ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ООП “Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)”

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Дитячі вигадки (брехня) як розвиток уяви.
 2. Скоромовки як засіб розвитку мовлення.
 3. Заборона користування смартфоном як чинник розвитку агресивності дитини.
 4. Сімейні читання як засіб розвитку особистості дитини дошкільного віку.
 5. Вплив старшої дитини на інтелектуальний розвиток молодшої.
 6. Особливості оволодіння іноземною мовою під впливом перегляду іншомовних мультфільмів.
 7. Формування уявлень про професії у дітей молодшого дошкільного віку. 
 8. Народна казка як засіб трудового виховання дошкільників. 
 9. Реалізація принципів партнерської педагогіки в процесі індивідуальної роботи вихователя з дитиною та її батьками. 
 10. Шляхи формування безпечної поведінки у дітей дошкільного віку.
 11. Екологічні проекти у формуванні основ екологічної свідомості дітей дошкільного віку під час ознайомлення їх з лікарськими рослинами. 
 12. Інноваційні форми співпраці вихователів з батьками у сучасному закладі дошкільної освіти. 
 13. Правила взаємодії педагогічних працівників ЗДО з батьками: аналіз програмно-методичного забезпечення.
 14. Розвиток емоційного інтелекту в ігровій діяльності майбутніх першокласників.
 15. Партнерська взаємодія батьків та вихователів з формування у дітей старшого дошкільного віку навичок економного використання природних ресурсів і їх збереження.
 16. Організаційно-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом цифрових технологій.
 17. Організація ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку в ЗДО в світлі сучасного програмно-методичного забезпечення. 
 18. Гра як вияв вільної самостійної діяльності дитини дошкільного віку. 
 19. Роль гри у спонуканні дитини дошкільного віку до практичного експериментування. 
 20. Використання моделей і схем в екологічному вихованні дошкільників.
 21. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою Космосу засобами дидактичної гри.
 22. Формування соціально-значущих якостей особистості у дошкільника в умовах сучасного закладу дошкільної освіти. 
 23. Причини та шляхи подолання взаємного незадоволення співпрацею між вихователем і батьками. 
 24. Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання.
 25. Стаблізація емоційного стану дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану засобом терапевтичних казок.

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Формування загальнокультурних знань майбутніх педагогів ЗВО засобами фахових методик дошкільної освіти дітей.
 2. Моделювання освітнього простору ДНЗ у вимірах формування міжкультурної комунікації дітей.
 3. Організація фахової підготовки майбутніх викладачів ЗВО до педагогічної діяльності в умовах магістратури.
 4. Формування моральних якостей у дітей старшого дошкільного віку в процесі трудового виховання.
 5. Організаційно-методичне керівництво взаємодією сучасного ЗДО та сім’ї.
 6. Формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я. 
 7. Шляхи формування педагогічної майстерності вихователя дітей дошкільного віку.
 8. Стан та перспективи розвитку системи спеціальної освіти в Україні та за рубежем. 
 9. Гендерне виховання в системі психолого-педагогічних досліджень сучасної дошкільної освіти. 
 10. Становлення і розвиток теорії та практики логопедичної допомоги дітям в Україні в остання роки.
 11. Технології проектування і психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини дошкільного віку. 
 12. Компетентнісний підхід до формування логіко-математичного розвитку старших дошкільників в умовах типового навчально-виховного закладу. 
 13. Науково-методичні основи організації інтерактивного навчання старших дошкільників. 
 14. Педагогічні технології сенсомоторного розвитку дітей в образотворчій діяльності вихователя ЗДО. 
 15. Наступність ЗДО і школи у розвитку творчих здібностей дитини засобами образотворчого мистецтва 
 16. Компетентнісний підхід до розвитку обдарованої дитини у дошкільному закладі. 
 17. Формування логіко-математичної компетентності дітей у дидактико розвивальному середовищі ЗДО. 
 18. Розвиток саморегуляції майбутніх педагогів як індикатор професійної готовності. 
 19. Педагогічна майстерність вихователя як чинник успішності професійної діяльності. 
 20. Педагогічні умови організації самостійної ігрової діяльності дітей дошкільного віку. 
 21. Управлінська компетентність майбутніх вихователів ЗДО у контексті їх професійної підготовки у ЗДО України.
 22. Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів майбутніх логопедів. 

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Формування основ рефлексивних умінь дітей дошкільного віку в ЗДО.
 2. Психологічні засади запобігання проявам агресивності у професійній діяльності вихователів.
 3. Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання.
 4. Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці.
 5. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками.
 6. Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки.
 7. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі в сучасних умовах.
 8. Формування готовності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності.
 9. Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної освіти.
 10.  Формування ділових якостей студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки.
 11.  Формування риторичної культури майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів.
 12.  Розвиток ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу.
 13.  Проблеми дитячого білінгвізму в процесі навчання дошкільників англійської мови.
 14.  Використання інноваційних технологій у діяльності вихователя в умовах онлайн навчання дітей (старшого/молодшого) віку (вік на вибір) у ЗДО.
 15.  Підготовка майбутніх вихователів до розкриття дитячого творчого потенціалу як складова формування життєвої компетентності дітей
 16.  Використання сучасних інформаційних технологій як засобу розвитку пізнавальних інтересів дітей.
 17.  Організаційно-педагогічні умови демократизації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.
 18.  Інноваційні технології педагогічного просвітництва батьків дітей дошкільного віку.
 19.  Порівняльний аналіз моделей дошкільної освіти в Україні та Румунії.
 20.  Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості дитини в умовах війни.
 2. Психологічні моделі переконуючого впливу у роботі з дітьми дошкільного віку.
 3. Соціометричний статус дошкільника як чинник адаптації у групі ровесників.
  Використання LEGO-технологій у роботі з дітьми дошкільного віку.
 4. Психолого-педагогічні особливості розвитку соціальної впевненості у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Мовні індикатори особистісної тривожності дітей старшого дошкільного віку.
 6. Психолого-педагогічні умови формування цінностей у дітей дошкільного віку.
 7. Координація діяльності закладу дошкільної освіти та школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання у школі.
 8. Модель функціональної компетентності сучасного керівника закладу дошкільної освіти.
 9. Психолого-педагогічні чинники засвоєння дошкільниками етичних норм.
 10. Особливості дитячого сприймання сімейних взаємостосунків.
 11. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх вихователів.
 12. Особливості взаємозв’язку неправдивої поведінки дошкільника та його ставлення до себе.
 13. Формування образу «Я» у дітей дошкільного віку з заниженою самооцінкою.
 14. Особливості взаємозв’язку між паттернами студентської поведінки та вигоранням вихователя.
 15. Позитивне самоставлення як чинник стійкості до професійного вигорання вихователів.
 16. Батьківське ставлення як чинник формування емоційної сфери дитини.
 17. Психолого-педагогічна допомога дитині в кризовій ситуації.
 18. Психолого-педагогічні умови корекції страхів у дітей дошкільного віку.
 19. Особливості психологічних детермінант агресивних проявів у вихователів.
 20. Розвиток емоційного інтелекту в дітей старшого дошкільного віку.
 21. Психологічні бар’єри в професійній діяльності вихователя.
 22. Використання тренінгів та ігор у фаховій підготовці студентів спеціальності «Дошкільне виховання».
 23. Психолого-педагогічні умови формування у студентів педагогічної майстерності.
 24. Психолого-педагогічна модель сучасного вихователя закладу дошкільної освіти.
 25. Особливості ціннісної системи вихователів в умовах хронічної психоемоційної напруги.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Ігрова діяльність як засіб формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника. 
 2. Особливості соціалізації дітей в умовах різновікової групи закладу дошкільної освіти. 
 3. Вплив сучасних дитячих мультфільмів на формування особистості дошкільника. 
 4. Спільна продуктивна діяльність як засіб формування позитивних взаємин дошкільників. 
 5. Формування естетичної культури дітей дошкільного віку засобами природи. 
 6. Виховання у дошкільників позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля. 
 7. Будівельно-конструктивні ігри як засіб підготовки дітей до школи.
 8. Виховання інтересу до праці у дітей дошкільного віку. 
 9. Особливості формування естетичних почуттів дітей дошкільного віку засобами природи. 
 10. Особливості формування емоційного забарвлення мовлення старших дошкільників. 
 11. Специфіка використання мнемотехніки у мовленнєвому розвитку дошкільника. 
 12. Особливості залучення дітей дошкільного віку до української народної обрядовості осіннього циклу.
 13. Особливості реалізації здоров’язбережувальних підходів у мовленнєвому розвитку дошкільників. 
 14. Особливості використання методу проекту в мовленнєвому розвитку дітей в умовах ЗДО. 
 15. Формування творчої уяви  дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки).
 16. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.
 17. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей дошкільного віку.
 18. Формування трудових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку.
 19. Чергування як засіб виховання відповідальності у дітей дошкільного віку.
 20. Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в самообслуговуванні.

Викладач: ТАНЯВСЬКА Ярина Андріївна

 1. Активізація мовлення дітей в закладі дошкільної освіти
 2. Мовленнєвий етикет в професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти
 3. Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку засобом цифрових технологій
 4. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку виразності мовлення в театрально-ігровій діяльності
 5. Психолого-педагогічні особливості розвитку емоційного інтелекту в ігровій діяльності дітей старшого дошкільного віку
 6. Складання серій завдань з розвитку мовленнєвої активності дітей дошкільного віку засобом мнемотехніки
 7. Інноваційні технології у мовленнєвій роботі з дошкільниками
 8. Культура мовлення вихователя у формуванні мовленнєвої особистості дитини
 9. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з природою в закладі дошкільної освіти
 10. Сучасні підходи до організації роботи з формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку
 11. Природне довкілля як чинник формування відповідальності у дітей дошкільного віку
 12. Партнерська взаємодія сім’ї та закладу дошкільної освіти у процесі національно-патріотичного виховання

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Альтернативна педагогіка С. Френе
 2. Вальдорфська педагогіка Р. Штейнера
 3. Виховне значення будівельних ігор.
 4. Дошкільна освіта у різних державах Європи
 5. Зміст ступеневої системи вищої професійної освіти
 6. Інновації у змісті, структурі, формах і методах управління закладом освіти для дітей дошкільного віку
 7. Інноваційні пошуки прогресивних радянських педагогів у галузі дошкільної освіти.
 8. Інноваційні пошуки українських учених з навчання  та виховання дітей дошкільного віку.
 9. Інноваційні технології в освітній діяльності.
 10. Інноваційної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
 11. Інформаційні технології у професійній діяльності фахівця освіти.
 12. Методика навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач.
 13. Методика навчання дошкільників Г. Домана.
 14. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку  з множинами та операціями над ними.
 15. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів. 
 16. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами.
 17. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами.
 18. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку.
 19. Методика формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину.
 20. Методика формування уявлення про число та навчання лічбі.
 21. Методика формування уявлень про форму та геометричну фігуру.
 22. Модель освіти сталого розвитку – освітня модель «Довкілля».
 23. Науково-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні.
 24. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладів України.
 25. Особливості формування у дітей уявлень про вимірювання величини.
 26. Особливості формування уявлень про час. Виховання чуття часу у дітей дошкільного віку.
 27. Педагогічна концепція К. Орфа.
 28. Педагогічні ідеї М. Монтессорі в системі дошкільної освіти.
 29. Педагогічні умови використання сучасних технологій навчання вищої школи.
 30. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у роботі з дітьми дошкільного віку.
 31. Педагогічні умови розвитку креативності студентів спеціальності «Дошкільна освіта» у процесі фахової підготовки.
 32. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до інтерактивного навчання і виховання  дошкільників.
 33. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання педагогічних інновацій у навчально-виховному  процесі.
 34. Пріоритетні напрямки підготовки працівників дошкільного профілю в умовах ступенів.
 35. Програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти України.
 36.  Професійна готовність вихователя до інноваційної діяльності. 
 37. Професійно-педагогічна підготовка вихователя дошкільного навчального закладу.
 38. Роль вихователя у творчій грі.
 39. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні.
 40. Становлення та розвиток системи дошкільного виховання.
 41. Сутність та зміст професійної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.
 42. Сучасні напрями досліджень зарубіжних учених у галузі дошкільної освіти.
 43. Сучасні особливості забезпечення академічної мобільності в Україні.
 44. Технологія раннього й інтенсивного навчання М. Зайцева.
 45. Технологія розвивальних ігор Б. Нікітіна.
 46. Технологія розв’язування винахідницьких завдань  Г. Альтшуллера.
 47. Українські інновації в змісті навчання й виховання дітей дошкільного віку.
 48. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики.
 49. Фундатори інноваційної зарубіжної теорії та практики в дошкільній освіті.
 50. Фундатори української інноваційного руху в галузі  дошкільної освіти.
 51. Теорія і практика фахової підготовки майбутніх викладачів в освітніх системах зарубіжних країн.
 52. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з гіперактивною дитиною в закладах України. 
 53. Використанням інформаційних технологій у процесі формування комунікативної компетентності обдарованих дошкільників.
 54. Тенденції розвитку навчання і виховання обдарованої особистості у світових і вітчизняних теоріях та практиці. 
 55. Комп’ютерні технології як засіб розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку в ДНЗ. 
 56. Іноваційно-пошукова робота педагога у галузі методики образотворчої діяльності.
 57. Ігрові технології в змісті професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.
 58. Теорія і практика формування інформатичної компетенції майбутніх педагогів у ЗВО.
 59.  Ділова гра як засіб підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності. 
 60. Теорія і практика педагогічної освіти жінок в освітніх системах різних країн зарубіжжя.

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Формування творчої особистості педагога у процесі його комунікативної діяльності. 
 2. Використання інноваційних  освітніх технологій у корекційній  роботі з дітьми з порушеннями мовлення.
 3. Міжкультурна комунікація у процесі професійної підготовки майбутніх  педагогів.    
 4. Вплив комунікації вихователя  на розвиток мовних здібностей дітей.
 5. Усна народна творчість як засіб впливу на пізнавальний і особистісний розвиток дітей дошкільного віку.
 6. Особливості пісочної терапії як методу розкриття творчого потенціалу дитини.
 7. Формування гендерної ідентичності дітей дошкільного віку.
 8. Використання  альтернативної аугментативної комунікації  у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.
 9. Педагогічні умови формування креативності у дошкільників.
 10. Сендплей як метод розкриття творчого потенціалу дитини.
 11. Вплив народних ігор на розумовий розвиток дітей з особливими потребами.
 12. Мовний розвиток дитини ( звуки і слова): робота з Букварем.
 13. Ефективність психолого-педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості студентів в освітньому просторі.
 14. Мнемотехніка у корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками.
 15. Самодостатність  як чинник розвитку психологічної саморегуляції особистості студентів у складних життєвих ситуаціях.
 16. Використання арт-терапії як засобу психологічної корекції емоційних розладів у дітей.
 17. Застосування арттерапії та артпедагогіки  як інноваційної технології в контексті організації та змісту корекційно-розвивального навчання.
 18. Використання біоенергопластики в системі корекційної роботи з розвитку мовної моторики у дітей-логопатів.
 19. Використання логоритміки  на заняттях  з дітьми, які  мають порушення мовлення. 
 20. Нетрадиційні методи роботи з дошкільниками: музикотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, арт-терапія.
 21. Сторітелінг – сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними ускладненнями старшого дошкільного віку.
 22.  Вплив народних рухливих ігор на формування фізичних та моральних якостей дітей молодшого шкільного віку.
 23. Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку.
 24. Кріотерапія в логопедичній роботі із дітьми з ЗНМ.
 25. Використання елементів методики М.Монтесссорі у роботі вчителя- логопеда.
 26. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами.
 27. Логоритмічні вправи в роботі з автоматизації та диференціації звуків.
 28. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дошкільників засобами орігамі-мозаїки.
 29. Розвиток мовної діяльності праворуких та ліворуких дітей.
 30. Проблема переучування дитини-лівші в психолого-педагогічній літературі.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Агресивність дітей дошкільного віку в локусі психологічної допомоги.
 2. Виховання особистісної ідентичності в дітей старшого дошкільного віку.
 3. Вплив сім’ї на формування моделі агресивної поведінки дітей дошкільного віку.
 4. Вплив сім’ї на формування особистості дитини дошкільного віку.
 5. Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки та їх роль у мовленнєвому становленні дошкільників.
 6. Діагностика та корекція емоційно-особистісних розладів дошкільників як показник готовності до школи.
 7. Емоційні порушення у дошкільників та способи їх корекції.
 8. Ігрова технологія як ефективний засіб розумового виховання дітей в сучасному закладі дошкільної освіти.
 9. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу на емоційно-вольову сферу дошкільників.
 10. Моральне виховання дітей передшкільного віку засобами художньої літератури.
 11. Наступність дошкільного закладу та школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій.
 12. Національно-патріотичне виховання дітей передшкільного віку засобами краєзнавства. 
 13. Організаційні підходи до створення дошкільного освітнього середовища для українців за кордоном як зовнішньо переміщених осіб.
 14. Організаційно-педагогічні умови підготовки фахівців дошкільної галузі у вищих навчальних закладах країн Європи в умовах інтеграційних процесів.
 15. Основні шляхи реформування університетської освіти Австрії в контексті формування Європейського простору вищої освіти.
 16. Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання.
 17. Підвищення професійної компетентності вихователів щодо формування уявлень дошкільників про родинні стосунки.
 18. Проблеми обдарованої особистості в практиці сучасної дошкільної освіти.
 19. Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни.
 20. Психолого-педагогічний супровід і підтримка обдарованої дитини в умовах модернізації освітньо-виховного простору.
 21. Психолого-педагогічні засади створення і організації безпечного середовища для дітей дошкільного віку під час війни та у повоєнний період.
 22. Психолого-педагогічні умови морально-духовного розвитку дітей дошкільного віку.
 23. Розвиток графомоторних навичок дошкільників засобом  технології пісочної анімації.
 24. Розвиток розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі створення ними казок та фантастичних історій.
 25. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності.
 26. Спільна діяльність дорослих і дітей як чинник формування позитивних взаємин у сім’ї.
 27. Стабілізація емоційного стану дітей дошкільного віку в умовах війни засобом терапевтичних казок.
 28. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців дошкільної галузі в університетах Німеччини.
 29. Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативних навичок у старших дошкільників.
 30. Теоретичні основи організації особистісного розвитку дітей дошкільного віку у системі дошкільного виховання Литви.
 31. Терапевтичний потенціал кататимно-імагінативного переживання образів у роботі з дітьми дошкільного віку. 
 32. Українські народні рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей.
 33. Формування когнітивних здібностей дошкільника за допомогою дошки Більгоу.
 34. Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки в закладі дошкільної освіти.
 35. Формування особистісно-професійної компетентності майбутніх вихователів (педагогів, логопедів) до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища.
 36. Формування соціальної відповідальності у керівників навчальних закладів засобами інтерактивних технологій.
 37. Формування творчої уяви  дошкільників засобом декоративної діяльності за мотивами народних промислів (на матеріалі народної іграшки).