Журат Юлія Василівна

person_photo (2)

Посада: доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тематика наукових досліджень: Педагогічні умови формування професійної суб’єктності у майбутніх вчителів початкових класів.

Курси, що читає:
Психологія дитяча
Педагогічна майстерність
– Основи педагогічної майстерності вихователя ДНЗ
– Психологія конфліктів
– Психолого-педагогічні основи конфліктології

Додаткова інформація:

Дата народження: 02.02.1980 року.

У 2002 році закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, за спеціальністю  «Мова та література (французька)», кваліфікація “філолог, викладач французької мови та літератури, вчитель англійської мови”.

У 2008 році закінчила  факультет педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, спеціальність 7.0401 “Психолог”, кваліфікація «Психолог».

Автор понад 20 наукових публікацій у фахових виданнях.

Працює на кафедрі з 2012 року.

E-mail:  y.zhurat@chnu.edu.ua

Список публікацій

Монографії, навчальні та навчально-методичні посібники

  1. Журат Ю. В. Особливості формування професійної суб’єктності студентів ВНЗ Психолого-педагогічний практикум : методичний посібник / Ю. В. Журат. — К. : Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. — Частина 1. — С.51-57.
  2. Журат Ю. В. Методичні вказівки самостійної роботи студентів з «Дитячої психології» / Ю. В. Журат. – Чернівці: 2016. – 40 с.

Статті у фахових виданнях

3. Jurat I. V. Condiţiile psihopedagogice de formare a subiectivităţii studentului, în procesul de învăţare, în cadrul învăţământului superior / I. V. Jurat // Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei : Editura Didactică şi Pedagogică. – 2013. – ISBN 978-973-30-3516-9. – P.232-235.
4. Журат Ю. В. Майбутній педагог початкових класів як суб’єкт специфічної педагогічної діяльності ⁄ Ю. В. Журат// Педагогічні науки : Вісник Житомирського державного університету. — Житомир, 2011. — Вип. 59. — С. 126–131.
5. Журат Ю.В. Експериментальний аспект становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя ⁄ Ю. В. Журат//Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХVІІІ, серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – с.260-267.
6. Журат Ю. В. Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування ⁄  Ю. В. Журат // Педагогічний дискурс: зб. наукових праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 109-115.
7. Журат Ю. В. Формування пізнавального інтересу у майбутніх фахівців у процесі професійного навчання / Ю. В. Журат// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІХ (42): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2012. – С.240-250.
8. Журат Ю. Роль народної іграшки у розвитку дітей дошкільного віку / Ю. Журат // Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2012. – С. 64-70.
9. Журат Ю. В. Дослідження проблеми суб’єкта і суб’єктності та його вплив на формування поняття «професійна суб’єктність вчителя» / А. Я. Боднар, Ю. В. Журат// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [науковий збірник]. – К., 2013. – № 2 (66) . – С.6-13.
10. Журат Ю. В. Теоретичні та методичні умови формування професійної суб’єктності майбутнього педагога-вихователя у вищому педагогічному навчальному закладі / Ю. Журат // Вісник Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2016. – Вип. 30. – С. 68-75.
11. Журат Ю. В. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя / А. Я. Боднар, Ю. В. Журат// Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 149: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-42.

Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

12. Журат Ю. В. Причини виникнення конфліктів дітей дошкільного віку з батьками / Ю. Журат // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика –2016 : матеріали XV міжнародно-практичної конференції НаУКМА, 26 лютого 2016 р. – Київ, 2016. – С. 36-38.
13. Журат Ю. В. Пізнавальна активність дошкільників / Ю. Журат// Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали науково практичної конференції 12-13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 30-33.