Перепелюк Інна Романівна

person_photo (9)Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тематика наукових досліджень:  Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща.

Курси, що читає:
– Вступ до спеціальності,
– Теорія та методика екологічної освіти дітей дошкільного віку,
Основи реабілітаційної педагогіки,
– Компаративна педагогіка,
– Основи дефектології.

Додаткова інформація:

Дата народження: 01.02.1988 року.

В 2008 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація «Еколог».

У 2017 р. закінчила магістратуру за спеціальністю “Дошкільне виховання”, кваліфікація “Викладач педагогіки та психології дошкільної, вихователь дітей дошкільного віку”.

У 2014-2018 рр. навчалася в  аспірантурі.

Кандидат педагогічних наук ДК № 048285  (від 05.07.2018р.) спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні умови партнерства дошкільного навчального закладу і сім’ї в Республіці Польща».

Працює на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи з 2009 року.

E-mail: i.perepeliuk@chnu.edu.ua

Наукові профілі:

Список публікацій:

Статті у збірниках наукових праць

 1. Роль етнопедагогіки у вихованні шанобливого ставлення дітей до дорослих / Комісарик М.І, Тютюнник І.Р. // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С.140-149.
 2. Народні засади фізичного розвитку дитини перших років життя / Тютюнник І.Р.// Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХV. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 120-124.
 3. Витоки суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) / Перепелюк І.Р.// Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХVІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 28-31.
 4. Тимчук Людмила. Національна спрямованість змісту освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) /Л.Тимчук, І. Перепелюк// Вип.627. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. – С. 157-164.
 5. Перепелюк Інна. Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект /І. Перепелюк // Вісник львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 28. – Львівський національний університет. – С.167-178.
 6. Перепелюк І.Р. Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід ⁄І.Р. Перепелюк ⁄ Педагогічний дискурс: зб. наукових праць . – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип.13. – C. 272-276.
 7. Перепелюк І. Р. Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного 12 закладу та початкової школи. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2017. № 7 (150). С. 115-121.
 8. Перепелюк І. Р. Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. № 4 (59). С. 152-158.
 9. Перепелюк І. Р. Форми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї як партнерів у вихованні дитини: польський досвід. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи». Чернівці, 2017. С. 90-92.
 10. Перепелюк І. Р. Педагогічна взаємодія вихователів та батьків – вагомий чинник розвитку школяра. Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону». Івано-Франківськ, 2017. С. 59-60.
 11. Перепелюк І. Р. Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів». Чернівці, 2016. С. 125-129.
 12. Perepeliuk Inna. The Prospective Nursery Teacher’s Training of PreSchool Establishments for the Educational Interaction with Parents. In Clipa (ed.), Studies and Current Trends in Science of Education. Suceava, Romania, 2017. Р. 317-325.

Статті у журналах

 1. Перепелюк І.Р. Розвиток дошкільної освіти на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) ⁄І.Р. Перепелюк ⁄ Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційніаспекти: Науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2012. – C. 139-141.
 2. Perepeliuk Inna. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland. // Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ – Хмельницький, 2017. № 7 (4). С. 145-151.