Методичні роботи

2023

 1. Комісарик М., Кузнєцова К. Теорія та методика фізичного виховання і валеологічної освіти: методичні рекомендації  для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта  для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чернівці, 2023. 91 с.
 2. Комісарик М.І., Беспалько Г.М. Художня праця з основами дизайну : метод.посібник до самост. роботи. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2023. 116с.
 3. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» / Укл. Т.А. Колтунович, М.І. Олійник, Я.А. Танявська. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. 68 с.
 4. Комісарик М. І., Кузнєцова К. С. Робочий зошит для самостійної роботи студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку», Чернівці, 2023. 277 с.

2022

 1. Виконання, оформлення та захист курсових робіт : методичні рекомендації для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Укл. Т. А. Колтунович. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 60 с.
 2. Костик Л. Основи професійно-педагогічного спілкування: метод. реком. до самостійної роботи студентів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 52 с. 
 3. Кузнєцова К.С.  Комп’ютерні технології у роботі з дітьми: методичні рекомендації  для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Чернівці, 2022. 39 с. 
 4. Інтерактивні вправи для дітей дошкільного віку (ресурс: learningapps.org) : зб.статей / укл. К. С. Кузнєцова. Чернівці, 2022. 38 с. 
 5. Кузнєцова К.С. Інноваційні технології в дошкільній освіті: методичні рекомендації  для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта  другого (магістерського) рівня вищої освіти. Чернівці, 2022. 95 с. 

2021

 1. Комісарик М., Кузнєцова К., Квасецька Я. Робочий зошит для самостійної роботи студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з курсу «Педагогіка дошкільна». Робочий зошит. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. 242 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2525

2019

 1. Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / М.І.Олійник, К.С.Кузнєцова, Т.А.Колтунович, І.Р.Перепелюк. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. 140 с.  

2017

 1. Перепелюк І. Р. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та методика співпраці з родинами». Чернівці, 2017.  32 с.

2016

 1. Журат Ю. В. Методичні вказівки самостійної роботи студентів з «Дитячої психології». Чернівці: 2016. 40 с.
 2. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч.1. 138 с.  
 3. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч. 2. 166 с.

2015

 1. Балаєва К. С. Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта». Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. 212с.  
 2. Квасецька Я. А. Становлення і розвиток системи навчальних закладів з підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.): метод. рек. до курсу «Історія дошкільної педагогіки» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Чернівці: Зелена Буковина, 2015. 64 с.  
 3. Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку : зб. статей / укл. К.С.Балаєва.  Чернівці, 2015. 42c.  
 4. Олійник М.І., Балаєва К.С. Академічна мобільність викладача ВНЗ: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності: «Дошкільна освіта».  Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. 80с.  

2014

 1. Робочий зошит з практики : навчальне видання для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / упоряд. Т.А.Колтунович, М.І.Олійник.  Чернівці : Букрек, 2014. 60с.

2012

 1. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії: корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 200с.  
 2. Організація та проведення практики студентами спеціальності «Дошкільна освіта» за модульною системою навчання: метод. вказівки / уклад. Марія Іванівна Олійник, Марія Іванівна Комісарик, Ярина Андріївна Квасецька.  Чернівці, 2012. 68 с.