Тематика КУРСОВих РОБіТ З ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (4 КУРС) ОПП “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ)”

Викладач: ОЛІЙНИК Марія Іванівна

 1. Експериментування як засіб пізнання дошкільниками природи.
 2. Пізнавальний потенціал екологічних знань в умовах комплексного використання різних видів діяльності дітей у природі.
 3. Проблеми організації домашньої освіти в Україні: історія та сучасність. 
 4. Законодавчо-правові аспекти регулювання діяльності вихователя в Україні. 
 5. Психолого-педагогічні передумови ефективної співпраці ЗДО і родини. 
 6. Батьківство як психолого-педагогічний феномен.
 7. Реалізація сучасних форм співпраці з батьками в умовах ЗДО. 
 8. Проблема формування педагогічної культури батьків. 
 9. Роль сім’ї у процесі соціалізації дитини дошкільного віку. 
 10. Роль вихователів у процесі залучення батьків до роботи гуртків і організації екскурсій. 
 11. Організація педагогічної освіти батьків в умовах ЗДО. 
 12. Соціально-педагогічне значення співпраці батьків і педагогів у процесі навчання, виховання та розвитку дітей.
 13. Ігрова культура як соціально-педагогічний феномен.
 14. Ігрова культура особистості в сучасному освітньому просторі. 
 15.  Ігрова культура українського народу: історичний аналіз. 
 16. Проблеми організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку в умовах сім’ї. 
 17.  Вплив ігрової культури сім’ї на розвиток ігрової діяльності дитини раннього (дошкільного) віку. 
 18. Сучасні концепції керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку. 
 19.  Сучасні підходи до організації основних напрямів ігрової діяльності в ЗДО. 
 20. Особливості ігрової взаємодії між дітьми дошкільного віку під час творчих ігор. 
 21. Особливості організації ігрового простору дитини раннього (дошкільного) віку в сучасному ЗДО. 
 22. Моделювання та впровадження ігрових технологій у освітній процес сучасного ЗДО. 
 23. Шляхи розвитку ігрової компетентності педагога.
 24. Розвиток моральних норм поведінки у ігровій діяльності дітей дошкільного віку. 
 25. Роль образотворчого мистецтва в естетичному вихованні дошкільників. 
 26. Іграшка як засіб формування світосприймання дошкільників. 
 27. Нетрадиційні форми взаємодії дошкільного закладу із сім’єю. 
 28. Розвиток сюжету в творчих іграх дітей молодшого (середнього, старшого) дошкільного віку. 
 29. Казка як засіб морального виховання дошкільників. 
 30. Використання здоров’язберігаючих технологій у ЗДО. 
 31. Формування правової культури у дітей дошкільного віку. 
 32. Особливості економічного виховання дітей дошкільного віку. 

Викладач: КОМІСАРИК Марія Іванівна

 1. Особливості зміцнення здоров’я дітей раннього і дошкільного віку засобами фізичних вправ.
 2. Особливості зміцнення здоров’я дітей раннього і дошкільного віку засобами рухової активності.
 3. Особливості формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості.
 4. Особливості збереження та зміцнення психофізичного здоров’я дітей дошкільного віку.
 5. Особливості організації та проєктування освітнього осередку з фізичного виховання у закладі дошкільної освіти.
 6. Умови безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку у закладі дошкільної освіти.
 7. Особливості  загартування дітей раннього і дошкільного віку.
 8. Особливості розвитку перцептивних процесів в дітей раннього і дошкільного віку.
 9. Особливості розвитку різних форм мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку.
 10. Методика ознайомлення дітей раннього і дошкільного віку з геометричними фігурами.
 11. Методика формування просторових уявлень дітей раннього і дошкільного віку.
 12. Методика формування часових уявлень у різних вікових групах закладу дошкільної освіти.
 13. Технології математичної освіти дітей дошкільного віку.
 14. Предметно-практична компетентність дітей дошкільного віку.

Викладач: ЖУРАТ Юлія Василівна

 1. Використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.
 2. Педагогічні умови соціалізації дітей старшого дошкільного віку.
 3. Театралізована діяльність як засіб розвитку емпатії у дітей старшого дошкільного віку.
 4. Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї у патріотичному вихованні дошкільників.
 5. Формування в старших дошкільників основ здорового способу життя засобом українських народних ігор.
 6. Розвиток вольових якостей у дітей старшого дошкільного віку засобом рухливої гри.
 7. Особливості адаптації дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти.
 8. Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками у моральному вихованні дітей дошкільного віку.
 9. Розвиток естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності.
 10.  Розвиток логічного мислення в дітей старшого дошкільного віку засобом ігрової діяльності.
 11.  Формування соціально-громадянської компетентності в дітей старшого дошкільного віку засобом художньої літератури.
 12. Ігрова діяльність як засіб розв’язання конфліктів між дошкільникам.
 13. Розвиток довільної пам’яті у дітей старшого дошкільного віку засобом дидактичної гри.
 14. Взаємодія вихователів і батьків в період адаптації дітей 3-го року життя. 
 15. Суспільно-історичні передумови реалізації педагогічних ідей М.Монтессорі у діяльність ЗДО в Україні на сучасному етапі.
 16. Концептуальні підходи формування емоційного інтелекту у здобувачів освіти.
 17. Впровадження морального виховання дітей старшого дошкільного віку в освітній процес ЗДО на основі програм і концепцій.
 18. Використання педагогічних концептів С. Русової та М. Монтессорі у практиці діяльності сучасних ЗДО України.
 19. Обдаровані діти у дослідженнях зарубіжних учених: досвід і перспективи.
 20. Сучасні дослідження українських учених з навчання та виховання обдарованих дітей дошкільного віку.
 21. Розвиток індивідуальної творчості обдарованих дошкільників засобами театралізованої діяльності.
 22. Підготовка ліворуких дітей до навчання в початковій школі.
 23. Сюжетно-рольова гра як засіб виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку.
 24. Сутнісна характеристика та шляхи застосування здоров’збережувальних технологій з метою збереження і зміцнення психічного здоров’я дітей дошкільного віку.
 25. Базові навички художньо-мовленнєвої діяльності у життєвій компетентності дошкільника.

Викладач: КОЛТУНОВИЧ Тетяна Анатоліївна

 1. Елементи театральної педагогіки у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.
 2. Методика навчання тематичного малювання на заняттях із зображувальної діяльності у дітей дошкільного віку.
 3. Використання ейдетики в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти.
 4. Педагогічні умови виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Роль закладу дошкільної освіти у підвищенні педагогічної культури родини.
 6. Розвиток уяви старших дошкільників в умовах зображувальної діяльності.
 7. Колір у розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку.
 8. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності дошкільного педагога.
 9. Психологічна готовність до писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 10. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність педагогів діаспори
 11. Корекція мовлення дітей раннього віку засобами усної народної творчості
 12. Пальчикові ігри у розвитку активного мовлення у дітей третього року життя.
 13. Зміст інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти.
 14. Розвиток пізнавального інтересу дошкільників до математики.
 15. Особливості сприйняття навчальної інформації дошкільником.
 16. Технології проблемного навчання математиці старших дошкільників.
 17. Технології роботи з дітьми раннього віку.
 18. Формування музичної культури дошкільників.
 19. Методи та прийоми навчання грамоті дошкільників.
 20. Виховання і розвиток дитини за методом Рудольфа Штайнера.
 21. Методика раннього розвитку Сесиль Лупан.
 22. Розвиток інтересу до експериментування у дітей дошкільного віку.
 23. Формування уявлень про пори року у дітей старшого дошкільного віку.
 24. Дослідження особливостей графо-моторних навичок у дітей дошкільного віку.
 25. Педагогічні умови формування у дітей дошкільного віку уявлень про дружбу.

Викладач: ПЕРЕПЕЛЮК Інна Романівна

 1. Сюжетні фізкультурні заняття як засіб розвитку інтересу до рухової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку.
 2. Роль та місце казки в процесі формування уявлень у дітей дошкільного віку про здоровий спосіб життя. 
 3. Специфіка використання лінгводидактичної спадщини Софії Русової (або Василя Сухомлинського) у мовленнєвому розвитку дошкільників. 
 4. Специфіка впровадження сучасних засобів мовленнєвого (або літературно-мовленнєвого) розвитку дошкільників в умовах ЗДО. 
 5. Особливості організації мовленнєвого спілкування дошкільників в сучасному освітньому просторі ЗДО. 
 6. Особливості використання сучасного предметно-ігрового довкілля ЗДО у мовленнєвому розвитку дошкільника. 
 7. Специфіка використання інтерактивних ігор у формуванні граматичної (або лексичної, діамонологічної) компетентності дошкільників. 
 8. Специфіка використання інтерактивних ігор у літературно-мовленнєвому розвитку дошкільників. 
 9. Специфіка використання інтерактивних ігор у навчанні елементам грамоти дошкільників. 
 10. Шляхи запровадження сучасних методик раннього читання дошкільників в умовах ЗДО. 
 11. Педагогічні умови мовленнєвої підготовки дитини до школи в умовах ЗДО. 
 12. Особливості креативного розвитку дошкільників на заняттях із мовленнєвого спілкування. 
 13. Особливості створення позитивного емоційного середовища на мовленнєвих заняттях в ЗДО. 
 14. Спільна робота сім’ї та ЗДО у мовленнєвому розвитку дошкільників.
 15. Використанням мультимедійних технологій під час ознайомлення дошкільників з рідним краєм на заняттях з народознавства. 
 16. Особливості ознайомлення дітей раннього віку з малими фольклорними жанрами українського народу. 
 17. Використання мультимедійних технологій під час ознайомлення дітей дошкільного віку з українськими народними традиціями. 
 18. Ознайомлення дітей дошкільного віку з національним мистецтвом на заняттях з народознавства у ЗДО (на прикладі традиційного та регіонального матеріалу). 
 19. Народні рухливі ігри як  засіб виховання позитивних взаємовідносин у дітей дошкільного віку.
 20. Ознайомлення дітей дошкільного віку з оберегами українського народу (рослинна символіка за регіональними ознаками) на заняттях з народознавства у ЗДО. 

Викладач: КВАСЕЦЬКА Ярина Андріївна

 1. Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї з екологічного виховання дітей дошкільного віку.
 2. Значення вивчення природи рідного краю для дітей дошкільного віку.
 3. Виховання екологічної культури у дітей дошкільного віку.
 4. Вплив трудової діяльності дітей на формування екологічної культури дошкільника.
 5. Інтерактивні засоби навчання в ознайомленні дошкільників з природою
 6. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.
 7. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу.
 8. Освітня роль ознайомлення з природним довкіллям в закладі дошкільної освіти.
 9. Особливості проведення занять з дошкільниками в закладі дошкільної освіти.
 10. Вплив театралізованої діяльності на розвиток мовлення дітей дошкільного віку
 11. Розвиток мовлення дітей у процесі образотворчої діяльності.
 12. Спільна робота сім’ї та закладу дошкільної освіти з розвитку художньо-мовленнєвої діяльності дітей.
 13. Розповідь вихователя як основний засіб ознайомлення з навколишнім світом
 14. Використання природознавчої літератури як форма ознайомлення дітей з природою
 15. Пізнавальний інтерес дошкільників під час прогулянок
 16.  Інтерактивні методи роботи в закладі дошкільної освіти з розвитку мовлення дошкільників
 17.  Вплив мовленнєвих ігор на розвиток мовлення дошкільників
 18.  Мовлення вихователів як засіб розвитку мовлення для дошкільників
 19. Вплив сім’ї та закладу дошкільної освіти на мовлення дітей дошкільного віку.
 20. Культура мовлення вихователів закладів дошкільної освіти як необхідна передумова засвоєння старшими дошкільниками формул мовленнєвого етикетую
 21. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі з ознайомлення з природним довкілля в закладі дошкільної освіти.
 22. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
 23. Особливості ознайомлення дошкільників з рослинним/тваринним світом рідного краю.
 24. Формування природничо-екологічної компетенції дітей старшого дошкільного віку на ділянці дитячого садка
 25. Значення фенологічних екскурсій в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти.
 26. Значення спостережень в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти.
 27. Особливості організації театралізованої діяльності дошкільників.
 28. Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку.
 29. Пізнання природи дошкільниками в куточку природи закладі дошкільної освіти
 30. Пізнання дошкільниками природи через спостереження
 31. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей старшого дошкільного віку
 32. Використання ілюстративного матеріалу для ознайомлення з природою в закладі дошкільної освіти
 33. Особливості використання технічних засобів навчання в пізнанні природи рідного краю
 34. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку
 35. Виховання звукової культури мовлення у ранньому та дошкільному віці.
 36. Особливості засвоєння слова в дошкільному віці.
 37. Формування граматичної будови мовлення у дітей старшого дошкільного віку
 38. Використання художніх творів Бориса Грінченка в роботі з дітьми дошкільного віку
 39. Сучасний етап розвитку вітчизняної та зарубіжної лігводидактики.
 40. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.
 41. Психологічні та дидактичні умови успішного навчання дітей монологічному мовленню.
 42. Особливості навчання дітей розповіді за картинами в закладі дошкільної освіти.
 43. Особливості використання командного методу в навчання розповідання дітей дошкільного віку.
 44. Активізація розумової та мовленнєвої діяльності у процесі розглядання картин.
 45. Підготовка руки дитини до письма.
 46. Організація художньо-мовленнєвої діяльності в закладах дошкільної освіти.
 47. Особливості драматизації та інсценування художніх творів дітьми дошкільного віку.
 48. Організація та керівництво музично-мовленнєвою діяльністю дітей в закладі дошкільної освіти.
 49. Розвиток активного мовлення дітей третього року життя в процесі художньо-предметної діяльності

Викладач: КУЗНЄЦОВА Катерина Сергіївна

 1. Здоровий спосіб життя дитини дошкільного віку.
 2. Режим дня дитини дошкільного віку.
 3. Способи формування культурно-гігієнічних навичок дошкільника.
 4. Особливості організації фізично безпечного освітнього середовища у закладі дошкільної освіти.
 5. Фізичний розвиток дітей раннього і дошкільного віку засобами фізичних вправ.
 6. Технології організації пізнавального середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.
 7. Особливості формування уявлень про множину у дітей раннього і дошкільного віку у закладі дошкільної освіти.
 8. Особливості формування обчислювальну діяльність у дітей раннього і дошкільного віку у закладі дошкільної освіти.
 9. Методичні прийоми навчання розв’язанню арифметичних задач.
 10. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів.
 11. Особливості формування у дітей уявлень про вимірювання величини.
 12. Дитяче медіасередовище.
 13. Особливості формування пізнавальної потреби в розмірковуванні під час комп’ютерних ігор у дітей дошкільного віку.
 14. Форми діяльності у тріаді «дитина-батьки-педагог» з використанням ік технологій.
 15. Напрями використання комп’ютерних ігор у роботі з дітьми раннього і дошкільного віку.
 16. Ігроманія серед дітей раннього і дошкільного віку: теорія і практика.
 17. Сучасні інформаційно-комунікативні технології для дітей дошкільного віку.
 18. Організації навчання комп’ютерної грамоти дітей в закладі дошкільної освіти.
 19. Можливості застосування комп’ютерної техніки на заняттях з дітьми дошкільного віку.
 20. Особливості організації занять дітей старшого дошкільного віку з комп’ютером.
 21. Цифрова компетентність дітей старшого дошкільного віку.

Викладач: КОСТИК Любов Богданівна

 1. Використання інноваційних технологій в корекційній роботі з дошкільниками.
 2. Корекційно-розвивальна робота та підготовка до школи дитини-лівші.
 3. Організація корекційно-педагогічної роботи з гіперактивними дітьми.
 4. Розвиток мовної діяльності праворуких та ліворуких дітей.
 5. Наступність та перспективність роботи з сім’єю як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку з ФФН
 6. Гра як основний вид діяльності дошкільника-лівші.
 7. Театралізовані ігри дошкільників в ЗДО.
 8. Формування  правильного мовлення у дітей дошкільного віку із заїканням.
 9. Етапи формування граматичної будови мови в дітей дошкільного віку.
 10. Формування словника прикметників у дошкільників iз зaгaльним нeдoрoзвинeнням мoвлeння III рiвня. 
 11. Використання методів ейдетики у роботі з дошкільниками з порушеннями мовлення. 
 12. Розвиток мовлення і корекція звукопорушень у старших дошкільників на музичних заняттях із використання логоритміки.
 13. Особливості навчання дитини-лівші.
 14. Формування діалого-монологічної компетенції дітей-логопатів засобами театралізованої діяльності.
 15. Гра-драматизація як засіб мовленнєвого та художньо-естетичного розвитку дошкільників із порушенням мовлення.

Викладач: ПАЛАГНЮК Ольга Василівна

 1. Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї в мовленнєвому розвитку дошкільників.
 2. Використання комп’ютерної техніки в мовленнєвому розвитку старших дошкільників.
 3. Використання художньої літератури в процесі морального виховання дітей.
 4. Виховання дружби у дітей дошкільного віку.
 5. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного віку.
 6. Виховання культури спілкування у дітей старшого дошкільного віку.
 7. Виховання моральної особистості старшого дошкільника на матеріалі казок В. Сухомлинського.
 8. Виховання почуття відповідальності у старших дошкільників.
 9. Виховання почуття гумору в дошкільників засобами художньої літератури.
 10. Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку.
 11. Виховання у дошкільників інтересу до соціальної дійсності.
 12. Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду в практику роботи закладу дошкільної освіти.
 13. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.
 14. Естетичне виховання дітей передшкільного віку засобом художнього слова.
 15. Казкотерапія в мовленнєвій діяльності дітей дошкільного віку.
 16. Комп’ютерні технології в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.
 17. Мова і мовлення вихователя та їх вплив на формування мови і мовлення дітей.
 18. Мовленнєві ігри та вправи у словниковій роботі зі старшими дошкільниками в закладі дошкільної освіти.
 19. Народна казка як засіб розумового виховання дітей.
 20. Організація життя дітей раннього віку при вступі у дошкільний заклад.
 21. Організація розвивального середовища в дошкільному закладі.
 22. Партнерство дошкільного закладу та сім’ї у патріотичному вихованні дітей.
 23. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства.
 24. Педагогічні умови організації навчання дітей раннього віку.
 25. Педагогічні умови розвитку навичок переказу у старших дошкільників.
 26. Потенціал християнської педагогіки у вихованні дітей дошкільного віку.
 27. Професійна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку.
 28. Робота закладу дошкільної освіти у формуванні педагогічної ігрової культури батьків.
 29. Розвиток пізнавальних здібностей дітей у процесі розумового виховання.
 30. Розвиток якостей голосу у старших дошкільників.
 31. Розумове виховання дітей середнього дошкільного віку в дидактичній грі. 
 32. Розумове виховання дітей у творчій грі.
 33. Роль і місце «дражнилок» і «мирилок» у мовленнєвій діяльності дошкільників.
 34. Роль художнього оформлення закладу дошкільної освіти в естетичному вихованні дошкільників.
 35. Система роботи з формування в дошкільників правильного мовленнєвого дихання.
 36. Система роботи з формування граматичної правильності мовлення старших дошкільників.
 37. Сім’я як соціальний інститут формування особистості в історії педагогіки.
 38. Спільна робота дошкільного закладу і школи в підготовці дітей до шкільного навчання.
 39. Театралізація та інсценування в мовленнєвому розвитку старших дошкільників.
 40. Українська національна іграшка та її місце в закладі дошкільної освіти.
 41. Форми роботи зі старшими дошкільниками з підготовки руки дитини до письма.
 42. Формування готовності до спільтних взаємин у дітей середнього і старшого дошкільного віку.
 43. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення.
 44. Формування дитячого уявлення про добро і зло засобом художнього слова.
 45. Формування діалогічних умінь дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів.
 46. Формування естетичних уявлень дошкільників на матеріалі художньої літератури.
 47. Формування комунікативної готовності старших дошкільників до навчання в школі.
 48. Формування лідерських якостей майбутніх вихователів у умовах професійної підготовки.
 49. Формування соціокультурних компетентностей у дітей дошкільного віку в процесі взаємодії сім’ї та закладу дошкільної освіти.
 50. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про рід і родовід.

Викладач: РУДНИЦЬКА-ЮРІЙЧУК Ірина Романівна

 1. Збагачення соціального досвіду як засіб становлення соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку.
 2. Формування основ соціальної компетентності дітей 5‑6 років засобами казки в закладі дошкільної освіти.
 3. Особливості впровадження в освітній процес закладу дошкільної освіти ідей сталого розвитку.
 4. Формування лідерських якостей у дітей старшого дошкільного віку.
 5. Формування полікультурної компетентності дітей молодшого та середнього дошкільного віку.
 6. Особливості формування основ полікультурної вихованості дітей старшого дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти.
 7. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.
 8. Особливості національно-патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 9. Формування екологічних знань у старших дошкільників засобами українського народного фольклору.
 10. Народна казка як засіб морально-етичного виховання дітей дошкільного віку.
 11. Українська народна іграшка як засіб навчання розповіданню у процесі розвитку монологічного мовлення.
 12. Вплив народної гри на розвиток і соціалізацію дітей дошкільного віку.
 13. Малі жанри фольклору як засіб національного виховання дітей старшого дошкільного віку.
 14. Християнські цінності як засіб формування духовно-морального виховання дітей дошкільного віку.
 15. Особливості використання засад гуманної педагогіки у роботі з дітьми дошкільного віку.

Викладач: ВЕРЕГА Христина Іванівна

 1. Дидактичні ігри як засіб забезпечення якісної освіти здобувачів освіти.
 2. Підтримка дитячої обдарованості та творчості у закладах дошкільної освіти.
 3. Форми роботи з обдарованими дітьми.
 4. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дошкільників.
 5. Технології STREAM освіти у ЗДО.
 6. Розвиток інтелектуальних здібностей  дошкільників засобами технології STREAM.
 7. Особливості розвитку передшкільної освіти в Україні.
 8. Підготовка дитини до школи: досвід європейських країн.
 9. Метод КЛАНЗА у підготовці старших дошкільників до навчання у школі.
 10. Програми соціальної підтримки дошкільників.
 11. Особливості підготовки дошкільників до вивчення математики.
 12. Альтернативні форми підготовки дітей до школи.
 13. Наступність ЗДО та школи у формуванні громадянської компетенції дітей.
 14. Реалізація ідей педагогіки Марії Монтессорі у ранньому розвитку дітей.
 15. Використання нетрадиційних методик у підготовці дитини до читання та письма.
 16. Співпраця ЗДО та школи як засіб реалізації принципу наступності. 
 17. Застосування індивідуального підходу в процесі навчання дітей дошкільного віку.
 18. Нормативне забезпечення інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти.
 19. Реалізація основних методик дошкільної освіти в умовах ЗДО.
 20. Готовність дитини до шкільного навчання  як педагогічна проблема.

Викладач: БЕСПАЛЬКО Ганна Михайлівна

 1. Педагогічні умови формування мистецько-творчих компетентностей дошкільників.
 2. Традиційні українські народні промисли й ремесла в роботі з дошкільниками.
 3. Педагогічні умови формування у дітей  довірливого ставлення до дорослих.
 4. Розвивальне середовище  закладу дошкільної освіти як складова педагогічного процесу.
 5. Організація дистанційного навчання в закладі дошкільної освіти.
 6. Педагогічні умови формування соціальних компетентностей дошкільників в умовах дистанційного навчання.
 7. Формування шанобливого ставлення у дітей середнього дошкільного віку до дорослого засобами української казки.
 8. Партнерська взаємодія сім’ї та закладу дошкільної освіти у процесі національно-патріотичного виховання.
 9. Розвиток творчих можливостей дітей у процесі роботи в техніці монотипії.
 10. Особливості організації гуртків художньо-творчої діяльності у дошкільному закладі.
 11. Відображення історико-філософських поглядів  до питань валеології в традиціях українського народу.
 12. Педагогічні умови створення здоров’язберігаючого середовища в закладі дошкільної освіти.

Викладач: КУШНІРИК Роксоляна Василівна

 1. Педагогічні технології інклюзивного навчання у закладі дошкільної освіти.
 2. Формування комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку.
 3. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умова інклюзивного навчання.
 4. Міжособистісні відносини дітей дошкільного віку.
 5. Вплив педагогічного стилю виховання на розвиток особистості.
 6. Соціальна компетентність як провідна форма інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.
 7. Використання технології мнемотехніки у роботі з дітьми з ООП  в умовах закладів дошкільної освіти.
 8. Розвиток емоційного компоненту “Я”-концепції у дітей старшого дошкільного віку.
 9. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку у ЗДО.
 10. Проблема профілактики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.
 11. Дитяча література як засіб розвитку емоційного інтелекту дошкільників.
 12. Розвиток навичок “hard skills” та “soft skills” у дітей дошкільного віку.
 13. Особливості використання STEM-освіти у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.
 14. Педагогічні умови національно-патріотичного виховання дошкільників в умовах війни.
 15. Шляхи формування компонентів мотиваційної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі.

Викладач: ЗУБРИЦЬКА Анастасія Олегівна

 1. Використання інтерактивних методів та технологій у процесі формування готовності дітей старшого дошкільного віку до школи.
 2. Мобільні додатки як інструменти навчання та розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 3. Використання STEM-ігор та конструкторів для підвищення інтересу дітей дошкільного віку  до природничих наук та технологій.
 4. Психологічні аспекти роботи з агресивною поведінкою у дошкільників: причини та стратегії корекції.
 5. Вплив розвивальних ігор на пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку.
 6. Роль інтерактивних казок та оповідей у розвитку уяви та мислення дошкільників.
 7. Впровадження STEM-проектів та STEAM-підходу у заклади дошкільної освіти: виклики та перспективи.
 8. Роль батьків у використанні мобільних додатків для домашнього навчання дітей дошкільного віку.
 9. Використання інтерактивних технологій у навчанні та розвитку молодших дошкільників.
 10. 10.Вплив інноваційних технологій на підготовку дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.