna Sergeevna Balaieva // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. ‒ Scientific journal. ‒ 2014. − № 2, (March-April). − P. 92 − 96.
 6. Балаєва К.С. Зарубіжний досвід підготовки майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти (інноваційний складник) / К.С. Балаєва // Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності : Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. – 10-15.
 7. Balaieva K. S., Komisaryk M.I. Workbook as a mean of optimization the educational process in higher educational institutions / K. S. Balaieva, M. I. Komisaryk // Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M.F. Zhurba.– March 12.– 2017. – р. 75-78.

Статті зі студентами

 1. Георгіца М. Комп’ютерна гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку / Георгіца Марія,  Катерина Балаєва [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи: Інтернет-конференції ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Режим доступу: http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/6/Maria.pdf
 2. Запотічна В. Академічна мобільність українських студентів вимога сучасного освітнього простору / Вікторія Запотічна, Уляна Макарчук,  Катерина Балаєва [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи: Інтернет-конференції ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Режим доступу: http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/9/Zapotichna.pdf
 3. Дюлофолві Н. Підготовка майбутніх вихователів до застосування малюнкових методик / Наталія Дюлофолві // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 119-121
 4. Каланча М. Розвиток художньо-творчої активності у старших дошкільників: теоретичний аспект / Марина Каланча // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 143-145
 5. Тащук М. Соціально-комунікативна компетенція як педагогічна категорія / Марія Тащук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с.321-323
 6. Ткачук Г. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками / Ганна Ткачук // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – с. 329-331.