Палагнюк Ольга Василівна

person_photo (7)Посада: асистент

Тематика наукових досліджень: Християнські релігійні настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості

Курси, що читає:
– Психодіагностика і корекція
– Психологія загальна
– Психолого-педагогічний тренінг
– Психологічне консультування
– Олігофренопедагогіка
– Практикум з педагогіки та психології дошкільної

Додаткова інформація:

Дата народження: 26.07.1982 року.

У 2004 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет. Спеціальність “Дефектологія. Олігофренопедагогіка і Психологія. Практична психологія”, спеціалізація “Корекційний педагог, практичний психолог в закладах освіти”.

У 2005 році закінчила Кам’янець-Подільський національний університет. Спеціальність “Управління навчальним закладом”, кваліфікація “Керівник навчального закладу і установ освіти”.

У 2008 році закінчила Люблінський католицький університет Івана-Павла ІІ (м.Люблін, Республіка Польща), відділ теології, спеціальність “Науки про сім’ю”. Магістр теології.

У 2012 році закінчила Національний університет “Львівська політехніка”, спеціальність “Соціальна педагогіка”. Магістр соціальної педагогіки.

Закінчила заочну аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Працює на факультеті педагогіки, психолоії та соціальної роботи з 2013 року.

E-mail: olhahalychanka@ukr.net

Список публікацій:

Наукові статті у фахових виданнях України

 1. Палагнюк О. В. Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості.// Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – 428 с. – с. 125-139. –  (Scopus).
 2. Палагнюк О. В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2011.
 3. Палагнюк О. В. формування соціальної відповідальності в особистості: аналіз в умовах українського суспільства / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – с. 38-46.
 4. Палагнюк О. В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – с. 5-13.
 5. Палагнюк О. В. Особливості формування соціальної відповідальності студентської молоді в контексті суспільних трансформацій / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 1. – с. 67-75.
 6. Палагнюк О. В. Соціальне утриманство як життєва стратегія студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 2. – с. 26-34.
 7. Палагнюк О. В. Соціально–психологічні особливості рівнів сформованості християнських релігійних настановлень студентської молоді / Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 17. – 2012.

Статті у вітчизняних і закордонних виданнях та таких, що включені до міжнародних наукометричих баз

 1. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності особистості: теоретико-методичні аспекти / Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, – III(22), – Issue: 45. – 2015. – С. 96-103.
 2. Олійник М.І.  Професійна підготовка студентської молоді в контексті переживання особистісної кризи / М.І.Олійник, О.В.Палагнюк / International Journal of Social and Educational Innovation  (IJSEIro). – Сучава. – Румунія. – 2015.
 3. Палагнюк О.В. Психологічні засади формування соціальної відповідальності у особистості / Вісник Київського інституту бізнесу і технологій. – №1 (11). – 2010. – с. 100-103.
 4. Палагнюк О.В. Релігійність як характеристика інтимно-особистісної сфери життя студентської молоді: соціально-психологічний аналіз / Patologiespołeczne w śrhwawchym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, edukacja, pracasocjalna (konteksty ukraińsko-polskie). – Rzeszów. – 2013. – s. 98-106.

Матеріали наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів та симпозіумів

 1. Палагнюк О. В.Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічні закономірності самовизначення особи в сучасному світі», 3 листопада 2016 року. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ. – 2016.
 2. Палагнюк О.В. Социальная ответственность личности: теоретический анализ в контексте целостного подхода в психологи / Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций: материалы VII Международной научно-практической конференции – Тамбов. – 2012. – с. 57-62.
 3. Психосоціальні чинники формування соціальної відповідальності особистості в умовах суспільної кризи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євро інтеграційних процесів», 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – с. 117-121.

Публікації зі студентами

 1. Тома М. Вплив взаємовідносин між батьками на формування особистості дитини / Тома М., О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2014 року). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: Рута, 2014.
 2. Черешнюк Ю. Тривожність як фактор формування страху у дітей дошкільного віку: теоретичний аспект / Юля Черешнюк, О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 321-329.
 3. Долгова Н. Середовище спілкування дітей дошкільного віку як чинник становлення емоційного благополуччя та формування їх соціометричного статусу / Надія Долгова, О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 95-97.
 4. Воробець Г. Психологічні особливості формування Я-образу у дітей дошкільного віку: теоретико-емпіричні аспекти / Ганна Воробець, О. В. Палагнюк // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25-27 квітня 2017 року). Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С. 55-57.