ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ОПП “Логопедія” другий (магістерський) рівень вищої освіти

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Взаємодія фахівців ЗДО під час підготовки дітей із ЗНМ до навчання в школі.
 2. Використання прийомів здоров’язберігаючих технологій в корекційній роботі вчителя-логопеда (психолога).
 3. Особливості використання SMART-технологій в корекційно-розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 4. Особливості встановлення емоційних контактів майбутніми логопедами у дітей з різним рівнем комунікативного контролю.
 5. Особливості корекційної роботи в учнів початкової школи з дислексією та дисграфією.
 6. Особливості нервово-психічної стійкості осіб з різними формами афазії.
 7. Педагогічні умови супроводу ігрової діяльності дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення на основі особистісно-орієнтованого підходу.
 8. Підготовка фахівців для роботи в закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.
 9. Робота вчителя-логопеда в команді фахівців інклюзивно-ресурсного центру.
 10. Розвиток імпресивного мовлення у дітей засобами ерготерапії.
 11. Розвиток комунікабельності молодших школярів в умовах інклюзивного навчання.
 12. Формування адаптивних здібностей молодих школярів з мовленнєвими порушеннями.
 13. Формування здатності асистента вихователя до організаційно-методичної роботи у групах дітей із порушенням мовлення.
 14. Формування здатності асистента вчителя до організаційно-методичної роботи у класах з учнями із дизграфією (дислексією, інше).
 15. Формування пізнавальної самостійності майбутніх логопедів у процесі науково-дослідницької діяльності.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Виховання толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі.
 2. Виховання толерантності у майбутніх корекційних педагогів у процесі соціально-гуманітарної діяльності університету.
 3. Застосування інноваційних технологій в процесі корекції органічної дислалії у дітей дошкільного віку.
 4. Індекс толерантності школярів загальноосвітніх та інклюзивних шкіл до дітей із порушенням мовлення та мови.
 5. Особливості використання анімалотерапії у логопедичній роботі.
 6. Педагогічні умови розвитку мовлення гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи.
 7. Педагогічні умови соціального становлення дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення у процесі ігрової діяльності.
 8. Формування взаємин дітей із системними порушеннями мовлення з ровесниками в умовах інклюзивного навчання.
 9. Формування імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями засобами інноваційних технологій.
 10. Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектру.
 11. Формування комунікативних навичок у дітей молодшого дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання.
 12. Формування комунікативних навичок у молодших школярів в умовах інклюзивного навчання.
 13. Формування корекційних компетентностей членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з…( анартрією, ринолалією, алалією, тяжкими порушеннями мовлення, інше).
 14. Формування мотиваційно-вольової готовності дітей шестирічного віку із загальним недорозвитком мовлення до шкільного навчання.
 15. Формування мотивації до навчання на логопедичних заняттях у дошкільнят з порушенням мовлення.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Діагностика і корекція проявів агресії у молодших школярів з порушеннями мовлення.
 2. Застосування психотерапії можливостей у формуванні компетентностей ведення діалогу у підлітків з розладами аутистичного спектру з порушенням функціонального мовлення.
 3. Корекція мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами арт-терапії.
 4. Корекція тривожності та страхів у дітей старшого дошкільного віку з дислалією.
 5. Особливості розвитку особистості у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.
 6. Особливості розвитку пам’яті дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення.
 7. Особливості уваги у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.
 8. Особливості уяви у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 9. Розвиток пам’яті в старших дошкільників із ЗПР засобами
  мнемотехніки.
 10. Самооцінка і її розвиток у дітей дошкільного віку з порушеннями мови.
 11. Формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого
  дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
 12. Формування комунікативних умінь майбутніх логопедів засобами соціально-психологічних тренінгів.
 13. Формування комунікативної компетентності дітей з аутизмом засобами ігротерапії.
 14. Формування психологічної готовності логопедів для роботи з дітьми раннього віку з розладами аутистичного спектру.
 15. Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх логопедів засобами волонтерської діяльності.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Вплив музикотерапії на розвиток мовлення у дітей з особливими потребами.
 2. Роль родини в реабілітації дітей з розладами мовлення.
 3. Оцінка ефективності асистивних технологій у навчанні дітей з дизартрією.
 4. Взаємозв’язок мовленєвого розвитку та сенсорної інтеграції у дітей з аутистичним спектром розладів.
 5. Психологічні аспекти логопедичної підтримки дітей з мовленнєвими порушеннями.
 6. Використання ігрової терапії у роботі логопеда з дітьми дошкільного віку.
 7. Ефективність використання комп’ютерних програм у корекційній логопедичній роботі.
 8. Психологічні аспекти та вплив соціальної ізоляції на дітей з мутизмом.
 9. Роль родини у становленні комунікативних навичок у дітей з мутизмом.
 10. Психологічні методи роботи з дітьми з мутизмом в освітніх закладах.
 11. Емоційно-соціальний розвиток дітей з мутизмом і методи його підтримки.
 12. Ролі педагога та психолога у формуванні комунікативних навичок у дітей з мутизмом.
 13. Використання музикотерапії для покращення спілкування в дітей з мутизмом

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Формування відтворюючої уваги у дітей дошкільного віку з
  порушеннями мовлення.
 2. Використання інноваційних  освітніх технологій у корекційній  роботі з дітьми з порушеннями мовлення.
 3. Формування фонематичного сприйняття у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення засобами дидактичних ігор
 4. Інтенсифікація розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з загальним недорозвиненням мовлення за допомогою художньої літератури.
 5. Формування словникового фонду у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення засобами арт-терапії.
 6. Особливості розвитку комунікативних вмінь у старших дошкільників із заїканням.
 7. Сторітелінг – сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними ускладненнями старшого дошкільного віку.
 8. Корекція мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями мовлення.
 9. Особливості розвитку словникового запасу у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення.
 10. Кріотерапія в логопедичній роботі з дітьми із ЗНМ.
 11. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами.
 12. Логоритмічні вправи в роботі з автоматизації та диференціації звуків.
 13. Мнемотехніка у корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками.
 14. Використання біоенергопластики в системі корекційної роботи з розвитку мовної моторики у дітей-логопатів.
 15. Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку.
 16. Корекція звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з
  порушеннями мовлення в процесі ігрової діяльності.
 17. Корекція фонематичного сприймання у дошкільників з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення.
 18. Формування граматично правильної будови мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами дидактичних ігор.
 19. Формування світогляду у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення в умовах розвивального середовища закладу дошкільної освіти.
 20. Формування лексики у дітей дошкільного віку із загальним
  недорозвитком мовлення засобами інтерактивних комп’ютерних технологій.

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
 2. Актуальні проблеми формування професійної компетентності вчителів-логопедів
 3. Зміст діяльності логопеда з діяльністю суміжних фахівців
 4. Інтерактивні методи формування фахових компетентностей майбутніх логопедів
 5. Особистісний компонент професійної діяльності логопедів
 6. Логопедичний супровід сім’ї
 7. Гуманістична педагогічна позиція майбутнього логопеда
 8. Деонтологічно-професійна культура майбутніх логопедів
 9. Виховання толерантності у майбутніх логопедів
 10. Психологічна мотивація майбутніх педагогів-логопедів до
  професійної діяльності
 11. Формування готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзії

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Підготовка студентів-майбутніх логопедів до застосування
  інноваційних технологій у корекційній педагогічній роботі
 2. Використання кейс-технології у професійній підготовці логопедів
 3. Методика застосування комп’ютерних технологій при навчанні дітей із вадами мовлення
 4. Цифровiзацiя фахової пiдготовки майбутнiх логопедів
 5. Інноваційні технології як засіб підвищення якості логопедичних занять
 6. Використання навчальних комп’ютерних програм у корекційній роботі з дітьми дошкільного віку
 7. LEGO-технології в роботі логопеда закладу дошкільної освіти
 8. Сучасні програмові розробки логопедичного впливу
 9. Використання програмового комплексу «Сорока білобока» у роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення
 10. Підготовка студентів-майбутніх логопедів до застосування
  інформаційних технологій у корекційній педагогічній роботі